Karjalan kieli ja kulttuuri

Melkein kuin suomea muttei sittenkään

Puhuiko suomalainen isoäitisi outoa kieltä tai murretta? Jos isoäitisi oli Karjalan evakko ja asui sotien jälkeen Itä-Suomessa tai Oulun seudulla, hän saattoi puhua karjalaa.

Karjala on suomen kielen lähin sukukieli. Karjalan ja suomen suurimpina eroina ovat tietyt äännepiirteet sekä etenkin sanasto, jossa on paljon aineksia venäjän kielestä. Kielten perusrakenne ja kieliopillinen järjestelmä ovat sen sijaan varsin samanlaiset.

Karjalaa puhutaan Venäjällä ja Suomessa. Karjalan kielen puhujia oli Suomessa ennen toista maailmansotaa 30 000 - 40 000 henkeä, mutta heidän lukumääräänsä ei ole koskaan tilastoitu virallisesti. Karjalankieliset olivat asuma-alueillaan Raja-Karjalassa alkuperäisempää väestöä kuin suomen kielen puhujat. Karjalan evakuoinnin jälkeen karjalan kielen käyttö väheni voimakkaasti uusilla asuinseuduilla.

Nykyään karjalan kielen käyttäjiä on Suomessa joitakin tuhansia, Venäjällä enemmän. Venäjällä karjalaa puhutaan pääasiassa Karjalan tasavallassa sekä Tverin kaupungin ympäristössä. Karjalan kielen puhujien määrä vähenee kaiken aikaa, mutta kieltä elvytetään ja kehitetään parhaillaan niin Suomessa kuin Venäjälläkin.

Täydellinen kokonaisuus omaleimaisesta kotimaisesta kielestä

Karjalan kieli ja kulttuuri on Suomessa omana oppiaineenaan vain Itä-Suomen yliopistossa, jossa on myös karjalan kielen ainoa professuuri. Opetuskielinä ovat suomi ja karjala. Karjalan kieltä käsittelevän pro gradu -tutkielman voit tehdä suomen kielen oppiaineessa. Opinnot sopivat kieliaineiden opiskelijoiden lisäksi esimerkiksi kulttuuriaineiden, historian tai teologian opiskelijoille. Voit valita karjalan kielen ja kulttuurin vapaasti sivuaineeksesi.

Karjalan kielen ja kulttuurin opinnoissa saat monipuolisen kuvan suomen lähisukukielestä karjalasta sekä Karjalan alueen kulttuurista ja historiasta. Opintoihin sisältyy sekä käytännön kielitaidon opetusta että kielen rakenteeseen, kielioppiin, historiaan ja yhteiskunnalliseen asemaan liittyviä opintojaksoja. Saat perustiedot vähemmistökielten asemaan liittyvistä kysymyksistä sekä kielen elvyttämisestä, kielen standardoimisesta ja kirjakielen luomisesta. Lisäksi tutustut karjalaisten asemaan idän ja lännen rajamaastossa.

Karjalan kielen ja kulttuurin opinnot antavat mahdollisuuden toimia karjalan kielen ja karjalaisen kulttuurin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä, kuten opettajana, tutkijana, toimittajana tai kulttuurialan ammattilaisena. Uhanalaisen kielen elävänä pitäminen vaatii mahdollisimman monen karjalan asiantuntijan ja toimijan aktiivista panosta.

Kuva kielestä täydentyy tutkimuksen avulla

Karjalan kieli tarjoaa kielentutkijalle monipuolisen ja monelta osin koskemattoman tutkimuskentän ja runsaasti selvittämättömiä tutkimusongelmia. Vaikka karjalan kieltä on tutkittu yhtä kauan kuin suomea, tutkijoita on aina ollut vähän. 1800- ja 1900-luvun kieleen painottuvia aineistoja on käytettävissä paljon.

Oppiaineemme tutkimus kohdistuu karjalan eri murteisiin ja varieteetteihin. Viime vuosina olemme saaneet ulkopuolista tutkimusrahoitusta Suomessa puhutun karjalan, ns. rajakarjalaismurteiden, tutkimiseen. Tässä yhteydessä huomion kohteena ovat olleet mm. karjalan kontaktit naapurikieliinsä. Teemme tiivistä tutkimusyhteistyötä etenkin suomen kielen oppiaineen kanssa.

Kuva karjalan kielestä täydentyy kaiken aikaa, kun tutkimuksessa sovelletaan kielitieteen ajantasaisia ja uudistuvia menetelmiä. Yliopistotutkimus luo perustaa myös esimerkiksi karjalan kieliopilliselle kuvaukselle ja tarjoaa samalla aineksia ja tietopohjaa karjalan opetukseen, oppimateriaalien tuottamiseen, kielen elvytykseen ja kirjakielen kehittämiseen.

Karjalan kielen videoluennot 

Tervetuloa tutustumaan karjalan kieleen. Tällä sivustolla pääset kurkistamaan Itä-Suomen yliopistossa tehtävään karjalan kielen tutkimukseen sekä opiskelemaan livvinkarjalaa. Videoluentojen sisällöistä on vastannut lukuvuotena 2018–2019 joukko Itä-Suomen yliopiston karjalan kielen tutkijoita ja opettajia, ja niiden toteuttamiseen on saatu Itä-Suomen yliopiston opetuksen kehittämisrahoitusta vuonna 2018. 

***

Terveh tulkua tuttavuštumah karjalan kieleh. Tällä šivuštolla piäšet kaččelomah Päivännoušu-Šuomen yliopistošša luajittavua karjalan kielen tutkimušta šekä opaštumah livvinkarjalan kielimuotoh. Videoluventojen šiämyššäštä on vaššannun opaššuntavuotena 2018–2019 joukko Päivännoušu-Šuomen yliopiston karjalan kielen tutkijua ta opaštajua, ta niijen totevuttamiseh on šuatu Päivännoušu-Šuomen yliopiston opaššukšen kehitäntärahotušta vuotena 2018. 

***

Terveh tulgua tuttavustumah karjalan kieleh! Tällä sivussolla piäzet kaččomah Päivännouzu-Suomen yliopissossa luajittavua karjalan kielen tutkimusta da opastumah livvinkarjalan kielimuodoh. Videoluvendoloin syväinnöstä on vassannun opassundavuodena 2018–2019 joukko Päivännouzu-Suomen yliopisson karjalan kielen tutkijua da opastajua, da niijen todeuttamizeh on suadu Päivännouzu-Suomen yliopisson opassuksen kehitändärahotusta vuodena 2018. 

***

Terveh tulgua tuttavumah karjalan kieleh! Täl sivustol piäzet kaččomah Päivännouzu-Suomen yliopistos luajittavua karjalan kielen tutkimustu sego opastumah livvinkarjalan kielimuodoh. Videoluvendoloin syväindös on vastannuh opastunduvuvvel 2018–2019 joukko Päivännouzu-Suomen yliopiston karjalan kielen tutkijua da opastajua, da niilöin todevuttamizeh on suadu Päivännouzu-Suomen yliopiston opastauksen kehitändyrahoitustu vuvvel 2018. 

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö