Venäjän kieli ja kulttuuri

Mitä opiskelet?

Jos valitset opinnoissasi venäjän kielen ja kulttuurin suuntautumisen, perehdyt syvällisesti venäjän kieleen, venäjänkieliseen kirjallisuuteen ja Venäjän kulttuuriin sekä opit etsimään, analysoimaan ja soveltamaan näihin liittyvää tietoa joko kielen opettajan tai muun kieliasiantuntijan tehtävissä.

Opintojen painopisteinä ovat monipuolisen kielitaidon ja viestinnällisten valmiuksien kehittäminen ja kielitieteen, kielialueen kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus, mutta jonkin verran opiskelet myös kääntämisen ja tulkkauksen perusteita.

Mikä kiinnostaa?

Maisterintutkinnossa (120 op) keskityt venäjän kieleen ja kulttuuriin, koska näitä opintoja on yli 70 % tutkinnosta. Venäjän kielen ja kulttuurin opintojen lisäksi suoritat vain yhden sivuaineen opintoja perus- tai aineopintotasoisena. Tuleva opettaja suorittaa opettajan pedagogiset opinnot, muut valitsevat tulevien työtehtävien kannalta mielekkään sivuaineen. Maisterintutkintosi osana voi olla myös työharjoittelu, jonka aikana voit testata osaamistasi ja luoda suhteita työelämään.

Venäjän kielen ja kulttuurin syventävissä opinnoissa valinnaisuus lisääntyy. Voit suunnata osaamistasi venäjän kielessä ja kulttuurissa valitsemalla sinua kiinnostavia kielen ja kulttuurin eri osa-alueita ja syventää tietämystäsi niissä. Syventävien opintojen laajuus on 85 op, joista 20 op voit suorittaa oman kiinnostuksesi mukaan joko kielestä, kirjallisuudesta ja kulttuurista tai kielen oppimisesta ja opettamisesta. Osan opinnoista voit halutessasi suorittaa myös ulkomaisessa yliopistossa vaihto-opiskelun aikana.

Jokainen opiskelija suorittaa myös pakollisia syventäviä opintoja (25 op), joihin kuuluu mm. ammatillista kielitaitoa, nykyvenäjän kehitystä, nyky-Venäjän kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä tutkimusmetodeja käsitteleviä opintoja. Voit itse valita pro gradu -tutkielman (40 op) aiheen ja hyödyntää siinä myös muiden opiskelemiesi aineiden tietämystä. Aloitat tämän maisterintutkintoon kuuluvan opinnäytteen kirjoittamisen ohjatusti jo seminaarissa. Opintojen lopussa kirjoitat esseen, jossa pohdit kokoavasti opintopolkua ja siirtymistä työelämään.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö