Osaston esittely

Tunnuslukuja 2017

TUTKINNOT
138 kandidaatin tutkintoa
101 maisterin tutkintoa
9 tohtorin tutkintoa

REFEREE-JULKAISUT
61 kansainvälisesti arvioitua
22 kotimaassa arvioitua

OPISKELIJOITA
1173 perustutkinto-opiskelijaa
85 jatkotutkinto-opiskelijaa

KV-OPISKELIJOITA
122 perustutkinto-opiskelijaa
16 jatkotutkinto-opiskelijaa
42 vaihto-opiskelijaa

HENKILÖKUNTA
19 professoria
60 opettajaa ja tutkijaa

Itä-Suomen yliopiston humanistisella osastolla tarjoamme erinomaiset mahdollisuudet kielten ja kulttuurien opiskeluun perustutkinnoista jatkotutkintoihin saakka. Tutkimusta me humanistit teemme kaikilla koulutusaloillamme monipuolisesti ja kansainvälisesti tieteenalarajat ylittäen. Vuonna 2013 valmistuneessa kansainvälisessä arvioinnissa tutkimustoimintamme katsottiin laadultaan korkeatasoiseksi, ja osaston tutkijoita kiitettiin erityisesti monitieteisen tutkimuksen harjoittamisesta.

Osastossamme työskentelee 19 professoria sekä noin 60 muuta opettajaa ja tutkijaa sekä heidän lisäkseen iso joukko dosentteja ja apurahatutkijoita. Opiskelijoita osastossamme on noin 1 300, joista noin 100 on jatko-opiskelijoita.

Suoritettavat tutkinnot

Osastossamme suoritettavien jatkotutkintojen sekä filosofian maisterin tutkintojen pääaineena voi olla suomen kieli, kirjallisuus, perinteentutkimus, kulttuurintutkimus, ruotsin kieli, englannin kieli ja kulttuuri, englannin kieli ja kääntäminen, saksan kieli ja kulttuuri, saksan kieli ja kääntäminen, venäjän kieli ja kulttuuri, venäjän kieli ja kääntäminen tai yleinen kielitiede. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon pääaineena voi edellä mainittujen lisäksi olla sukupuolentutkimus, taiteensosiologia, kulttuuriantropologia, musiikkitiede sekä mediakulttuuri ja viestintä. Näiden ohella tarjoamme myös monia mahdollisia sivuaineita kuten japanin ja ranskan kielen aineopinnot.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Humanistisen osaston yhteiskuntasuhteet muodostuvat yhteistyöstä erilaisten alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa. Koulutuksessa olemme kiinteässä vuorovaikutussuhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Tutkinnon suorittaneet opiskelijat sijoittuvat yhteiskunnallisiin tehtäviin muun muassa aineenopettajiksi ja asiantuntijoiksi esimerkiksi julkisen sektorin instituutioihin, kolmannelle sektorille ja tiedotusvälineisiin. Monet humanistiselta koulutusalalta valmistuneet ovat perustaneet myös oman yrityksen. Koulutuksen sisällöissä ja kehittämisessä huomioidaan yhteiskunnan muuttuvat tarpeet.

Me humanistit muodostamme aktiivisia yhteistyöverkostoja alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Alueellisesti teemme yhteistyötä niin koulutuksessa kuin tutkimuksessakin paikallisten organisaatioiden kuten koulujen, alueviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Myös yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa syvennetään jatkuvasti. Merkittävä yhteiskunnallisesti vaikuttava alueellinen yhteistyömuoto ovat kesäyliopiston ja erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa yhdessä järjestettävät Studia generalia –luentosarjat ja muuta suurelle yleisölle suunnatut tapahtumat.

Valtakunnallisesti tutkijoiden ja tutkimusryhmien sidosryhmiin kuuluu monia merkittäviä toimijoita kuten esimerkiksi Kotus, SKS, Kalevalaseura ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto. Tärkeä yhteiskunnallisesti vaikuttava kansainvälinen yhteistyömuoto ovat kansainväliset konferenssit ja seminaarit, joihin osallistumme maailmalla ja järjestämme täällä kotoisissa ympyröissä. Lisäksi osastomme tutkijat ja opettajat osallistuvat monin tavoin ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun julkisessa mediassa, toimivat erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja esittelevät omien alojensa tutkimustuloksia ja niiden yhteiskunnallista sovellettavuutta.

Risto Turunen
Humanistisen osaston johtaja

Yhteistyössä