Oppilaiden poissaolot

Oppivelvollisen on osallistuttava perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta (Perusopetuslaki 26. §, 35. §). Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajille. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua (PL 26. §).

Menettely  

Koska koulunkäynnin valvonta on määrätty koulun tehtäväksi (PL 26. §), oppilasta opettavat opettajat kirjaavat oppilaan poissaolot Wilmaan. Luokanopettaja tai luokanohjaaja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajille. Luokanopettajien ja -ohjaajien työn helpottamiseksi jokainen opettaja merkitsee omien oppituntiensa poissaolot kyseisen koulupäivän aikana.  

Sairaus  

Jos oppilas joutuu olemaan sairauden takia poissa koulusta, huoltaja ilmoittaa oppilaan poissaolon syyn ensisijaisesti Wilman kautta luokanopettajalle tai luokanohjaajalle ensimmäisen poissaolopäivän aikana. Mikäli oppilaan poissaolojen määrä ja syy ovat epämääräisiä, tulee luokanopettajan/luokanohjaajan selvittää asia huoltajien kanssa.

Selvittämättömät poissaolot  

Poissaolo, jolla ei ole syytä, on luvaton poissaolo. Mikäli oppilaalle kertyy luvattomia poissaoloja 1.–6. luokilla yli 50 oppituntia tai 7.–9. luokilla yli 30 oppituntia, tehdään asiasta lastensuojeluilmoitus sosiaaliviranomaiselle.  

Tilapäinen opetuksesta vapauttaminen  

Pidempiaikaisten poissaolojen yhteydessä huoltajan on keskusteltava etukäteen luokanopettajan tai luokanohjaajan kanssa mm. koulutehtävien ja kokeiden suorittamisesta sekä mahdollisesti tarvittavasta tukiopetuksesta.

Vapautusta koulunkäynnistä haetaan lomakkeella (pdf). Oppilas huolehtii lomakkeen täyttämisestä. Luokanohjaaja kuittaa lomakkeen, kun opettajat ovat merkinneet siihen suoritettavat tehtävät. Huoltaja allekirjoittaa lomakkeen ja vastaa loman aikana annettujen kotitehtävien suorittamisesta ja opintojen edistymisestä.

Tulliportin normaalikoulu (luokat 1.–6.)  

Luokanopettaja voi antaa oppilaalle hyväksyttävästä syystä luvan enintään viiden päivän poissaoloon koulusta. Pidempiaikaista vapautusta (viikosta lukukauteen) koulunkäynnistä pyydetään kirjallisesti perusasteen rehtori Jyrki Korkilta. Yli lukukauden kestävän koulunkäyntivapautuksen myöntää johtava rehtori Mikko Ripatti.

Tulliportin normaalikoulu (luokat 7.–9.)

Luokanohjaaja voi antaa oppilaalle hyväksyttävästä syystä luvan enintään viiden päivän poissaoloon koulusta. Pidempiaikaisesta (viikosta lukukauteen) poissaolosta luvan antaa apulaisrehtori Kirsi Karhunen. Tällainen vapautus voidaan myöntää vain erityisestä syystä. Lukukautta pidemmän ajan koulunkäyntivapautuksen myöntää johtava rehtori Mikko Ripatti.