Hoidon ja palveluiden vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa -
EFFEC

Tutkimusalueen tavoitteena on kehittää hoidon ja palveluiden vaikuttavuuden tutkimuksesta Itä-Suomen yliopistoon keskeinen tutkimusala, joka tuottaa kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää korkeatasoista tutkimusta. Tuotetun tiedon avulla voidaan parantaa potilaiden ja asiakkaiden terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja elämänlaatua sekä edistää hoidon ja palvelujen vaikuttavuutta ja taloudellisuutta.   


EFFEC-kokonaisuudessa mukana olevien tutkimusryhmien tutkimus kattaa hoidon ja palveluiden vaikuttavuuden laaja-alaisesti ja monitieteisesti. Hoidon teemat käsittävät muun muassa lääkehoidon, toimenpiteiden ja ravitsemushoidon vaikuttavuutta sekä hoitoprosesseja ja sairauksien riskitekijöiden tutkimusta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden tutkimus kohdistuu palvelujen kykyyn lievittää ongelmia ja tuottaa hyvinvointia ja elämänlaatua yksilö-, organisaatio- ja yhteiskunnan tasoilla. Tutkimuskohteina ovat esimerkiksi lastensuojelu ja lapsi- ja perhepalvelut, iäkkäiden palvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio. Sosiaali- ja terveystalous, johtaminen ja tiedonhallinta ovat tutkimusaluetta poikkileikkaavia aiheita.

Monitieteisyys ja siitä nouseva laaja-alainen asiantuntijuus mahdollistavat niin uusien kuin jo olemassa olevien tutkimusmenetelmien kehittämisen ja validoinnin, sekä eri tieteenalojen lähestymistapojen ja menetelmien yhdistämisen.  Tutkimusalueen tutkimusaineistot vaihtelevat interventiotutkimuksista alueellisiin ja valtakunnallisiin rekisteripohjaisiin aineistoihin.