Venäjän kieli ja kääntäminen

Mitä opiskelet?

Jos valitset opinnoissasi venäjän kielen ja kääntämisen suuntautumisen, perehdyt syvällisesti venäjän kieleen, venäjänkieliseen kulttuuriin ja kulttuurien väliseen viestintään sekä opit etsimään, analysoimaan ja soveltamaan näihin liittyvää tietoa joko kääntäjän, tulkin tai muu kieliasiantuntijan tehtävissä.

Opintojen painopisteinä ovat monipuolisen kielitaidon ja viestinnällisten valmiuksien kehittäminen ja käännöstieteen, kielialueen yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemus sekä venäjästä/venäjään kääntäminen ja tulkkaus. Opinnoissa korostuu kääntäminen äidinkieleen. Venäjän kielen ja kääntämisen opintojen lisäksi opiskelet käännöstiedettä ja äidinkielesi mukaan joko suomen kieltä ja kääntämistä tai suomen kieltä ja kulttuuria vieraskielisille.

Koulutus toteutetaan eurooppalaisen kääntäjänkoulutuksen laatustandardien, European Master’s in Translation, mukaisesti. Koulutuksen perusteella on mahdollista hakea oikeutta toimia auktorisoituna kääntäjänä.

Mikä kiinnostaa?

Maisterintutkinnossa (120 op) keskityt venäjän kieleen ja kääntämiseen, koska näitä opintoja on yli 70 % tutkinnosta. Venäjän kielen ja kääntämisen opintojen lisäksi suoritat vain yhden sivuaineen opintoja perus- tai aineopintotasoisena. Voit valita tulevien työtehtävien kannalta mielekkään sivuaineen tai syventää tietämystäsi suorittamalla sivuaineena tulkkauksen tai käännösteknologian erikoistumisopinnot. Maisterintutkintosi osana voi olla myös työharjoittelu, jonka aikana voit testata osaamistasi ja luoda suhteita työelämään.

Venäjän kielen ja kääntämisen syventävissä opinnoissa voit suunnata osaamistasi sinua kiinnostaviin kielen ja kääntämisen eri osa-alueisiin ja syventää tietämystäsi niissä. Syventävien opintojen laajuus on 85 op, joista 15 op voit suorittaa oman kiinnostuksesi mukaan joko kielestä tai kääntämisestä. Valittavana mm. eri alojen ammattiprojekteja, joissa opit tekemään niihin liittyviä työelämän toimeksiantoja. Osan opinnoista voit halutessasi suorittaa myös ulkomaisessa yliopistossa vaihto-opiskelun aikana.

Jokainen opiskelija suorittaa myös pakollisia syventäviä opintoja (30 op), joihin kuuluu mm. venäjän kielen ja kääntämisen metodiopintoja, käännösseminaari ja käännöksiä vieraaseen kieleen, mutta myös käännöstieteellisiä opintoja kuten työelämätaitoja ja terminologiaa. Voit itse valita pro gradu -tutkielman (40 op) aiheen ja hyödyntää siinä myös muiden opiskelemiesi aineiden tietämystä. Aloitat tämän maisterintutkintoon kuuluvan opinnäytteen kirjoittamisen ohjatusti jo tutkielmaseminaarissa.

Kääntämisen opiskelijoilla on oma ainejärjestönsä, Lingtwisti ry, joka tekee aktiivista yhteistyötä käännösalan toimijoiden kanssa.. Itä-Suomen yliopistossa toimii myös maan ainoa kääntäjäopiskelijoiden osuuskunta, Monikieliset, joka auttaa kartuttamaan työkokemusta jo opintojen aikana.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö