Maisteriopinnoissa erikoistutaan oman kiinnostuksen mukaisesti

Kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritettava maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto syventää tieteellistä ja ammatillista osaamistasi. Maisteritasolla opintoja on mahdollista suorittaa sekä suomen- että englanninkielellä. Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon suoritettuasi valmistut Maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi (MMM), 120 opintopistettä, 2 vuotta. Valmistuneelle tiedekunta voi myöntää metsänhoitajan arvon.

Useita suuntautumisvaihtoehtoja

Maisteriopinnoissa suuntaudut oman kiinnostuksesi mukaisesti yhdelle tai useammalle erikoistumisalalle tai hakeudut yhteen maisteriohjelmistamme. Maisterintutkintoon on mahdollista sisällyttää myös sivuaineopintoja metsätieteiden ulkopuolelta. Kontaktia työelämään luodaan pakollisissa harjoitteluissa ja metsätieteiden opiskelijana sinulla on erinomaiset mahdollisuudet suorittaa harjoittelu myös ulkomailla. Maisteriopintoihin laadittava opinnäyte, pro gradu -tutkielma (40 op), harjaannuttaa sinua tieteellisen tutkimuksen tekemiseen sekä tieteellisen raportin kirjoittamiseen. Uusimmat pro gradu -tutkielmat löytyvät Itä-Suomen yliopiston kirjaston sähköisestä tietokannasta.

Laadukkaita kansainvälisiä maisteriohjelmia

Kansainvälisestä opiskeluympäristöstä kiinnostuneet opiskelijat voivat hakeutua opiskelemaan maisterin tutkintoa yhdessä kansainvälisistä maisteriohjelmistamme, jossa opintoja voi suorittaa osana tutkintoa myös Suomen ulkopuolella. Metsätieteiden osastolla on laajat yhteistyöverkostot ja suurin osa ohjelmistamme toteutetaankin yhteistyönä kumppaneidemme kanssa.

Erikoistumisalat ja maisteriohjelmat

Metsien hoito ja metsäekosysteemit -erikoistumisala

Metsien hoito ja metsäekosysteemit on ala, joka keskittyy boreaalisten metsäekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan sekä metsien hoitoon. Opinnoissa perehdytään metsien kasvu- ja kehitysdynamiikkaan, aine- ja energiavirtoihin, hiilensidontaan ja monimuotoisuuteen sekä erilaisiin tuhoriskeihin ja metsien terveyteen.

 

Erityisesti tarkastellaan, miten ilmaston sekä maaperän- ja muiden ympäristötekijöiden muutokset vaikuttavat metsiin. Saavutettua osaamista sovelletaan metsien hoitoon. Metsien hoidossa paneudutaan kestävän hoidon periaatteisiin ja erityisesti siihen, miten ympäristöolosuhteiden muutokset tulisi ottaa huomioon metsien hoidossa eri alueilla ja aikajänteillä.

Opinnot antavat monipuoliset mahdollisuudet ammatilliseen erikoistumiseen. Alan opinnot on jaettu neljään valinnaiseen moduuliin: metsäekologia ja metsien monimuotoisuus, metsämaan ekologia ja hoito, metsänhoito ja metsäbiomassan tuotanto sekä metsätuhot ja metsien terveys. Pääaineen opintoja täydennetään sopivilla yksilöllisillä sivuainevalinnoilla.

Opinnot antavat valmiudet metsäekosysteemien ja niiden hoidon tutkimukseen sekä metsän- ja luonnonhoidon käytännön tehtäviin. Tällaisia tehtäviä on useissa metsä- ja ympäristöalan organisaatioissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ja muun muassa ympäristö- ja metsähallinnossa. Alan osaajia työskentelee laajasti sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tehtävissä.

Erikoistumisalan opetuksesta vastaavat

 • metsäekologian professori ja yliopistotutkija
 • metsänhoitotieteen professori ja yliopistotutkija
 • metsämaatieteen professori ja yliopistotukija
 • metsänsuojelun professori ja metsäpatologian ja -eläintieteen yliopistotutkija
Metsänarvioinnin ja metsäsuunnittelun erikoistumisala

Metsänarvioinnin ja metsäsuunnittelun erikoistumisala kattaa koko ketjun metsien arvioinnista niiden käsittelyä tukevaan päätöksentekoprosessiin. Erikoistumisalasta työllistytään esimerkiksi metsäsuunnittelun, metsien inventoinnin, kaukokartoituksen ja tietojärjestelmäkehityksen tehtäviin sekä koti- että ulkomaille.

