Opiskelu farmasian laitoksella

Koulutamme noin puolet Suomen farmaseuteista ja proviisoreista. Vastaamme myös Suomen ainoasta tutkintoon johtavasta toksikologian kansainvälisestä maisteriohjelmasta.  Laitoksellamme opiskelee noin 800 perusopiskelijaa ja 80 jatko-opiskelijaa. Suurin osa opettajistamme on suorittanut yliopistopedagogisia opintoja. Opettajamme tekevät myös aktiivista tutkimustyötä, mikä mahdollistaa uusimman tutkimustiedon soveltamisen opetukseen.

Opetuksemme on monimuoto-opetusta, missä yhdistelemme erilaisia opetusmenetelmiä, kuten esim. luentoja, laboratorioharjoituksia, muuta taitoharjoittelua, potilastapauksia, pienryhmätyöskentelyä sekä seminaareja kunkin opintojakson osaamistavoitteiden mukaisesti. Hyödynnämme opetuksessamme erilaisia oppimisympäristöjä, kuten laboratoriot, työelämää simuloiva malliapteekki sekä verkko-oppimisympäristö Moodle. Farmasian opintoihin liittyy myös käytännön harjoittelua työelämässä. 

Opiskelijamme osallistuvat aktiivisesti opetuksen kehittämiseen eri työryhmien kautta. Kehitämme opetustamme yhteistyössä muiden alan oppilaitosten, työelämän edustajien ja sidosryhmien kanssa.