Kestävä kehitys

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet

Kestävän kehityksen määritelmän mukaan tarkoituksena on turvata tämän päivän yhteiskunnan tarpeet samalla, kun turvataan tulevien sukupolvien elämisen mahdollisuudet. Koulun tehtävänä on lisätä oppilaiden motivaatiota ja valmiuksia toimia ympäristön ja hyvinvoinnin puolesta. Kestävä kehitys on kansalaistaito, joka on peruskoulun tavoitteissa keskeisesti esillä. Oppilaiden on osattava rakentaa tulevaisuutta ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. Koulussa kestävä kehitys tarkoittaa koko työyhteisön jäsenten työviihtyvyyttä, -hyvinvointia ja -turvallisuutta.

Suunnitelmassa painottuvat lähinnä ekologinen ja taloudellinen kestävyys sekä joiltakin osin myös sosiaalinen kestävyys. Työyhteisön jäsenten kiinnostusta ja sitoutumista kestävän kehityksen arvoihin tulee aktiivisesti vahvistaa. Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain. Sitä kehitetään Itä-Suomen yliopiston kestävän kehityksen suunnitelman sekä arvioinnin tulosten ja työyhteisöltä saatujen ideoiden pohjalta.

Ympäristö ja kestävä kehitys korostuvat normaalikoulun arvoperustassa, toiminta-kulttuurissa, eri oppiaineiden opetussuunnitelmissa sekä aihekokonaisuuksissa.

Joensuun normaalikoulun suunnitelma kokonaisuudessaan (pdf).