Säännöt ja sääntömuutokset 31.08.2011

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hoitotieteiden Tutkimusseura HTTS r.y. ja kotikuntana Kuopio.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hoitotieteellistä tutkimusta ja sen hyväksikäyttöä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tieteellisiä konferensseja ja seminaareja, toimittaa tieteellistä julkaisua, tukee apurahojen muodossa tieteellistä tutkimusta ja sen tunnetuksi tekemistä sekä tukee seuran alueellisten toimikuntien toimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, konferenssien ja seminaarien osallistumismaksuja ja ottaa vastaan lahjoituksia. Lisäksi yhdistys pyrkii saamaan valtion tieteellisten yhdistysten tukemiseksi kohdistamia varoja.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä akateemisen loppututkinnon suorittaneet ja opiskelijajäseneksi akateemista perustutkintoa suorittavat yliopisto-opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita hoitotieteisiin liittyvästä tutkimuksesta. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtokunta. Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsenmaksunsa maksamatta jättänyt jäsen yhdistyksestä. Johtokunta päättää jäsenen erottamisesta kokouksessaan. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Saavutetut jäsenmaksut säilyvät.

4. Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, kahdeksan muuta varsinaista jäsentä ja varajäsentä. Kaksi varsinaisista ja 2 varajäsentä on valittava opiskelijoista. Johtokunnan jäsenen toimikausi on kalenterivuosi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi johtokunnan jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkistajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjeenä tai sähköpostitse kullekin jäsenelle tai ilmoittamalla kutsu yhdistyksen julkaisemassa lehdessä.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa johtokunnan määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin johtokunnan jäsenelle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle
 7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.