Väitöskirja

Väitöskirjan vaatimukset

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä itsenäiseen tutkimukseen perustuva tieteellinen esitys, jonka voidaan katsoa laajentavan tietämystä kyseisellä tieteenalalla (monografia). Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa tutkimusongelmaa käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä/ tarkoitettuja käsikirjoituksia (artikkeliväitöskirja) ja niistä laadittu yhteenveto.

Tiedekunnassa artikkeliväitöskirja koostuu tyypillisesti 3-5 vertaisarvioidusta tieteellisestä artikkelista, joista vähintään kaksi tai vähintään 50 % on julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi kansainvälisissä vertaisarviointia käyttävissä tieteellisissä sarjoissa.

Väitöskirjassa tulee esittää selvitys väittelijän työn osuudesta yhteisjulkaisuissa.

Väitöskirjan esitarkastajien määrääminen

Kun väitöskirjatyön ohjaajat arvioivat, että tutkimus on valmis arvioitavaksi, jatko-opiskelija jättää työn tarkastettavaksi. Opiskelija täyttää omalta osaltaan lomakkeen Esitys esitarkastajiksi/ väittelylupa. Väitöskirjatyön pääohjaaja tekee esityksen esitarkastajista samalla lomakkeella. Lomakkeen allekirjoittaa myös yksikön johtaja tai oppiaineen vastuuhenkilö.

Esitarkastajien tulee olla oman yliopiston ulkopuolisia henkilöitä ja heillä tulee olla professorin, dosentin tai vastaavan pätevyys. Mikäli väitöskirjatyön esitarkastajaksi esitetään dosentin pätevyyden omaavaa henkilöä, on hänen ajantasaisen julkaisuluettelonsa liitettävä esitykseen. Esitarkastajia nimitettäessä huomioidaan hallintolaissa määritellyt esteellisyysperusteet.

Väitöskirjan sähköinen versio ja yllä mainittu lomake toimitetaan tiedekuntaan johdon assistentti Satu Turuselle, satu.turunen(at)uef.fi, p. 040 355 3698. Lisätietoja asiasta Kuopiossa antaa Satu Turunen ja Joensuussa koulutuspäällikkö Kaisa Laitinen, kaisa.laitinen(at)uef.fi, p. 050 432 7573.

Dekaani päättää esitarkastajista. Tiedekunta lähettää esitarkastajille dekaanin päätöksen esitarkastajien määräämisestä, ohjeet väitöskirjatyön esitarkastuslausunnon laatimisesta sekä väitöskirjatyön käsikirjoituksen. Esitarkastajien tulee antaa lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun tarkastettava työ on saapunut heille.

Väittelyluvan myöntäminen

Tiedekuntaan saapuneet esitarkastuslausunnot lähetetään sähköpostitse tiedoksi väittelijälle ja väitöskirjatyön pääohjaajalle. Mikäli lausunnot ovat puoltavia eikä väittelijällä ei ole niihin huomautettavaa, myöntää dekaani päätöksellään väittelyluvan. Mikäli esitarkastaja kuitenkin vaatii väitöskirjan käsikirjoitukseen muutoksia, toimittaa pääohjaaja tiedekuntaan lausuntonsa, jolla vahvistaa, että vaaditut muutokset on tehty. Väittelylupa voidaan myöntää vasta tämän jälkeen. Erillistä väittelylupahakemusta ei tarvita.

Tiedekunta lähettää väittelylupapäätöksen sähköisesti tiedoksi väittelijälle, väitöskirjatyön pääohjaajalle ja väittelijän tiedelaitoksen tai -osaston johtajalle.

Vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen

Dekaani määrää päätöksellään vastaväittäjän ja kustoksen. Väittelyluvan saatuaan väittelijä täyttää yhdessä pääohjaajansa kanssa lomakkeen, jolla esitetään vastaväittäjää ja kustosta. Yliopiston tutkintosäännön mukaan vastaväittäjän tulee olla Itä-Suomen yliopiston ulkopuolinen, dosentin tai vastaavan tieteellisen pätevyyden omaava henkilö. Tiedekunta suosittaa vastaväittäjäksi professoritasoista henkilöä. Mikäli vastaväittäjäksi kuitenkin ehdotetaan dosentin pätevyyden omaavaa henkilöä, on hänen ajantasainen julkaisuluettelonsa liitettävä esitykseen.

Väitöstilaisuuden kustos (valvoja) edustaa yliopistoa. Tiedekunta suosittaa kustokseksi Itä-Suomen yliopiston professoria tai apulaisprofessoria, mutta myös dosentin pätevyyden omaava pääohjaaja voi toimia väitöstilaisuuden valvojana.

