Tuulikki Kurki

Hankkeessa Kurki tutkii ihmisten mukana liikkuvien esineiden ja niihin kytkeytyvien kertomusten muodostamia vaeltavia kulttuurimuotoja ja perinteitä, joiden rakentumisen pohjana on alueellisuuteen kytkeytymätön, rajat ylittävä tekstuaalisesti rakentuva ns. hypertila. Tutkimuksessa siirrytään pois kansallisesta tarkastelukehyksestä alueellisuuden rajat ylittävään tarkastelukehykseen. Tutkimus hyödyntää jälkiklassisen narratologian menetelmiä sekä viimeaikaisen liikkuvuuden tutkimuksen ja kulttuurintutkimuksen teorioita liikkumiseen ja rajan ylittämiseen kytkeytyvistä affekteista ja kokemuksellisuudesta.

Tutkimuskysymyksinä ovat: Millaisia alueeseen kytkeytymättömiä liikkuvia perinteitä ja kulttuurimuotoja voidaan hankkeen aineistossa tunnistaa? Millaisia representaatioita liikkuvien kulttuurimuotojen pohjana olevat jaetut kokemukset saavat kerronnassa ja kerronnan pohjalta tehdyissä taideteoksissa? Tutkimuksen väitteenä on, että liikkuvien kulttuurimuotojen ja perinteiden näkyväksi tekeminen ja ottaminen osaksi vakiintuneita ns. kansallisia kertomuksia ja kulttuureja vahvistaa liikkuvien ihmisten kulttuurista kansalaisuutta uudessa tai toisessa kotimaassa ja tukee uudenlaisten naapuruuksien rakentumista.

Kuva: Tarja Tanttu.