 

Metsänarvioimistieteessä käsitellään metsän mittausta, mallitusta sekä inventointimenetelmiä. Nykyisin myös kaukokartoituksella on merkittävä rooli metsänarvioimistieteessä. Sivuaineena opiskellaan metsävarojen hankintaa ja ylläpitoa tukevia aineita, erityisesti tilastotiedettä ja tietojenkäsittelytiedettä. Metsäsuunnittelussa tehdään laskelmia metsänarvioinnissa kerättyjen tietojen perusteella käyttäen apuna metsää kuvaavia malleja. Laskelmissa ennustetaan metsän vaihtoehtoisten käsittelyjen seuraukset. Suunnittelussa metsälle haetaan käsittely, joka toteuttaa metsänomistajan toiveet ja tavoitteet mahdollisimman hyvin. Nykyaikaisessa metsätaloudessa tavoitteet voivat puuntuotannon ja taloudellisen hyödyn lisäksi liittyä mm. ulkoiluun, monimuotoisuuden ylläpitoon ja metsätalouden ympäristövaikutuksiin. Parasta käsittelyä haettaessa käytetään apuna optimointitekniikoita. Metsätietojärjestelmien opetuksessa opetellaan paikkatietoteknologiaa ja tietoteknisiä menetelmiä metsätalouden tarpeisiin. Paikkatietoteknologia on nykyisin tärkeä osa metsäorganisaation operatiivista toimintaa ja tiedonhallintaa. Modernin tietotekniikan ymmärrys ja hallinta ovat tärkeä osa metsäammattilaisten työtä ja antaa monipuoliset ongelmanratkaisun taidot metsäsektorin eri osa-alueilla.

Erikoistumisalan opetuksesta vastaavat

 • metsänarvioimistieteen professori
 • metsätalouden suunnittelun professori
 • metsätietojärjestelmien professori
 • metsienkäytön optimoinnin apulaisprofessori
 • metsäsuunnittelun yliopistotutkija
Metsäekonomian ja -politiikan erikoistumisala

Metsäekonomia kouluttaa  yleismetsäekonomisteja, joilla on hyvä pohja monitavoitteisesta metsäsuunnittelusta sekä kyky metsäsektorin taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen analyysiin mukaan lukien metsien erilaiset  käyttömuodot. Liiketaloustieteeseen perustuvalla erityisosaamisella tavoitellaan valmiuksia metsäalan yritysten ja organisaatioiden kilpailukyvyn ja liiketoimintaosaamisen analysointiin ja kehittämiseen.

 

Metsäekonomian ja -politiikan opinnoissa voi erikoistua metsäekonomiaan, metsäpolitiikkaan, metsien monikäyttöön ja Venäjän metsätalouteen.

Metsäpolitiikan opetus antaa valmiuksia arvioida metsäpolitiikan tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä kykyä ymmärtää ja arvioida kotimaisia ja  kansainvälisiä metsien käyttöön vaikuttavia politiikkaprosesseja. Metsäpolitiikan asiantuntemusta tarvitaan metsätalouden hallinnossa, erilaisissa kansallisen ja kansainvälisen metsiin liittyvien politiikka-alueiden tehtävissä sekä organisaatioiden yhteiskunnallisen vastuun ja yhteiskuntasuhteiden hoidossa.  Metsäpolitiikan koulutus metsä- ja ympäristöoikeuden opinnoilla täydennettynä luo pohjaa viranomaistehtäviin.

Metsien monikäytön opinnoissa opiskelijat perehtyvät metsien rooliin virkistyskäytön ja luontomatkailun resurssina, luonnontuotteiden hyödyntämiseen ja metsien kulttuuriseen merkitykseen. Opinnot antavat myös valmiuksia arvioida metsien erilaisten ympäristöhyötyjen ja -palvelujen taloudellista arvoa ja merkitystä. Sivuainevalinnalla voidaan syventää erityisalan tuntemusta.

Venäjän metsätalouden opinnot antavat opiskelijoille monipuolisen käsityksen Venäjän metsistä, metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta. Opiskelijat oppivat keskeisen venäjänkielisen metsäterminologian ja tutustuvat myös metsätalouden käytäntöön Venäjällä. Venäjän kielen perusopinnoilla on tärkeä merkitys asiantuntemuksen kehittämisessä.

Erikoistumisalan opetuksesta vastaavat

 • metsäekonomian professori
 • kansainvälisen metsätalouden professori
 • metsäekonomian yliopistotutkija
Metsä-, energia- ja puuteknologian erikoistumisala

Metsäteknologiassa perehdytään metsätyöhön, metsätyötieteeseen, puunhankintaan, puunkorjuun ja metsänhoidon teknologiaan, metsäteollisuusprosesseihin ja tuotantotalouteen. Myös bioenergian korjuu ja käyttö liittyvät erikoistumisalaan.

 

Metsäteknologiassa tutkitaan puunhankinnan johtamista, päätöksentekoa, ohjausta ja tietojärjestelmiä operaatioanalyyttisentutkimuksen ja logistiikan kehyksissä. Lisäksi tutkitaan puun korjuun ja kasvatuksen työmenetelmiä, -välineitä ja -koneita. Näitä kehitetään tutkijoiden, opettajien, opiskelijoiden ja käytännön organisaatioiden yhteistyöllä.  Puuteknologiassa tarkastellaan puuaineen rakennetta ja ominaisuuksia sekä puun ja puutuotteiden materiaali- ja valmistustekniikkaa. Opetuksessa metsätalouden ja metsäteollisuuden käytäntöä lähestytään luonnontieteen näkökulmasta, ja luodaan täten perusta teknisten ratkaisujen ymmärtämiselle ja kehittämiselle. Alalla ei tarvitse olla huippumatemaatikko, mutta kiinnostus eksaktin luonnontieteen harjoittamiseen ja samalla omien valmiuksien kehittämiseen on tarpeen.