Yksikön johtajan tai oppiaineen vastuuhenkilön, pääohjaajan ja väittelijän itsensä allekirjoittama esityslomake toimitetaan tiedekuntaan, suunnittelija Anna-Leena Nylundille, anna-leena.nylund(at)uef.fi, p. 040 355 2882 tai koulutuspäällikkö Kaisa Laitiselle, kaisa.laitinen(at)uef.fi, p. 050 432 7573, jotka myös antavat lisätietoja asiasta. Dekaani nimeää vastaväittäjän ja kustoksen esityksen perusteella. Tiedekunta lähettää dekaanin päätöksen tiedoksi väittelijälle, vastaväittäjälle, kustokselle (myös pääohjaajalle, mikäli hän ei toimi kustoksena), ao. laitoksen tai osaston johtajalle ja opintoasioista vastaavalle sihteerille sekä yliopiston viestintään. Samalla vastaväittäjälle toimitetaan tiedekunnan ohje arvostelulausunnon laatimiseksi.

Ilman erityisen painavaa syytä väitöstilaisuus on järjestettävä Itä-Suomen yliopiston hallinnoimissa tiloissa.

Väitöskirjan julkaisu ja painatus

Kun dekaani on nimennyt vastaväittäjän ja kustoksen, ottaa väittelijä yhteyttä tiedekunnan väitöskirjasarjan toimittajaan tai varatoimittajaan julkaisuluvan saamiseksi (alempana metsätieteen ohjeistus erikseen). Toimittaja antaa tarkemman ohjeistuksen väitöskirjan käsikirjoituksen ulkoasun muotoilemiseksi ja taiton tekemiseksi.

Tiedekunnan väitöskirjasarjan vastaava toimittaja on tutkimusjohtaja Pertti Pasanen (ympäristötieteet), pertti.pasanen(at)uef.fi, p. 050 400 6200 ja varatoimittajat (ovat kaikkien väittelijöiden tukena, suluissa oleva ala viittaa henkilön asiantuntijuuteen) yliopistotutkija Nina Hakulinen (kemia), nina.hakulinen(at)uef.fi, p. 050 442 2318, professori Raine Kortet (biologia), raine.kortet(at)uef.fi, p. 050 442 2693, professori Matti Tedre (tietojenkäsittelytiede), matti.tedre(at)uef.fi, p. 050 434 0376 sekä professori Jukka Tuomela (fysiikka ja matematiikka), jukka.tuomela(at)uef.fi, p. 050 442 4311.

Julkaisujen mallipohjat ovat tiedekuntakohtaiset. Julkaisujen mallipohjissa on valmiiksi määritelty otsikko, väliotsikko ja leipäteksti sekä taulukkotyylit. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan sarjan taittomallit ovat käytettävissä ohjelmilla

Yliopisto käyttää painopalvelutilauksissaan ensisijaisesti Granoa.

Ohjeet väitöskirjan painatusmäärään ja jakeluun ovat tiedekunnan julkaisuohjeissa.

Väitöstiedote

Väittelijä kirjoittaa lyhyen ja selkeän suomenkielisen selostuksen väitöksestä tiedotusvälineille jaeltavaa ja yliopiston verkkosivuilla julkaistavaa väitöstiedotetta varten ja lähettää sen sähköpostin liitteenä osoitteeseen vaitos(at)uef.fi. Teksti tallennetaan rtf-muodossa. Tarkempia ohjeita väitöstiedotteen laatimiseen.

Jos väitöksestä on saatavilla englanninkielinen abstrakti, liitetään se mukaan yliopiston englanninkielisillä verkkosivuilla julkaistavaksi. Halutessaan väittelijä voi laatia tätä varten myös englanninkielisen version tiedotteesta.

Väitöskirjan hyväksyminen

Väitöstilaisuuden jälkeen vastaväittäjällä on kaksi viikkoa aikaa antaa kirjallinen lausuntonsa väitöskirjasta ja sen puolustamisesta tiedekuntaan, suunnittelija Anna-Leena Nylundille. Vastaväittäjä esittää lausunnossaan väitöskirjan hyväksymistä asteikolla hyväksytty tai kiittäen hyväksytty. Tiedekunta lähettää lausunnon tiedoksi väittelijälle ja mikäli väittelijällä ei ole lausuntoon huomauttamista, viedään väitöskirja hyväksyttäväksi tiedekuntaneuvoston kokoukseen. Mikäli vastaväittäjä esittää väitöskirjaa hyväksyttäväksi arvosanalla kiittäen hyväksytty, kuulee tiedekunta arvosanan antamisesta myös esitarkastajina toimineita henkilöitä.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy ja arvostelee väitöskirjan. Opintosuoritus viedään opintorekisteriin tiedekunnan hallintopalvelukeskuksessa.

