Esimerkki case-harjoituksesta

Harjoitusten käsittelyyn oli tehty ohjeellinen tuntisuunnitelma, kuten tässä palvelujen markkinointi ja Airbnb.

Palvelujen markkinointi: Airbnb

Paikallisissa kodeissa asuminen perinteisen hotellimajoituksen haastajana.

Airbnb: Making Hospitality Authentic

Lähde: Kotler, P. & Armstrong, G. 2018. Principles of Marketing. Global Edition. Pearson, 275–277.

Pöytiin jaettava aineisto

- 7P-dia
- Palvelujen laadun arviointi -dia
- case-teksti

Tutustuminen jokainen ryhmä omalla tavallaan 5 min
Tehtävä 60 min

Palvelujen laadun arviointi eri asiakasryhmien kautta (joka ryhmälle oma asiakastyyppi):

Seikkailija

Lapsi

Eläkeläinen

Työmatkalainen

Työikäinen lomamatkalainen

Case-harjoitustilanne käytännössä 2. Kuva: Helena Kantanen. 
  1. Rakentakaa asiakasprofiili: ikä, sukupuoli, koulutus, työ (jos relevantti), varallisuus, harrastukset, arvostukset, matkaseura, matkan ajankohta, matkan valintaan vaikuttavat päätöksentekoperiaatteet, palvelujen markkinointimixin vaikutus päätöksentekoon (7P: tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä, ihmiset, prosessit, fyysinen ympäristö)
  2. Minne asiakkaanne matkustaa ja miksi, miten pitkäksi aikaa, mitä asiakas aikoo kohteessa tehdä?
  3. Missä asiakkaanne majoittuu, kenen kanssa, millä perusteella valitsee majoituksensa? Onko Airbnb vaihtoehto, miksi on, miksi ei?
  4. Miten asiakkaanne arvioi erityisesti majoituksen laatua:

 

 

Tuotos ja purku 25 min
  • Kuullaan jokaisen ryhmän tuotokset ja keskustellaan niistä
  • Laura kuvaa fläpit Moodleen

Yhteenvetoon:

Kauppatieteiden laitoksella tehty tuore tutkimus hotellien kanta-asiakasohjelmista (Tourism Marketing and Management): https://www.uef.fi/-/matkailijat-shoppailevat-hotelliketjujen-kanta-asiakasohjelmilla?inheritRedirect=true&redirect=%2Ffi%2Fetusivu

Yksi tässä harjoituksessa tuotetuista fläpeistä, jotka jaettiin Moodlessa harjoituksen jälkeen:

Sanna Seikkailijan majoituspalvelun valinta ja arviointi.

Segmentointia käsitelleessä Rolex-harjoituksessa tuotettu Padlet-seinä: https://padlet.com/helena_kantanen/Rolex

Videolla opiskelijat kommentoivat case-harjoituksia.