Luokanopettajakoulutuksen syventävä harjoittelu

2310235 Syventävä harjoittelu (H3), 7OP

Tutkiva opettajuus -harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella opiskelu- ja oppimisprosessia teoreettisen tiedon pohjalta. Lisäksi hän osaa  muun muassa käyttää opetussuunnitelmaa luovasti, ratkaista pedagogisia kysymyksiä tutkivan ja kokeilevan työskentelyn avulla sekä tunnistaa oppilashuollon kysymyksiä ja tehdä moniammatillista yhteistyötä. Opiskelija osaa analysoida ohjaamisen ja arvioinnin taitojaan, omaa opettajuuttaan sekä yhdistää oman toimintansa yhteiskunnalliseen kontekstiin.

Harjoittelun tarkempi sisällönkuvaus löytyy SharePointin Ohjattu harjoittelu -sivustolta. 

 https://studentuef.sharepoint.com/sites/ohjattu_harjoittelu/SitePages/H3_syvent%C3%A4v%C3%A4-harjoittelu.aspx