Joensuun normaalikoulun lukion järjestyssäännöt

1. Koulun alue, kouluyhteisö ja kouluaika: Kou­lun alue käsittää koulurakennuksen, koulun pihan ja parkkialueen (vrt. kartta). Kouluyhteisöön kuuluvat opiskelijat, opettajat, harjoittelijat ja muu kouluhen­kilökunta. Kouluaikaa ovat lukujärjestyksen mukai­nen koulupäivä ja koulun järjestämä tilaisuus kou­luajan tai koulun alueen ulkopuolella.  

2. Opiskelijakunta: Lukion opiskelijat muodostavat opiskelijakunnan, joka valitsee keskuudestaan pu­heenjohtajan ja hallituksen yleiskokouksessa kevät- ja syyslukukaudella. Hallituksen tehtävät ja koko määritellään opiskelijakunnan hallituksen säännöissä.  

3. Yleinen käytös: Jokainen noudattaa hyviä ta­poja koulun alueella ja kouluaikana sekä käyttäytyy suvaitsevasti ja ottaa huomioon muut kouluyhteisön jäsenet.  

4. Ruokailu: Ruokailussa noudatetaan hyviä tapoja ja siisteyttä. Ruokailun jälkeen jokainen huolehtii ruokailuvälineet niille tarkoitetuille paikoille.  

5. Omaisuusvahingot: Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä ilmoitettava kansliaan. Vahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan koulun omai­suudelle, koulun alueelle tai kouluyhteisön jäsenelle aiheuttamansa vahingot.  

6. Tupakointi: Tupakointi on kielletty koulun alu­eella sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.  

7. Päihteet: Päihteiden ja huumeiden vaikutuksen alaisena oleminen ja niiden hallussapito on koulun alueella tai kouluaikana järjestetyissä tilaisuuksissa kielletty.  

8. Kulkuvälineet: Ajoneuvot ja muut kulkuvälineet on säilytettävä niille osoitetuilla paikoilla.  

9. Ristiriitatilanteet: Kouluyhteisössä esiintyvät ristiriidat ja erimielisyydet ratkotaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Tarvittaessa ristiriitatilanteita var­ten on neuvotteluryhmä, johon kuuluvat lukion reh­tori, opiskelijoiden edustaja ja opettajien edustaja. Opiskelijoiden edustajan valitsee opiskelijakunta ja opettajien edustajan opettajakunta. Tavoitteena on rakentava keskustelukulttuuri.  

10. Sääntöjen voimassaolo: Lukion järjestys­säännöt ovat voimassa kouluaikana ja koulun alueella.