Tutkimus

Tutkimuksemme vastaa Itä-Suomen yliopiston strategiassa tunnistettuihin ”maailmanlaajuisiin haasteisiin” kehittämällä monitieteellisiä lähestymistapoja, teorioita ja metodeja ympäristöpolitiikan, historian sekä yhteiskunta- ja luonnonmaantieteen piirissä.

 

Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys: Tätä globaalia haastetta koskeva tutkimuksemme selvittää luonnonvarojen kestävää käyttöä, yhteiskunnan murrosta kohti kierto- ja biotaloutta, ja ympäristö- ja sosiaalisten muutosten välisiä suhteita sekä maaseudulla että kaupungeissa. Tutkijamme kiinnittävät huomiota paikallisyhteisöjen resilienssiin eli sopeutumis- ja palautumiskykyyn; hallinnan ja vallankäytön eri muotoihin; yhteistoiminnalliseen, vuorovaikutteiseen ja responsiiviseen hallintaan, sosiaaliseen ja alueelliseen kehitykseen, sekä biofyysisen luonnon prosesseihin.

Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat: Tähän tutkimushaasteeseen vastaamme kehittämällä monitieteellistä tutkimusta raja-alueista historiallisten, maantieteellisten ja ympäristöllisten murrosten alueina. Tutkimus kohdistuu valtioiden muotoutumisen prosesseihin, yhteiskunnalliseen osallistumisen, muuttoliikkeisiin sekä kulttuurisiin ja taloudellisiin kohtaamisiin sekä urbaaneissa että periferisissä ympäristöissä.

Ikääntyminen, elintavat ja terveys: Tämän haasteen osalta tutkimme ympäristön, sosioekonomisten olosuhteiden ja hyvinvoinnin välisiä suhteita. Terveydenhuollon osalta tutkimme palvelujen laatua, saantia sekä informaatiota sekä kansallisessa ja transnationaalisessa että historiallisessa ja nykyajan kontekstissa.

Oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa: Tämän haasteen osalta keskitymme keräämään, mallintamaan ja analysoimaan paikkatietoa ja digitalisoimaan massadataa kulttuurisfyysisistä ympäristöistä ja historiallisista aineistoista. Laitoksen tutkimus rohkaisee pedagogisiin kehittelyihin soveltamalla uusia osallistavia ja teknisiä metodeja data-aineistojen keräämisessä ja opetuksessa.