KANSAINVÄLISET VERTAILUTUTKIMUKSET JA KANSALLINEN KOULUN KEHITTÄMINEN

Symposiumin tavoitteena on käydä keskustelua suomalaisen peruskoulutuksen tuottamasta osaamisesta ja sen erityispiirteistä kansainvälisessä kontekstissa. Keskeisiä käsiteltäviä kysymyksiä ovat mm. osaamisen kasautuminen eri sisältöalueilla, motivaatio- ja asennetekijöiden yhteys kognitiivisiin tuloksiin sekä tyttöjen ja poikien erilaiset osaamisprofiilit. Sisältöalueina ovat lukutaito sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen. Koulujärjestelmän tasolla tarkastellaan mm. koulujen, alueiden ja eri kieliryhmien välisiä eroja sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Esityksissä paneudutaan myös suomalaisen koulukulttuurin erityispiirteisiin esimerkiksi paikallisen päätöksenteon ja sovellettavien arviointikäytänteiden kannalta. Aineistona käytetään pääosin PISA 2009 dataa.

Symposiumissa pohditaan kriittisesti myös kansainvälisten survey –tutkimusten mahdollisuuksia ja rajoitteita kansallista koulutusjärjestelmää sekä sen pedagogisia käytänteitä ja oppimistuloksia koskevan tiedon laajentajana ja syventäjänä.

Symposiumi rakentuu tiiviille PISA 2009 –aineiston jatkoanalyyseihin perustuville esityksille ja niiden pohjalta käytäville keskusteluille. Keskustelua viritetään myös kommenttipuheenvuoroilla. Osallistujien toivotaan kysymyksillään haastavan tutkijoita kriittisesti arvioimaan analyysiensa tuloksia sekä niihin pohjautuvia pedagogisia ja koulutuspoliittisia johtopäätöksiä.  

Vastuuhenkilöt: Professori Patrik Scheinin, Helsingin yliopisto (HY), professori Jouni Välijärvi, Jyväskylän yliopisto (JY)

Muut alustajat: Professori Jari Lavonen, HY, professori Pekka Kupari, JY, yliopistotutkija Heidi Harju-Luukkainen, JY ja erikoistutkija Sari Sulkunen, JY.

+++  +++  +++  +++

OHJELMA

23.11.2011 klo 15-17, Educa-rakennus, sali E200

Sari Sulkunen JY: PISA-aineiston mahdollisuudet ja rajoitukset – esimerkkinä heikot lukijat

Heidi Harju-Luukkainen HY/JY: Fokuksessa oppilaat joiden kotikieli poikkeaa opetuskielestä ruotsinkielisissä kouluissa

Jouni Välijärvi  JY: Suomalainen koulu opetuksen ja oppimisen ympäristönä

Patrik Scheinin HY: Kansainvälinen vertailu ja kansallinen koulutuspolitiikka

Jari Lavonen HY: Suomalainen ja korealainen opettajankoulutus ja koulutuksen tavoitteet

Jouni Vettenranta JY: Koulu – persoonien kokoelma vai resurssien luomus

Kunkin esityksen pituus on 10-15 minuuttia, minkä jälkeen varataan aikaa 1-2 tarkentavalle kysymykselle. Kolmannen ja neljännen esityksen välissä ja viimeisen esityksen jälkeen varataan aikaa yleisemmille kysymyksille ja kommenteille
.