Saksan kieli ja kääntäminen

Huomio: Opiskelijavalintaa ei järjestetä vuonna 2017 eli uusia pääaineopiskelijoita ei enää valita.
Saksan kieltä voi kuitenkin edelleen opiskella sivuaineena.

Käännösviestinnän ammattilainen

Saksan kielen ja kääntämisen opinnoissa perehdyt monipuolisesti saksan- ja suomenkieliseen viestintään ja kehität käännös- ja tulkkaustaitojasi. Koulutukseen kuuluu saksan kielen ja saksankielisten maiden kulttuuriopintoja, perehtymistä kääntäjien ja tulkkien toimintaan ja toimintaympäristöön työvälineineen. Koulutus antaa hyvät valmiudet saksan kielen käännös- ja tulkkausviestinnän asiantuntijatehtäviin.

Sekä kandidaatti- että maisteriopinnoissa on tilaa valinnaisille sivuaineille, esimerkiksi toiselle vieraalle kielelle tai kauppa-, luonnon- tai yhteiskuntatieteellisille sivuaineopinnoille, joista on hyötyä käännösviestinnän ammattilaiselle. Kieliaineita lukuun ottamatta sivuaineet ovat yleensä vapaasti valittavissa. Koulutus toteutetaan eurooppalaisen kääntäjänkoulutuksen laatustandardien, European Master’s in Translation, mukaisesti. Koulutuksen perusteella on mahdollista hakea oikeutta toimia auktorisoituna kääntäjänä.

Opintojen luonne

Saksan kielen perusopinnoissa kehität kielitaitoa, tekstitaitoja ja viestintävalmiuksia, vahvistat kulttuurintuntemustasi sekä tutustut oppiaineemme tutkimukseen. Aineopinnoissa tutustut käännösviestinnän perusperiaatteisiin ja käytäntöihin sekä kieli- ja käännöstieteen teoriaan. Saksan kielen opintojen lisäksi opiskelet käännöstiedettä ja suomenkielistä viestintää. Syventävissä opinnoissa keskiöön nousevat tekstien analyysi, kääntäjien ja tulkkien ammattikäytännöt, työväline- ja menetelmätaidot sekä teoreettinen tieto ja tieteellisten valmiuksien kehittäminen.

Opetuskielinä ovat suomi ja saksa. Opiskelu on monimuotoista ja sisältää luentojen, harjoitusten ja kirjatenttien lisäksi ryhmä- ja projektityöskentelyä, itseopiskelua ja työharjoittelua. Saksan kielen taitojen ohella opinnoissa harjoitetaan tiedonhakua, ongelmanratkaisua, erilaisia kriittisen arvioinnin taitoja ja luovuutta, jotka muodostavat asiantuntijakääntäjän ja -tulkin ydinosaamisen. Oppiaineen järjestämät yritysvierailut sekä kotimaiset ja kansainväliset vierailuluennot kuuluvat yliopisto-opintojen arkeen.

Opintojen aikana opiskelet tai työskentelet saksankielisessä maassa (kieliharjoittelu). Itä-Suomen yliopistolla on runsaasti valmiita vaihto-ohjelmia saksankielisten yliopistojen kanssa.

Kääntämisen opiskelijoilla on oma ainejärjestönsä, Lingtwisti ry, joka tekee aktiivista yhteistyötä käännösalan toimijoiden kanssa. Itä-Suomen yliopistossa toimii myös Suomen ainoa kääntäjäopiskelijoiden osuuskunta, Monikieliset, joka auttaa kartuttamaan työkokemusta jo opintojen aikana.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö