Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys

Elävä raja. Ekoturismi ja historiapolitiikka suomalais-venäläis-norjalaisilla luonnonsuojelualueilla

Hankkeessa esitellään ja arvioidaan suomalais-venäläis-norjalaisella raja-alueella olevien luonnonpuistojen/suojelualueiden ja paikallisyhteisöjen vuoropuhelua, luonto-ihminen-kulttuuri-suhdetta sekä raja-alueiden käyttöä ja kehittämistä ekoturismia ja paikallista historiaa ja kulttuuria hyödyntäen ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kolmevuotista (2017-2020), professori Maria Lähteenmäen johtamaa hanketta rahoittaa Koneen säätiö.

Yhteyshenkilö: Maria Lähteenmäki, maria.lahteenmaki (at) uef.fi

Kestävyyssiirtymän etulinjassa. Kestävyysajattelun kulttuurinen omaksuminen eurooppalaisilla reuna-alueilla (Suomen Akatemia)

Maailmalla esiintyy lukuisia pyrkimyksiä tuotannon ja kulutuksen kestävämpiin malleihin. Siirtymä kestävyysajatteluun ei ole kuitenkaan tapahtunut samalla tavoin kaikkialla. Kestävyyssiirtymän toteutumista on aiemmin tarkasteltu esimerkiksi suurkaupunkien, teknologisten järjestelmien, suuryritysten ja tiettyjen teollisuusalojen näkökulmasta. Sen sijaan kulttuurista ja alueellista vaihtelua on tutkittu huomattavasti niukemmin. Tässä tutkimushankkeessa kestävyyssiirtymän sujuvuutta ja jäykkyyksiä tarkastellaan erityisesti pohjoisten ja yleisesti eurooppalaisten syrjäalueiden näkökulmasta. Ajatuksena on, että usein resurssireserveinä pidetyillä alueilla vaikuttaa paikalliseen elämäntapaan liittyvä kulttuuri (kollektiivinen identiteetti), joka voi vaikuttaa kestävyyssiirtymään niin myönteisesti kuin kielteisesti, uusia mahdollisuuksia hakevasti tai niitä torjuvasti. Hankkeen paikkaspesifit tutkimukset keskittyvät 1) kestävyysajattelun omaksumiseen pohjoiskarjalaisissa ja sisilialaisissa maatalousyhteisöissä, 2) alueellisten kestävyysstrategioiden (”erilaisten vahvuuksien”) kulttuurisiin tekijöihin Kainuussa ja Jämtlannissa, ja 3) kestävyyssiirtymän paikalliseen tulkintaan syrjäisen maaseudun asukkaiden näkökulmasta. Kansainvälisen yhteistyöverkoston kautta tarkastelu laajenee myös muualle Eurooppaan (Slovenia, Italia, Ruotsi, Irlanti). Tutkimus avaa totutusta poikkeavan kuvan reuna-alueiden kulttuurisesta identiteetistä merkittävänä osana kestävyysajattelun omaksumista. Rahoituskausi on 2016-2019.

Yhteyshenkilö: Simo Häyrynen, simo.hayrynen(at)uef.fi

Valoisat tulevaisuudet. Uusia näkökulmia eurooppalaisten teollisuuskaupunkien tulkintoihin (ERA-NET Cofund Smart Urban Futures, ENSUF) 

Päätavoite on kehittää eurooppalaisille teollisuuskaupungeille paikkaspesifejä strategioita kunnioittamalla niiden vahvuuksia, tarpeita ja odotuksia. Tutkimuksellisempi päämäärä on mennä hallitsevien, suuremmille kaupunkialueille soveltuvien talousvetoisten restrukturaatio-strategioiden taakse ja tunnistaa uusia, paremmin eurooppalaiseen todellisuuteen vastaavia jälkiteollisia narratiiveja. Tapauskohteet tulevat Suomesta, Sloveniasta, Romaniasta, Hollannista ja Iso-Britanniasta. Hanketta johtaa Slovenian taide- ja tiedeakatemian Anton Melik-instituutti. Itä-Suomen yliopiston WP on vastuussa jälkiteollisten yhteisöjen kulttuurisen muutoksen tunnistamisesta.

Yhteyshenkilö: Simo Häyrynen, simo.hayrynen(at)uef.fi

Symmetrinen kaupunki ja yhdyskuntasuunnittelu

Projekti arvioi ja ideoi sellaisia kaupunkien maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen ohjausmekanismeja, joissa tavoitteena on olemassa olevan kaupunkirakenteen tasapainottaminen. Kiinnitämme myös huomiota itse suunnitteluprosessin tasapuolisuuteen. Projektin keskeisenä kohteena on Joensuu.

Yhteyshenkilöt: Ari Lehtinen, ari.lehtinen(at)uef.fi, Ilkka Pyy, ilkka.pyy(at)uef.fi

Metsäsuunnittelun tieto ja valta

Hankkeessa uudistetaan metsäsuunnittelun ja -neuvonnan käytäntöjä. Tavoitteena on yksityismetsätalouden ohjauksen periaatteiden ja metodien kehittäminen uusimman metsätiedon varassa ja samalla hyödyntäen alue- ja yhteiskuntasuunnittelussa luotuja osallistumisen välineitä. Kohdennus on erityisesti metsänhoidon kannattavuuden, metsän sosiaalisten ja kulttuuristen arvojen sekä luonnon monimuotoisuuden yhtäaikaisessa turvaamisessa. Hanke etenee monipuolisessa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden kanssa.

Yhteyshenkilöt: Minna Tanskanen, minna.tanskanen(at)uef.fi, Ari Lehtinen, ari.lehtinen(at)uef.fi

Talouskasvun jälkeinen alue- ja ympäristöpolitiikka

Projektissa täsmennetään talouskasvutavoitteista irrottautuneen alue- ja ympäristökehittämisen mahdollisuuksia. Erityiskohteena on Pohjois-Karjala. Projekti nojaa niihin tutkimustuloksiin, jossa on osoitettu, että yhdyskunta- ja aluekohtainen irtikytkentä ilmasto- ja ympäristörasituksista on mahdollinen vain kasvutalouden jälkeisessä tilanteessa ja degrowth taas edellyttää syvälle käyviä muutoksia vallitsevaan talousjärjestelmään. Projektiyhteistyö on edennyt vuodesta 2009 lähtien pohjoiskarjalaisen Kohtuusliikkeen kanssa.

Yhteyshenkilö: Ari Lehtinen, ari.lehtinen(at)uef.fi

Arktinen luontopolitiikka

Hankkeessa tarkastellaan arktisen pohjoisen muuttuvaa asemaa globaalitaloudessa. Kohdistus on luonnonvarojen käytön kysymyksissä sekä näihin liittyvissä alkuperäis- ja paikalliskulttuurien sopeutumis- ja selviytymiskamppailuissa. Tavoitteena on sellaisten suunnittelukäytäntöjen luominen, joissa traditionaalista ja tieteellistä tietoa hyödynnetään tasapuolisesti. Yhteistyö selkieläisen Lumimuutos -osuuskunnan kanssa on tiivistä.

Yhteyshenkilö: Ari Lehtinen, ari.lehtinen(at)uef.fi