Metsänarviointi, -suunnittelu ja metsätietojärjestelmät


Metsänarvioinnin tieteenalan keskeisin tutkimuskohde on viime vuosina ollut kaukokartoitukseen perustuvat metsäninventointisovellukset, mutta myös metsän kasvun ja tuotoksen mallintaminen on edelleen vahva tutkimusala. Kaukokartoitustutkimus on keskittynyt ilmasta tehtävään laserkeilaukseen ja sen yhdistämiseen muihin tietolähteisiin erilaisten tilastollisten menetelmien avulla. Tutkimuskohteita ovat mm. kuvioittaisen arvioinnin kehittäminen, plantaasit, bioenergia, puulajitunnistus, lahopuuinventointi, ekologiset sovellukset ja leimikon ennakkomittaus.

Metsäsuunnittelun tutkimus on keskittynyt mm. siihen, kuinka muut kuin puuntuotantoon liittyvät metsän hyötyvaikutukset otetaan suunnittelussa huomioon. Menetelmiä on kehitetty mm. eliölajien elinympäristöjen, hiilen sidonnan, keräilytuotteiden, sekä tuulituho- ja metsäpaloriskien integroimiseksi suunnittelulaskelmiin. Samanaikaisesti on kehitetty suunnittelussa käytettäviä optimointi- ja päätöstukimenetelmiä. Spatiaalinen optimointi on ollut vahvasti esillä. Metsäsuunnittelun tutkimusaiheet ja kohdealueet riippuvat osittain väitöskirjaopiskelijoiden kansalaisuudesta. Koska väitöskirjaopiskelijoista merkittävä osa on ollut espanjalaisia, myös tutkimus on boreaalisen metsän lisäksi kohdistunut välimeren ilmaston metsiin.

Metsätietojärjestelmien tutkimus soveltavaa informaatioteknologiaa, geoinformatiikkaa, tietojenkäsittelyoppia ja kaukokartoitusta. Kaikkia osa-alueita käytetään jo ekologisen tiedon analysoinnissa, suunnittelutiedon hankinnassa ja käytössä sekä metsäteknologiassa. Viimevuosien tutkimushankkeet ovat keskittyneet 3D tiedonkeruuseen, paikkatietoperusteiseen mallinnukseen, tiedonlouhintaan ja simulointijärjestelmien kehittämiseen. Sovellusalueina ovat olleet puulajitulkinnan kaukokartoituksen laskennalliset menetelmät, metsitys ja eroosio, maaston kulkukelpoisuus, bioenergiatalous, ja metsän kehityksen simulointi.

Metsänarvioinnin, metsäsuunnittelun ja metsätietojärjestelmien tutkimuksen parissa työskentelee 15-20 henkilöä ja alalta julkaistaan vuosittain 25-35 kansainvälistä vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia. Tutkijat koordinoivat ja osallistuvat useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. Yhteistyö on aktiivista myös käytännön metsätalouden toimijoiden ja kuvatulkintayritysten kanssa.

 

Lauri Korhonen, metsänarvioimistieteen yliopistotutkija
Matti Maltamo, metsänarvioimistieteen professori
Petteri Packalen, metsien käytön optimoinnin apulaisprofessori
Timo Pukkala, metsätalouden suunnittelun professori
Timo Tokola, metsätietojärjestelmien professori
Tero Heinonen, metsäsuunnittelun yliopistotutkija
Mikko Vastaranta, metsäbiotalouden digitalisaatio ja tietojohtaminen