Metsätieteiden perusopinnot

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinnossa pääaineena on metsätiede. Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä yleis-, perus- ja aineopinnoista sekä vapaasti valittavasta sivuaineesta. Opinnot suoritettuasi hallitset metsätalouteen läheisesti liittyvän ammatillisen ydinosaamisen (ekologia ja ympäristö, talous- ja yhteiskunta, tekniikka) ja omaksut menetelmälliset perusvalmiudet (matematiikka, tilastotiede, tietojenkäsittelytiede).

Kandidaattitasolla annamme opetusta suomen kielellä. Opetustarjontamme löydät WebOodin oppaista, joissa on kuvattu kurssien sisällöt (opintojaksot) ja tutkintovaatimukset (tutkintorakenteet). Metsätiede pääaineena suoritettava kandidaatintutkinto on Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (MMK), 180 opintopistettä, 3 vuotta.

Perustutkintoon sisältyy opinnäyte eli kandidaatin tutkielma (8 op). Tutkielman tekeminen harjaannuttaa sinut tieteellisen tutkimuksen tekemiseen sekä tieteellisen raportin kirjoittamiseen. Viime vuosina kandidaatin tutkielmia on tehty esimerkiksi metsälain erityishakkuiden kohteista, metsien käsittelystä metson soidinalueella, korkearesoluutioisten satelliittikuvien hyödyntämisestä metsätaloudessa sekä metsäenergialla tuotetun sähkön ympäristökilpailukyvystä.

Vapaus valita sivuaine

Sivuaine metsätieteiden ulkopuolelta täydentää tutkintoa opiskelijan oman kiinnostuksen mukaisesti ja luo mahdollisuuksia toisistaan poikkeaviin uravalintoihin. Itä-Suomen yliopistossa sivuaineen voi valita lähes rajoituksetta oman oppiaineen ulkopuolelta. Tavoitteena on, että kunkin opiskelijan sivuaine tukee pääaineopintoja, jotka yhdessä muodostavat loogisen kokonaisuuden. Suosittuja sivuaineita on mm. ympäristötiede, taloustiede, oikeustiede, tietojenkäsittelytiede, ympäristöpolitiikka, monitieteiset ympäristöopinnot sekä kielet. Tutkintoon sisältyvistä sivuaineista löydät tietoa Itä-Suomen yliopiston Opiskelu-sivuilta tai opetusta antavan laitoksen opinto-oppaasta.