Erikoistumisalalta valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin elinkeinoelämän palvelukseen erityisesti silloin, kun opinnoissa on panostettu vahvaan logistiseen, tekniseen ja ekonomiseen osaamiseen. Viime aikoina tyypillisiä työpaikkoja metsäteknologeille ovat olleet puunkorjuun ja -hankinnan esimiestehtävät, tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävät, kansainväliset tehtävät sekä markkinointi ja viestintä.

Erikoistumisalan opetuksesta vastaavat

 • metsäteknologian professori
 • puuteknologian professori
 • metsäteknologian yliopistotutkija
 • puutieteen yliopistotutkija
 • metsäbiomassojen ja -bioenergian yliopistotutkija
European Forestry -maisteriohjelma

European Forestry maisteriohjelma on eurooppalainen kuuden johtavan metsäyliopiston järjestämä yhteistutkinto-ohjelma. European Forestry ohjelma valittiin jo vuonna 2004 Euroopan Unionin Erasmus Mundus -ohjelmaan ja on siten yksi Euroopan n. sadasta parhaasta maisteriohjelmasta.

 

European Forestry tarjoaa korkeatasoista akateemista metsätieteen opetusta, jonka pääpaino on kansainvälisyydessä ja kestävän metsätalouden periaatteissa. MSc European Forestry on avoin kaikille opiskelijoille kansalaisuudesta riippumatta. Vähimmäisvaatimuksina hakijoille on suoritettu alempi korkeakoulututkinto metsä- tai ympäristöalalta sekä sujuva englanninkielen taito. Hakuaika alkaa 1 marraskuuta 2018  ja päättyy 31 tammikuuta 2019. Opinnot alkavat elokuussa 2019. Hakuohjeet löytyvät ohjelman kotisivuilta.

European Forestry opetussuunnitelma 2018-2020

European Forestry kotisivu

Forestry (CBU) -maisteriohjelma

CBU Forestry -maisteriohjelma on osa Finnish-Russian Cross-Border University (CBU) -verkostoa. Forestry -maisteriohjelman kumppanuusyliopistoina ovat Itä-Suomen yliopiston lisäksi Petroskoin valtionyliopisto, Baumanin Moskovan valtion tekninen yliopisto ja Pietarin metsätekninen yliopisto.

 

Maisteriohjelma tarjoaa kansainvälistä metsätieteen opetusta, joka antaa hyvät valmiudet toimia metsä- ja bioenergiavarojen asiantuntija- ja tutkimustehtävissä. Forestry -ohjelma on avoin kaikille opiskelijoille kansallisuudesta riippumatta. Vähimmäisvaatimuksina hakijoille on alempi korkeakoulututkinto metsäalalta tai vastaavissa tieteissä sekä sujuva englanninkielen taito. Hakuaika alkaa 1 marraskuuta 2018  ja päättyy 31 tammikuuta 2019. Opinnot alkavat elokuussa 2019. Hakuohjeet löytyvät ohjelman kotisivuilta.

Forestry (CBU) opetussuunnitelma 2018-2019

Forestry (CBU) kotisivu

Transatlantic Forestry -maisteriohjelma

Transatlantic Forestry -maisteriohjelma järjestetään yhteistyössä viiden eurooppalaisen yliopiston ja kolmen kanadalaisen yliopiston kanssa. Transatlantic Forestry -maisteriohjelma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden opiskella joko maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen vuosi kanadalaisessa yliopistossa.

 

Vähimmäisvaatimuksena hakijoille on kandidaatin tutkinto metsätieteissä sekä hyvä englanninkielen taito. Ohjelman sisäinen hakuaika alkaa 1 joulukuuta 2018 ja päättyy 15 tammikuuta 2019 ja opinnot alkavat syksyllä 2019. Hakuohjeet löytyvät ohjelman kotisivuilta.

Transfor-M opetussuunnitelma 2018-2019

Transfor-M kotisivu

Wood Materials Science -maisteriohjelma

Wood Materials Science -maisteriohjelmasta valmistuu tulevaisuuden biotalouden osaajia. Ohjelma muodostaa sillan puuraaka-aineen ja puuperäisten lopputuotteiden välille. Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto, kemian laitos, biologian laitos sekä fysiikan laitos varmistavat yhdessä, että ohjelman opiskelijoilla on käytettävissään paras mahdollinen poikkitieteellinen osaaminen.

 

Ohjelmasta valmistuneet työllistyvät muun muassa teollisuuden R&D osastoille, tutkimuslaitoksiin sekä konsulteiksi. Hakuaika alkaa 1.11.2017 ja päättyy 31.1.2018.

Wood Materials Science opetussuunnitelma 2017-2019

Wood Materials Science kotisivu