Metsäekologia

Miten metsien lajisto muuttuu, kun suuri osa puustosta poistetaan hakkuiden yhteydessä? Miten lajiston muutos vaikuttaa metsien toimintaan? Voidaanko metsäpaloja ja muita luontaisia häiriöitä jäljitellä talousmetsissä ja näin turvata biodiversiteetti?

Metsäekologiaan liittyy useita tieteellisesti ja kansainvälisesti merkittäviä ja ajankohtaisia tutkimusteemoja. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen vaikuttavat metsäekosysteemeihin tavoilla, joiden ekologiset vaikutukset ymmärretään puutteellisesti. Metsätieteiden osastossa alan tutkimus keskittyy metsien monimuotoisuuden ekologisen merkityksen arviointiin sekä monimuotoisuuden suojelun tieteellisiin perusteisiin. Oppiaineiden välinen tutkimusyhteistyö on tiivistä: usein samaa ongelmaa tarkastellaan useamman tieteenalan näkökulmasta.

Metsien biodiversiteettitutkimuksen keskeisiä tutkimusteemoja ovat luonnonmetsien ja talousmetsien rakenteelliset, toiminnalliset ja lajistolliset erot. Erityisesti on selvitetty metsäpalojen ja muiden luontaisten häiriöiden vaikutuksia monimuotoisuuteen. Tulosten perusteella voidaan talousmetsien käsittelyä kehittää niin, että metsien monimuotoisuus kyetään turvaamaan. Olennaisina tutkimusteemoina ovat myös metsien suojelualueverkoston ekologisen rakenteen ja toimivuuden arviointi sekä suojelualueiden hoidon ja ennallistamisen kysymykset.

 

Matti Koivula, yliopistotutkija, metsäekologia
Jari Kouki, professori, metsäekologia
Tarja Lehto, yliopistotutkija, metsämaatiede
Eeva-Stiina Tuittila, professori, metsämaatiede