Julkaisut ja väitökset

Hoitotieteen laitoksen tutkijoiden julkaisut on listattu Itä-Suomen yliopiston SoleCris-tutkimustietokantaan.

Hoitotieteen laitoksen väitöskirjat on listattu tälle sivulle. Mikäli väitöskirja on tallennettu UEF Electronic Publications -palveluun, on siihen suora linkki alla olevassa listauksessa.

2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011

Laanterä Sari Breastfeeding Counseling in Maternity Health Care.
Pitkäaho Taina Hoitotyön henkilöstömitoitus ja tulos kompleksisessa erikoissairaanhoidon toimintaympäristössä.
Romppanen Maija Hoitotyön opiskelijoiden merkitykselliset hoitamisen kokemukset ja niistä oppiminen kliinisessä oppimisympäristössä.
Räisänen Sari Obstetric Anal Sphincter Ruptures - Risk Factors, Trends and Differences Between Hospitals. 
Suvivuo Pia The Ability of Adolescent Girls to Exert Control over Sexually-Charged Situations. A Narrative Study for the Promotion of Sexual Health.
Vaittinen Pirjo Luottamus terveydenhoitajan ja perheen asiakassuhteen moraalisena ulottuvuutena.

2010

Korhonen Teija Promoting Child Development and Mental Health in Adult Psychiatric Care. A Nurses' Perspective.
Laitila Minna Asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja päihdetyössä. Fenomenografinen lähestymistapa.
Sutinen Tiina Hoitomalli äitiys- ja lastenneuvolassa asioivien päihteitä käyttävien naisten hoitotyöhön.
Tengvall Erja Leikkaus- ja anestesiahoitajan ammatillinen pätevyys. Kyselytutkimus leikkaus- ja anestesiahoitajille, anestesiologeille ja kirurgeille.
Ylinen Eeva-Riitta Patients' Pain Assessment and Management during Medication-free Colonoscopy.

2009

Heiskanen Satu MS-tautiin vastasairastuneiden terveyteen liittyvä elämänlaatu
Länsimies-Antikainen Helena Realization of Informed Consent in Health Research
Mäkeläinen Paula Rheumatoid Arthritis Patient Education and Self-Efficacy.
Peltonen Eija Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottajien toimintamalleina perusterveydenhuollossa. Vertaileva tutkimus.
Rissanen Marja-Liisa Helping Adolescents Who Self-Mutilate - A Practice Theory
Rättyä Lea Diakoniatyö yksilöllisenä ja yhteisöllisenä auttamisena yhteiskunnallisessa muutoksessa
Toivanen Kaija Käsite- ja argumentaatioanalyysi Katie Erikssonin kärsimystä koskevasta ajattelusta
Vidgren Mervi Koulutusinnovaatiotoiminnan tukemisen ja johtamisen mallintaminen - Tapaustutkimus monialaisen ammattikorkeakoulun terveys- ja liiketalousaloilta

2008

Honkanen Hilkka Perheen riskiolot neuvolatyön kontekstissa. Näkökulmana mielenterveyden edistäminen.
Kiviniemi Liisa Psykiatrisessa hoidossa olleen nuoren aikuisen kokemuksia elämästään ja elämää eteenpäin vievistä asioista
Mattila Heleena Voimaantumisen ydin. Sosiaali- ja terveysalalla toimivien ihmisten mahdollisuuksia voimaantua työssään.
Naukkarinen Eeva-Liisa Potilaan itsemääräämisen ja sen edellytysten toteutuminen terveydenhuollossa. Kyselytutkimus potilaille ja henkilöstölle.
Paakkonen Heikki Päivystyspoliklinikkasairaanhoitajien kliiniset taidot nyt ja tulevaisuudessa. Asiantuntijoiden näkemykset Delfoi-tekniikalla.
Tervo-Heikkinen Tarja Hoitotyön vaikuttavuus erikoissairaanhoidossa
Tuomi Sirpa Sairaanhoitajan ammatillinen osaaminen lasten hoitotyössä

2007

Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa Psychiatric Post-Ward Outpatient Services - Between Hospital and Community
Holopainen Arja Changes in meanings of teacherhood among Finnish nurse teachers: a substantive theory of nurse teacherhood
Kemppainen Ulla Ninth-Grade Adolescents' Health Behavior in Pitkäranta District (Russian Karelia) and in Eastern Finland: A Comparative and Predictive Cross-Cultural Study
Luukka Katri Vastavalmistuneiden lähihoitajien koulutuksenaikaiset merkitykselliset oppimiskokemukset vanhustyössä. Tunnepeili oppimiskokemusten.
Mäntynen Raija Kuntoutumista edistävä hoitotyö aivohalvauspotilaiden alkuvaiheen jälkeisessä moniammatillisessa kuntoutuksessa
Pirskanen Marjatta Nuorten päihteettömyyden edistäminen. Varhaisen puuttumisen malli koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon.

