Muuttuvat tilat — Muuttuva pedagogiikka

Hankkeessa rakennetaan uutta valo- ja äänitutkimusta hyödyntävä toiminnallinen ja muuntautuva fyysinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa uudenlaisen pedagogiikan kehittämisen. Visuaalisen ja auditiivisen oppimisympäristön tutkimusta kouluympäristössä on vielä vähän, mutta tiedetään, että niiden avulla voidaan vaikuttaa aktiivisuuteen ja oppimiseen.

Hankkeessa kehitettävien pedagogisten mallien avulla huomioidaan oppijoiden tuen tarpeet sekä vahvuudet ja lisätään oppimisen omistajuutta. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii muutosta myös opettajan rooliin. Tavoitteena on tuottaa joustavia yhteisopettajuuden muotoja ja kehittää koulun toimintakulttuuria oppivaksi yhteisöksi.

Uudet oppimisympäristön ratkaisut ja pedagogiset mallit jaetaan yleiseen käyttöön nettisivujen ja sosiaalisen median sekä kouluvierailujen avulla. Hankkeessa toteutetaan tutkimusta eri tieteenalojen näkökulmista ja tulokset voidaan hyödyntää koulurakentamisessa ja pedagogiikan kehittämisessä.

Uutisia hankkeesta