Käännöstiede

Kieli, mieli ja vaikutukset

Käännöstiede on monitieteinen tutkimusala, jonka kohteena ovat kieli- ja kulttuurirajat ylittävän viestinnän eri ilmenemismuodot. Sen piirissä tutkitaan sekä puhuttua (tulkkaus) että kirjoitettua (kääntäminen) viestintää, ja tutkimus voi kohdistua tulkkeen tai käännöksen kielellisiin piirteisiin, viestinnän kognitiivisiin prosesseihin, toimijoihin ja heidän rooleihinsa sekä kielten kohtaamisten yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Käännöstieteen sivuaine on suunnattu kääntämisen suuntautumisvaihtoehdon valinneille tuleville kääntäjille, tulkeille ja muille monikielisen viestinnän ammattilaisille. Käännöstiedettä voivat opiskella vain englannin, saksan tai venäjän kielen ja kääntämisen pää- tai sivuaineopiskelijat sekä ruotsin kielen pää- tai sivuaineopiskelijat. Käännöstiede ei ole avoin aineenopettajiksi opiskeleville.

Tiedettä ja ammattitaitoa – erikoistu tulkkaukseen tai käännösteknologiaan

Käännöstieteen opintojen ammatillisena tavoitteena on, että opiskelija saa yleiset ammattimaisen käännösviestinnän teoreettiset ja käytännölliset valmiudet. Erityisesti korostamme käännösteknologiaan liittyviä valmiuksia, yleisiä työelämätaitoja sekä digitalisaation ja globalisaation myötä jatkuvassa murroksessa olevan käännösalan tulevaisuudennäkymien ymmärrystä. Tieteellisenä tavoitteena puolestaan on, että opiskelija tuntee alansa tieteellisen perustan ja sen historiallisen kehityskaaren sekä osaa ohjatusti tuottaa ja kriittisesti arvioida sen piirissä tehtyä tutkimusta.

Kandidaatintutkintoon sisältyy Käännöstieteen perusteet -moduuli, jonka suoritettuasi hallitset käännösteknologian ja ammattimaisen käännöstoiminnan perusteet. Maisterivaiheessa voit erikoistua käännösteknologiaan tai tulkkaukseen ja syventää tietojasi käännöstieteen eri osa-alueista. Käännösteknologia eli käännösmuistiohjelmat, korpukset ja muut sovellukset ovat vahva painopistealamme. Käännösteknologiaan voi liittää myös kieliteknologian opintoja. Voit halutessasi suorittaa maisterintutkintosi kansainvälisessä maisteriohjelmassa MPD in Linguistic Sciences, jossa koulutetaan uuden teknologian osaajia globaalin käännösteollisuuden tarpeisiin.

Prosesseja, korpuksia ja kääntämisen sosiologiaa

Itä-Suomen yliopistossa käännöstieteellä on pitkät perinteet ja vahva ja kansainvälisesti verkottunut tutkimusyhteisö. Meidät tunnetaan etenkin prosessintutkimuksen ja korpustutkimuksen perinteestä, joissa on etsitty vastauksia mm. siihen mitä kääntäjän tai tulkin mielessä tapahtuu ja millaisia ovat suomennokset verrattuna supisuomeen. Itä-Suomen yliopistossa on koottu Käännössuomen korpus, jonka aineistosta on valmistunut useita tutkimuksia. Korpusaineistoa täydentää ja monipuolistaa tekstityksistä koostuva YLE-korpus.

Laajaa tutkimusprofiiliamme vahvistaa kääntämisen sosiologian juonne, jossa viime aikoina on selvitelty esimerkiksi sitä, millaisia käännöskulttuureita sodassa syntyy, millaiseksi ammattikääntäjät kokevat alan arvostuksen, millaisia tunteita uusi käännösteknologia kääntäjissä herättää ja millaista maallikkokääntämistä monikielisyys synnyttää.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö