Työpaketit

FORBIO hankkeessa tutkitaan:

  1. Miten metsien hoitoa tehostamalla ja mukauttamalla voidaan lisätä kestävästi ja resurssitehokkaasti metsäbiomassan tuotantoa eri tarpeisiin, huomioiden samalla muiden keskeisten ekosysteemipalveluiden tuottaminen ja riskien hallinta sekä tarve sopeutua ilmastonmuutokseen ja hillitä sitä (TP2). Tässä yhteydessä selvitetään eritoten erilaisten ilmastollisten riskien metsävaikutuksia (esim. metsien tuuli- ja lumituhoriskit, kuivuustuhot).
  2. Miten kehittämällä puunhankintateknologiaa, -järjestelmiä ja infraa muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin voidaan tehostaa metsävarojen hyödyntämistä ja sen resurssitehokkuutta ja vähähiilisyyttä sekä turvata uusien teollisten symbioosien raaka-ainehuolto (TP3).  
  3. Miten metsäbiomassan raaka-aineominaisuuksien parempi tunteminen ja uudet teknologiset ratkaisut mahdollistavat lisätä korkean jalostusasteen biokemikaalien ja muiden lopputuotteiden resurssitehokasta valmistamista puusta sekä optimoida integroitua puubiomassan kierrätystä (TP4).
  4. Miten voidaan turvata koko metsäbiotalouden (mukaan lukien metsäbiomassan tuotanto ja käyttö) ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys sekä hyväksyttävyys, pyrittäessä ilmastoneutraaliin ja resurssitehokkaaseen metsäbiotalouteen (TP5).
  5. Miten globaalimuutos ja Euroopan toimintaympäristön muutos, EU:n politiikat ja kansainväliset markkinat sekä erilaiset julkiset päätökset ja toimenpiteet vaikuttavat metsäbiotalouden kehitysmahdollisuuksiin Suomessa (TP6).

FORBIO - Kestävä, ilmastoneutraali ja resurssitehokas metsäbiotalous