Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyö

Yhteistyö Itä-Suomen yliopiston kanssa mahdollistaa koulumme tiedeperustaisen kehittämisen alueellisena tutkimus-, kokeilu- ja kehittämiskouluna. Näin ollen koulumme opettaminen ja ohjattu harjoittelu perustuvat osin käytäntöön ja opettajankoulutuksen traditioon, mutta enenevässä määrin myös tieteelliseen tutkimukseen ja teoreettisiin lähtökohtiin. Nykyinen kehityssuunta edellyttää harjoittelukoulun ja opettajankoulutuksen sekä ainelaitosten tiivistyvää yhteistyötä.

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyöryhmä ideoi, koordinoi ja arvioi toimintoja, joilla pyritään traditiopainotteisen opettajankoulutuksen ohessa tieteellisesti ja kokeellisesti käsitteellistämään oppimisen ja opettamisen ilmiöitä. Pragmaattisen kokeilu- ja kehittämistyön rinnalla jatko-opintojen tekijöitä tuetaan heidän pyrkimyksissään tieteellisesti käsitteellistää pedagogisia käytänteitä.