Oppilaskuntatoiminta

Tulliportin normaalikoulun (luokat 1–6) oppilaskuntatoiminta

Tulliportin normaalikoulun 1.–6. luokilla on ollut oppilaskuntatoimintaa vuodesta 2006 alkaen. Kaikki koulumme oppilaat muodostavat oppilaskunnan.

Jokaiselta luokalta valitaan lukuvuodeksi kerrallaan kaksi edustajaa oppilaskunnan hallitukseen. Se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin ja tiedottajan sekä näiden varajäsenet. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu koulupäivien aikana ennalta sovittuina aikoina. Kokousten lisäksi edustajat kokoontuvat tarvittaessa suunnittelemaan ja valmistelemaan asioita.

Toimimalla oppilaskuntatyössä oppilas voi harjoitella osallistumis- ja vaikuttamistaitoja sekä kykyä ottaa vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Oppilaskuntatoiminnan keskeinen tehtävä on oppilaiden mielipiteiden ja näkökulmien esille tuominen. Oppilaat voivat tuoda asioitaan käsiteltäviksi oman edustajansa välityksellä tai laittamalla ehdotuksensa aloitelaatikkoon, joka on koulun käytävältä.

Oppilaskunnan hallitus valmistelee, pohtii ja ratkaisee kouluarkeen liittyviä kysymyksiä:

  • Sopuisien ja mukavien välituntien varmistamiseksi on muun muassa laadittu peli- ja leikkivuoroja välituntialueelle.
  • Lukuvuoden alussa oppilaskunnan hallitus luki valtakunnallisen koulurauhanjulistuksen.
  • Kierrätykseen innostaminen, ruokailussa toimiminen sekä kouluympäristön siisteys ovat olleet keskeisiä aiheita.

Normaalikoulujen oppilaskuntapäivät on vuosittainen tapahtuma, johon koulustamme on osallistunut sekä perusasteen että lukion oppilaskuntien edustajia.

Tulliportin normaalikoulun (luokat 7–9) oppilaskuntatoiminta

Joensuun normaalikoulun 7.–9. luokkien oppilaat muodostavat oppilaskunnan, jonka keskuudesta valitaan oppilaskunnan hallituksen edustajat. Jokaiselta luokalta valitaan lukuvuodeksi kerrallaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka toimivat oppilaskunnan hallituksen edustajina. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin, tiedottajan sekä näiden varajäsenet. Lisäksi hallitus voi muodostaa muita työryhmiä, jotka suunnittelevat ja toteuttavat oppilaskunnan hyvinvointia edistäviä tapahtumia ja asioita. Hallitus kokoontuu viikoittain koulupäivien aikana kokoukseen, jossa käydään läpi ajankohtaisia järjestettäviä asioita (vuosittain esim. toiveruokaviikko ja pukeutumisteemaviikko) sekä luokilta tulevia ehdotuksia koulun kehittämiseksi ja kouluviihtyvyyden parantamiseksi.  

Hallitus tekee yhteistyötä tukioppilaiden kanssa erilaisten vuosittain suunniteltavien koulun tapahtumien järjestelyissä (esim. ystäväviikko). Liikuntapäivä, taksvärkkikeräys ja nälkäpäiväkeräys järjestetään yhteistyössä lukion opiskelijakunnan kanssa ja toiveruokaviikko yhdessä sekä lukion että alakoulun kanssa.

Oppilaskunnan hallituksen tavoitteena on edistää koko oppilaskunnan yhteisöllisyyttä ja kouluviihtyvyyttä sekä harjoitella osallistumis-ja vaikuttamistaitoja. Hallitus pyrkii aktivoimaan koko oppilaskuntaa ja osallistamaan oppilaita suunnittelemaan ja toteuttamaan hyvinvointia lisääviä tapahtumia ja tekemään rohkeasti muutosehdotuksia  positiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseksi koulussamme. Tieto kulkee puheenjohtajien kautta luokille, kun he luokanohjaajan tuokioilla käyvät läpi hallituksen edellisen kokouksen pöytäkirjan, vastaanottavat ehdotuksia ja antavat kaikkien ottaa kantaa asioihin. 

Kuvassa Normaalikoulun Tulliportin koulun oppilaskunnan hallitus 2016 - 2017 ja oppilaskunnan ohjaava opettaja Piia Pulkkinen.

Tutustu myös Norssin perusasteen tukioppilastoimintaan!

Oppilaskunta on mukana suunnittelemassa liikkuvaa koulua!