Laboratoriomittaukset ja -analyysit

Laboratoriossa voidaan tehdä analyysejä ja mittauksia, jotka liittyvät mm. metsän ravinnekiertoon ja puiden ravinnetalouteen, maan biologisiin, kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin, puiden sisältämiin orgaanisiin yhdisteisiin, puuaineksen ominaisuuksiin ja puiden pakkaskestävyyteen.

Analyysien tilaukset tehdään laboratoriopalveluiden tilauslomakkeella laboratorion esimiehelle.  

Alla on esitelty metsätieteiden osaston laboratorioissa tehtäviä analyysejä ja määrityksiä pääpiirteittäin listattuna erikseen kasvi-, maa- ja puuainesnäytteille. Näiden lisäksi tutkijoiden/tilaajien toiveiden ja tarpeiden mukaan voidaan laboratorioissa tehdä myös muita analyysejä. Niissä analyysimenetelmissä, jotka eivät ole vakiintuneet, tulee tutkijan osallistua menetelmän valintaan, sen soveltamiseen ja laborantin työsuorituksen ohjaukseen. Tästä sovitaan tilauksen yhteydessä.

Kasvinäytteet

Säilytys

Pakastettuna -20 °C: ssa tai -80 °C: ssa
Kuivattuna huoneen lämmössä

Esikäsittely

Kuivaus 40 °C:ssa ja jauhatus
Yksityiskohtaiset menettelyohjeet tutkijan toiveen mukaan

Kemialliset analyysit

Alkuainemääritykset happouutoista:
- Märkäpoltto HNO3-H2O2
- Liuosten mittaus plasmaemissiospektrometrillä (ICP-OES). Mitattavat alkuaineet: Al, As, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Se, [Si], Zn, Ti, (Sb, V, W).

CN (Variomax Cube)

Orgaanisten yhdisteiden määrittäminen

- Kaasukromatografi (GC)
- Spektrofotometrisesti

Fysiologiset mittaukset

- Pakkaskestävyyden määrittäminen impedanssin mittauslaitteistolla
- Vesipotentiaalin määrittäminen painekammiolaitteistolla

Maanäytteet 

Säilytys

Pakastettuna -20 °C:ssa
Kuivattuna huoneen lämmössä

Esikäsittely

Kuivaus 40 °C:ssa
Ilmakuivaus huoneen lämmössä, hyvin tuuletetussa tilassa
Kuivatuista humusnäytteistä poistetaan juuret ja näyte jauhetaan
Kuivatut kivennäismaanäytteet seulotaan


Fysikaaliset mittaukset

Johtokyky
Raekoostumuksen määritys kuivaseulonnalla
Ominaispinta-alan mittaus veden tai typen adsorptiolla
Maan vedenpidätyskyky painelevylaitteilla

Kemialliset analyysit

pH vesilietoksesta tuore tai kuivattu näyte 1:2
pH suolalietoksesta (0.1M KCl tai 0.01 M CaCl2)
Hehkutushäviö 550 °C:ssa, orgaanisen aineen osuus prosentteina
Alkuainemääritykset happouutoista:
- Märkäpoltto HNO3-H2O2
- Liuosten mittaus plasmaemissiospektrometrillä (ICP-OES). Mitattavat alkuaineet: Al, As, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Se, [Si], Zn, Ti, (Sb, V, W).

CN (Variomax Cube)

Kasveille käyttökelpoiset ravinteet:
- Ammoniumasetaattiuutto pH 4,65:ssä, mittaus ICP-OES:llä

Puunäytteet

- ITRAX-röntgenanalyysit: lustoittain tiheysprofiili, josta on mahdollista määrittää edelleen lustoittain keskimääräinen tiheys, kevät- ja kesäpuun tiheys ja lustoittain minimi- ja maksimitiheys; luston leveys, kevät- ja kesäpuun leveys. Hyvin ohuet vuosilustot voivat aiheuttaa analyysissä ongelmia (luston leveys 1 mm tai alle sen).

Esikäsittely

- Puukiekko, josta sahattu ytimestä pintaan 3-5 cm paksu ja leveä kappale, josta voidaan tarkkuussahalla tehdä edelleen 5 x 5 mm näyte röntgenajoja varten; näytteiden kosteus vakioidaan vakioilmastointihuoneessa (väh. 2 vkoa, 12 % kosteus) ennen röntgenajoja

- Fiber Tester -kuituanalysaattori: näytteen keskimääräinen kuidun pituus ja leveys sekä kuidun muotokerroin ja pituusmassa, lisäksi saadaan halutuissa kuidun pituusluokissa (0,2-0,5-1 jne.) kuitujen pituus- ja leveysjakauma

Näyte

- Puukiekko tai sen osa, josta irroitetaan lustonäytteitä kuidutusta varten (esim. 1-2 lustoa riittävän kuitunäytteen saamiseksi)