2006

He Hong-Gu Non-Pharmacological Methods in Children's Postoperative Pain Relief in China
Jansen Ilona An archaeology of philosophical anthropology. A reconstruction of the historical philosophical backround of ethnography and consequences for nursing science.
Klemola Annukka Omasta kodista hoitokotiin. Etnografia keskipohjalaisten vanhusten siirtymävaiheesta.
Kouri Pirkko Development of maternity clinic on the net service - views on pregnant families and professionals.
Löfman Päivi Itsemääräämisen edistäminen. Osallistavan toimintamallin kehittäminen reumapotilaiden hoitotyöhön.
Saaranen Terhi Promotion of school community staff's occupational well-being in co-operation with occupational health nurses. Participatory action research in Eastern Finland in 2001-2004.
Sirviö Kaarina Lapsiperheiden osallisuus terveyden edistämisessä - mukanaolosta vastuunottoon. Asiakastilanteiden arviointia sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja perheiden näkökulmasta.

2005

Hintsala Arjaterttu Autonomia ammatista poistumisen ennakoijana hoitotyössä - Nais- ja mieshoitajien arviointia ja vertailua päätöksenteosta, pätevyydestä, työn tärkeydestä ja johtamisesta hoitotyössä
Jakonen Sirkka Terveyttä joka päivä. Itäsuomalaisen peruskoulun oppilaiden näkemyksiä ja kokemuksia terveyden oppimisesta.
Jyrkinen Anna Riitta Mielisairaanhoito Kellokosken piirimielisairashoitolassa vuosina 1915-1918. Hoitolan ensimmäisten potilaiden dokumentteihin perustuva analyysi.
Ryttyläinen Katri Naisten arvioinnit hallinnasta raskauden seurannan ja synnytyksen hoidon aikana - naisspesifinen näkökulma
Silén-Lipponen Marja Teamwork in operating room nursing - conceptual perspective in Finnish, British and American nurses' and nursing students' experiences
Virtanen Ritva Sairaanhoitajat Suomen sota-ajan lääkintähuollon tehtävissä 1900-luvulla

2004

Jauhiainen Annikki Tieto- ja viestintätekniikka tulevaisuuden hoitotyössä - Asiantuntija-ryhmän näkemys hoitotyön skenaarioista ja kvalifikaatioista vuonna 2010
Kattainen Eija Pitkittäistutkimus sepelvaltimoiden ohitusleikkaus- ja pallolaajennuspotilaiden terveyteen liittyvästä elämänlaadusta
Kuivalainen Leena Eturauhassyöpää sairastavien miesten terveyteen liittyvä elämänlaatu vuoden seuranta-aikana
Kvist Tarja Hoidon laatu - potilaiden ja henkilöstön yhteinen asia?
Okkonen Tuula Lapsen terveyskäsityksestä lapsen terveyden yhteistoiminnalliseen edistämiseen

2003

Eirola Raija Lapsiperheiden elämänhallintavalmiudet. Perheohjauksen arviointi.
Kankkunen Päivi Parents' Perceptions and Alleviation of Children's Postoperative Pain at Home after Day Surgery.
Koskinen Liisa To survive, you have to adjust. Study abroad as a process of learning intercultural competence in nursing.
Liikanen Eeva Voiko vierianalytiikka olla laadukasta? Tutkimus sydän- ja verisuonitautien vierianalytiikasta.
Paukkunen Leena Sosiaali- ja terveysalan yhteistyöosaamisen kehittäminen. Koulutuskokeilun arviointitutkimus.

