Proof of Concept (PoC) –hankkeet

 
Rahoitamme sisäisesti PoC-hankkeita tutkimuspohjaisten ideoiden kaupallistamisen kiihdyttämiseen. Rahoituksilla kannustamme tunnistamaan ja luomaan selkeästi määriteltyjä liiketoimintamahdollisuuksia, joita voidaan myöhemmin hyödyntää ulkopuolisen rahoituksen hakemiseen esimerkiksi Business Finland / EU-rahoitukseen, start-up yrityksen perustamiseen tai lisensiointiin olemassa olevaan yritykseen. 
 

Hankkeet 2019

Kaisa Pihlainen: Adot - Adaptable software for data collection and transcription, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto

Sekä tieteellisessä että kaupallisessa tutkimuksessa käytetään tutkimustiedon keräämiseen erilaisia sähköisiä keräysalustoja ja ohjelmistoja. Monipuoliselle ja eettisesti vastuullisesti kerätylle tutkimustiedolle on yhä suurempi tarve digitalisoituneessa maailmassa. Erityisesti ikäihmiset jäävät helposti kehityksen jalkoihin, jos heidän tarpeitaan ja mieltymyksiään ei huomioida tarpeeksi tutkimustiedon tuottamisessa ja asiakaspalautteen keräämisessä. Myös nuoret, vammaiset ja maahanmuuttajat nähdään ihmisryhminä, jotka tarvitsevat lisätukea digipalvelujen käyttöön. Adot tarjoaa helppokäyttöisen, tehokkaan ja eettisesti kestävän ratkaisun tutkimusaineiston ja palautteen keräämiseen nettipohjaisena sovelluksena. Sovellus mukautuu tutkimukseen osallistujien ja tutkijoiden yksilöllisiin tarpeisiin tarjoamalla esimerkiksi puheesta tekstiksi toiminnon sekä joustavan käyttöliittymän. Monipuolinen sovellus tarjoaa välineen aiempaa luotettavamman tutkimus- ja kehitysaineiston keräämiseen.

 

Matthieu Roussey: Integrated innovative sensors (IIS), Fysiikan ja matematiikan laitos

Fysiikan ja matematiikan laitoksella integroidun optiikan ryhmässä aiemmin tehdyn tutkimuksen pohjalta ehdotamme innovatiivisen biosensorin kehittämistä. Tavoitteena on hyödyntää tasomaista rakovalokanavarakennetta, johon itse valokanava on muodostettu harjannerakenteen avulla, taitekerroinmuutosten havaitsemiseen.  Käytetty ratkaisu helpottaa pinnan funktionalisointia merkattujen molekyylien havaitsemisessa. Esitetty ratkaisu on kertakäyttöinen, massavalmistettava ja täten edullinen. Ehdotetun tekniikan kehittäminen vaatii vielä työtä. Tämä proof-of-concept-projekti on välttämätön idean viemiseksi eteenpäin mahdollista laajempaa, yritysyhteistyössä toteutettavaa tutkimusprojektia varten.

 

Roman Bednarik: AR enhanced mobile phone microsurgical training part II,Tietojenkäsittelytieteen laitos

Mikrokirurgiassa kirurgit hyödyntävät leikkausmikroskooppia suorittaessaan toimenpiteitä erittäin pienten kohteiden parissa. Mikrokirurgisten toimenpiteiden menestyksekäs suorittaminen vaatii kirurgilta äärimmäisen harjaantunutta katseen ja käsien liikkeiden yhteiskoordinointia, ja näiden taitojen kehittämiseksi tarvitaan paljon harjoittelua. Tällä hetkellä tilaisuuksia toimenpiteiden käytännönläheiseen harjoitteluun on kuitenkin rajallisesti. PoC -projektimme tarkoituksena on kehittää lisättyä todellisuutta hyödyntävä kaupallinen ohjelmisto älypuhelimille, joka mahdollistaa mikrokirurgiassa vaadittavien taitojen harjoittelun ilman leikkausmikroskoopin käyttöä. Älypuhelimella käytettävä ohjelmisto seuraa käyttäjän instrumenttien liikkeitä puhelimen kameran alla, ja lisätyn todellisuuden avulla voidaan toteuttaa erilaisia haasteita, jotka simuloivat mikrokirurgiassa vaadittavia kädentaitoja ja joiden suorittamisesta käyttäjä saa reaaliaikaista palautetta.

 

Sarka Lehtonen: Patient-derived blood-brain barrier platform, A.I.Virtanen instituutti

Lääke-aineiden veri-aivoesteen läpäisevyyskyky on tärkeää sekä keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden osalta, jotta varmistetaan vaikuttavien aineiden pääsy oikeaan kohteeseensa, että muihin kudoksiin kohdistettujen lääkkeiden osalta, jotta voidaan välttyä yllättäviltä ja ei-toivotuilta sivuvaikutuksilta. Tämän vuoksi lääke-aineiden veri-aivoesteen läpäisevyyden ymmärtäminen on oleellista jo lääkekehityksen varhaisessa vaiheessa ja yksinkertaisen ja edullisen mutta suuren kapasiteetin omaavan veri-aivoesteen mallin pystyttäminen on tärkeää. Tämän projektin tavoitteena on kehittää ihmisen soluihin perustuva malli veri-aivoesteelle hyväksikäyttäen kantasolu pohjaisia potilassoluja sekä mikrofluidistisia siruja. Tätä uutta mallia voidaan tarjota tutkijoille, tutkimuslaitokselle ja lääkefirmoille, käytettäväksi lääke-aineiden testauksessa ja diagnostiikassa.

