Oppiaineet ja oppiaineiden vastuuhenkilöt

Opetuksemme jakautuu kuuteen oppiaineeseen:

Biofarmasia:  


Oppiaineen vastuuhenkilö:

professori Paavo Honkakoski
p. 040 355 2490
paavo.honkakoski(at)uef.fi

"Biofarmasian oppiaineessa opiskellaan ja tutkitaan, kuinka lääkeaineiden ominaisuudet, eri lääkemuodot sekä antotavat vaikuttavat lääkehoidon tehoon ja turvallisuuteen, ja mitkä anatomiset, fysiologiset ja solubiologiset tekijät vaikuttavat annon onnistumiseen."

Farmaseuttinen kemia:  

Oppiaineen vastuuhenkilö:

lehtori Pekka Jarho
p. 040 355 2226
pekka.jarho(at)uef.fi

"Farmaseuttisen kemian oppiaineessa opiskellaan ja tutkitaan lääkeaineiden sekä pienimolekyylisten metaboliittien kemiaa hyödyntäen lääkeainesuunnittelua, lääkeainekemiaa, bioteknologiaa sekä tärkeimpiä lääkeaineanalytiikan ja metabolomiikan menetelmiä." 
Farmasian teknologia:  


Oppiaineen vastuuhenkilö:

apulaisprofessori Ossi Korhonen
p. 040 355 2458
ossi.korhonen(at)uef.fi

"Farmasian teknologian oppiaineessa keskitytään löytämään ratkaisuja turvallisten ja tehokkaiden lääkkeiden valmistamiseen. Opetuksemme ja tutkimuksemme pohjautuu fysikaaliseen farmasiaan ja monipuolisten formulointi- ja lääkevalmistusmenetelmien osaamiseen."

Farmakologia:  

Oppiaineen vastuuhenkilö: 

yliopistonlehtori Kirsti Laitinen
p. 040 3552433
kirsti.laitinen@uef.fi

 

 

"Farmakologian oppiaineessa opiskellaan ja tutkitaan lääkeaineiden ja elimistön vuorovaikutuksia, sekä sovelletaan tätä tietoa sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn."

Toksikologia:  

Oppiaineen vastuuhenkilö:

apulaisprofessori Jaana Rysä
p. 050 3164105
jaana.rysa(at)uef.fi

"Toksikologian oppiaineessa opiskellaan ja tutkitaan elimistölle vieraiden aineiden haitallisia vaikutuksia elimistössä, haittavaikutusten mekanismeja, toksisuuden testaamista ja kemiallisten aineiden riskinarviointia."

 

Sosiaalifarmasia:  
 


Oppiaineen vastuuhenkilö:

yliopistonlehtori Kati Sepponen
p. 040 355 2599
kati.sepponen(at)uef.fi

"Sosiaalifarmasian oppiaineessa tarkastellaan lääkkeiden käyttöä ja siihen liittyviä ongelmia, lääkehoidon terapeuttista ja taloudellista vaikuttavuutta sekä lääkepoliittista päätöksentekoa. Opintoihin sosiaalifarmasia tuo lääkkeitä käyttävän ihmisen, lääkehuollossa työskentelevän ja yhteiskunnan näkökulman."