2002

Hassinen-Ali-Azzani Tuulikki Terveys ja lapset ovat Jumalan lahjoja. Etnografia somalialaisten terveyskäsityksistä ja perhe-elämän hoitokäytännöistä suomalaiseen kulttuuriin siirtymävaiheessa.
Partanen Pirjo Hoitotyön henkilöstön mitoittaminen erikoissairaanhoidossa
Pölkki Tarja Postoperative pain management in hospitalized children - focus on non-pharmacological pain relieving methods from the viewpoints of nurses, parents and children
Turunen Hannele Critical learning incidents and use as a learning method: A comparison of Finnish and British nurse student teachers

2001

Ala-Haavisto Raili Di-anoigostinen järjestelmä: filosofis-teoreettinen diagnostinen käsitteistö hoitotyöhön ja hoitotieteeseen
Ensio Anneli Hoitotyön toiminnan mallintaminen
Halimaa Sirkka-Liisa Hoidetaanko keskoslapsen kipua? Tutkimus hoitajien valmiuksista arvioida ja hoitaa keskoslapsen kipua.
Naumanen-Tuomela Paula Työterveyshoitajan asiantuntijuus työikäisten terveydenedistämistyössä muuttuvassa yhteiskunnassa
Töyry Eeva Hoidon ihmisläheisyys erikoissairaanhoidossa. Mittarin kehittäminen ja käyttö.

2000

Jaroma Anneli Koulutus ja tuleva toiminta hoitotyössä. Kysely kätilö-. sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoille, hoitotiede.
Juvakka Taru Elämää risteyskohdissa. Hermeneuttiseen fenomenologiaan ja kehollisuuteen perustuva tutkimus 15-16 -vuotiaiden nuorten toivon kokemuksista heidän jokapäiväisessä elämässään.
Kylmä Jari Dynamics of hope in adult persons living with HIV/AIDS and their significant others - a substantive theory
Nurminen Raija Intuitio ja hiljainen tieto hoitotyössä

1999

Jokinen Pirkko Astmaa sairastavan lapsen perheen elämänpolku - etnografia astmaa sairastavien kouluikäisten lasten perheiden elämästä

1998

Lidell Evy Comprehensive rehabilitation of patients with myocardial infarction. A follow-up study with special reference to emotional factors.
Vallimies-Patomäki Marjukka Synnytys naisen ja miehen kokemana. Tutkimus hoitokäytäntöjen yhteyksistä synnytystapaan ja synnytyskokemukseen.

1997

Harri Marja Nurse Educators' Well-Being at Work in Finland, hoitotiede ja terveydenhuollon hallinto
Kaila-Behm Arja Miehestä esikoisen isäksi
Sonninen Anna Liisa Testing Teliability and Validity of the Finnish Version of the Appraisal of Self-Care Agency (ASA) Scale with elderly Finns

1996

Hildingh Cathrine Self-help groups related to coronary heart disease. Lay and nursing support.
Laitinen Pirjo The Participation of Informal Caregivers and Care Quality in the Hospital Care of Elderly Patients Aged 75 or Older. A Time Series Study in three Care Settings.

1995

Perälä Marja-Leena Potilaan hoidon laadun arviointi: laatumittarin (Qualpacs) validaatio

1994

Pelkonen Marjaana Lapsiperheiden voimavarat ja niiden vahvistaminen hoitotyön keinoin

1993

Tossavainen Kerttu Nuorten terveyskäyttäytymistä tukeva koulunterveyskasvatus: tupakointia ja alkoholin käyttöä ehkäisevän terveyskasvatusohjelman arviointitutkimus

1991

Tallberg Marianne Maallinen sairaanhoitajatar Suomessa 1700-luvulla yhtenäisen koulutuksen alkamiseen 1930. Sairaanhoito ja koulutus peilattuna muiden maiden olosuhteisiin.

1990

Fridlund Bengt Rehabilitation after myocardial infarction: a caring model
Vehviläinen-Julkunen Katri Nursing in health care: Maintaining awareness of the child's development and care

1989

Paunonen Marita Hoitotyön työnohjaus

1987

Krause Kaisa Syöpään sairastuminen - muuttuneeseen elämäntilanteeseen sopeutuminen

1986

Meriläinen Pirkko Väestön terveydenhoidon kokonaisuus: itsehoito, virallisten ja epävirallisten terveyspalvelujen käyttö sekä niitä määräävät tekijät

1984

Hentinen Maija Sydäninfarktipotilaan hoitotyön kehittämisohjelma Kuopion yliopistollisen keskussairaalan sisätautien klinikalla vuosina 1980 - 1982, hoitotiede