 

Hankkeet 2018

Tarja Malm: Solunulkoiset vesikkelit Alzheimerin taudin diagnostiikassa, A.I.Virtanen Instituutti

Alzheimerin taudille ei ole olemassa tehokasta hoitomuotoa, ja pullonkaula potilaiden tehokkaalle hoidolle on taudin diagnosoiminen liian myöhäisessä vaiheessa. Tämän hankkeen tarkoituksena on näyttää proof-of-concept solunulkoisten vesikkelien hyödynnettävyydestä Alzheimerin taudin diagnostiikassa.

 

Roman Bednarik: AR-parannettu mobiilisovellus mikrokirurgiseen koulutukseen, Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tässä projektissa testataan AR-parannetun mobiilisovelluksen toimivuutta mikrokirurgisessa koulutuksessa. Ryhmä interaktiivisten teknologioiden tutkijoita ja kliinikoita toteuttavat ja testaavat yhdessä uutuusjärjestelmää.

 

Hankkeet 2017

Annakaisa Haapasalo: Prekliinisistä hermosoluvaurion markkereista aivosairauksien biomarkkereiksi, A.I.Virtanen Instituutti

Rappeuttaville aivosairauksille ei ole tällä hetkellä olemassa sopivia biomarkkereita varhaiseen diagnostiikkaan tai hoitovasteen ennustamiseksi. Hankkeessa luodaan uusille UEF:ssa tunnistetuille hermosoluvaurioita kuvastaville kandidaattimolekyyleille useiden molekyylien yhtäaikainen ultrasensitiivinen määritysmenetelmä hyödyntäen single molecule array (Simoa)-teknologiaa. Määrityksiä on tarkoitus tarjota palvelutoimintana tutkijoille, tutkimuslaitoksille ja lääke- tai bioalan yrityksille hyödynnettäviksi aivosairauksien solu- ja eläinmallien karakterisaatiossa, prekliinisissä koe-eläintutkimuksissa ja biomarkkeri- ja lääkeainetutkimuksissa potilailla. 

 

Harri Kokko: Arctic light, Ympäristö- ja biotietieteiden laitos

Hankkeen tavoite on mesimarja tuotannon jatkokehittämien ja uuden tuotantomenetelmän testaaminen suljetussa LED-ympäristössä, mikä mahdollistaa mesimarjan tuotannon pinta-alan energiatehokkaan hyödyntämisen. Tämä mahdollistaa mesimarja ympärivuotisen kasvatuksen räätälöidyissä LED-kasvitehtaissa. Tuotanto-olosuhteita voidaan optimoida käyttämällä säädeltäviä valaistusaikoja, valonspektrejä, sopivaa lämpötilan ja ilmankosteuuden rytmitys sekä hyrdoponiseen liuoskasvatukseen optimoituja kasviravinteita. Näin päästään eroon tuotantoa vaivaavista tauti- ja tuholaisongelmista. PoC –rahoitus vahvistaa merkittävästi menestysmahdollisuuksia tulevassa Tekes TUTL –rahoitushaussa.

 

Jussi Paananen: PharmAI – tekoälyä lääkekehitykseen, Lääketieteen laitos

Lääkekehitysalan toimijat ovat pulassa. Uusia innovatiivisia lääkkeitä ei juurikaan keksitä, ja uuden lääkkeen tuominen markkinoille maksaa keskimäärin $2.6 miljardia. Yritykset kaipaavat kipeästi uusia tapoja tehostaa lääkekehitysprosessia. Samalla uusia biomarkkereita tarvitaan yksilöllisen hoidon suunnitteluun ja seurantaan. Ratkaisumme on verkkokäyttöinen tekoälypohjainen järjestelmä, joka yhdistää avointa ja suljettua dataa, ja tarjoaa yksinkertaisen tutkijaystävällisen käyttöliittymän jolla voidaan löytää ja arvioida uusia lääkeainekohteita sekä biomarkkereita. Ratkaisumme perustuu pitkään tutkimus- ja ohjelmistotuotantotaustaamme, sekä lääkeyritysten ilmaisemaan todelliseen markkinatarpeeseen. Ratkaisumme on skaalautuva tuomaan tuote kaikkien maailman lääketeollisuuden toimijoiden saataville. 

 

Matthieu Roussey: SoILeaf: Aurinkokennojen hyötysuhteen parantaminen lisäkerroksen avulla, Fysiikan ja matematiikan laitos

Aurinkoenergia on saatavilla rajattomasti, mutta sen hyödyntämistehokkuuteen vaikuttaa mm. aurinkopaneelien tehokkuus ja leveysaste.  Lisäksi aurinkopaneelien tulisi sulautua kaupunkimaisemaan nykyistä paremmin. Aurinkokennojen tehokkuuden kasvattaminen vähentäisi tarvittavien kennojen määrää säästäen täten materiaaleja. Ehdotamme ratkaisuksi kennojen pintaan kiinnitettävää kalvoa, jossa yhdistyy kennojen energiatehokkuuden lisääminen, leveysasteen huomiointi ja sulauttaminen kaupunkiympäristöön.

 

Pasi Tavi: Solu- ja kudosfysiologian matemaattinen mallinnus-platform, A.I.Virtanen Instituutti

Projektin tavoitteena selvittää liiketoimintamahdollisuuksia palvelutarjoamiseen matemaattisen mallinnus-platformin pohjalta, laatia liiketoimintasuunnitelma sekä kartoittaa sopivia kandidaatteja idean kaupallistamiseen tarvittavaksi henkilöksi (champion) Tekesin TUTL-hakua varten.