Lukukauden viimeisen tiedekuntaneuvoston kokouksen ja seuraavan lukukauden ensimmäisen tiedekuntaneuvoston kokouksen välisellä ajalla dekaani voi hyväksyä ja arvostella väitöskirjoja vastaväittäjien lausuntojen perusteella.

Jatko-opiskelijan ohjaajien, esitarkastajien, tarkastajien, vastaväittäjän ja valvojan pätevyys

Jatko-opintojen ohjaajaksi määrätään hakemuksesta kaksi tai useampi henkilö, joilla kaikilla tulee olla tohtorin tutkinto ja joista ainakin yhden tulee olla tiedekunnan professori, apulaisprofessori tai yliopistotutkija (Tenure Track). Mikäli väitöskirjatyön pääohjaajaksi esitetään muuta kuin tiedekunnan professoria, apulaisprofessoria tai yliopistotutkijaa (Tenure Track), on hänen ajantasaisen julkaisuluettelonsa liitettävä hakemukseen.

Toimivallasta väitöskirjojen esitarkastajien määräämisessä, lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määräämisessä sekä vastaväittäjän ja väitöstilaisuuden valvojan (kustoksen) määräämisessä todetaan yliopiston johtosäännössä. Väitöskirjan esitarkastajan tulee olla Itä-Suomen yliopiston ulkopuolinen professori, dosentti tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö. Mikäli väitöskirjatyön esitarkastajaksi esitetään dosentin pätevyyden omaavaa henkilöä, on hänen ajantasaisen julkaisuluettelonsa liitettävä esitykseen.

Lisensiaatintutkimuksen tarkastajalla tulee olla tohtorin tutkinto.

Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön mukaan vastaväittäjän tulee olla Itä-Suomen yliopiston ulkopuolinen, dosentin tai vastaavan tieteellisen pätevyyden omaava henkilö. Tiedekunta suosittaa vastaväittäjäksi professoritasoista henkilöä. Mikäli vastaväittäjäksi esitetään dosentin tai vastaavan pätevyyden omaavaa henkilöä, on hänen ajantasaisen julkaisuluettelonsa liitettävä esitykseen.

Dekaani määrää julkista väitöstilaisuutta varten valvojan (kustoksen), joka edustaa  yliopistoa. Tiedekunnan suositus kustokseksi on Itä-Suomen yliopiston professori tai apulaisprofessori, mutta myös dosentin pätevyyden omaava pääohjaaja voi toimita kustoksena.

Väitöskirjan esitarkastajat tai vastaväittäjä eivät saa olla esteellisiä. Väitöskirjaprosessissa esteellisyys merkitsee käytännössä sitä, että joko ohjaaja, esitarkastaja tai vastaväittäjä tai muut toimijat prosessissa ovat joko käsiteltävään asiaan tai siinä esiintyvään asianosaiseen sellaisessa suhteessa, joka voi asettaa hänen puolueettomuutensa kyseenalaiseksi. Esteellisyys muodostuu esimerkiksi yhteisistä tutkimusjulkaisuista tai työskentelystä samassa tutkimusryhmässä.

Esitarkastajalla tai vastaväittäjällä ei saa olla yhteisjulkaisuja väittelijän kanssa tai yhteistä työhistoriaa väittelijän kanssa (esim. samassa tutkimusryhmässä). Esitarkastajalla tai vastaväittäjällä ei saa olla viimeisen kolmen vuoden ajalta yhteistyötä ohjaajan/ohjaajien kanssa (työskentely samassa tutkimusryhmässä, yhteisjulkaisut tms. muu yhteistyö). Poikkeuksena tähän on esitarkastajan tai vastaväittäjän ja ohjaajan/ohjaajien eri tutkimusryhmissä tehdyt ja laajoissa kansainvälisissä infrastruktuuri- tai tutkimusverkostoissa muodostuneet tai laajoja tutkimusverkostojen tietokantoja hyödyntävät yhteisjulkaisut, joissa on tyypillisesti kymmeniä kirjoittajia. Poikkeus on perusteltava esityksen yhteydessä.

Lisensiaatintutkimukseen sovelletaan samoja periaatteita.

Ilman erityisen painavaa syytä väitöstilaisuus on järjestettävä Itä-Suomen yliopiston hallinnoimissa tiloissa.

 

Lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen ja hyväksyminen

Tarkastajien annettua lausuntonsa lausunto lähetetään tiedoksi opiskelijalle. Mikäli opiskelijalla ei ole huomautettavaa lausuntoihin lisensiaatintutkimus arvostellaan tiedekuntaneuvoston kokouksessa.