Hakeminen

Tohtoriohjelmaan on jatkuva haku. Yliopiston tukemien tutkijakoulupaikkojen haku ilmoitetaan erikseen ja on pääsääntöisesti kerran vuodessa (ks. UEF Tohtorinkoulutuspaikat). Jatkokoulutukseen valinnan tärkeimpänä perusteena ovat aikaisempi opintomenestys, suunnitelma aiotusta tutkimuksesta  (aiesuunnitelma) ja mahdollinen haastattelu.

Ennen jatko-opinto-oikeuden hakemista jatko-opiskelijaksi aikova neuvottelee jatko-opintomahdollisuuksista laitoksella/osastolla mahdollisen ohjaajan/ohjaajien kanssa tai tohtoriohjelman johtajan kanssa.

Jatko-opinto-oikeuden hakeminen

Jatko-opiskeluoikeus myönnetään hakemuksesta, jonka yhteydessä hakijan on tehtävä esitys ohjaajista ja tutkimussuunnitelmasta.

Hakuohjeet

1. Tutustu jatko-opintoja koskeviin ohjeisiin, määräyksiin ja tutkintovaatimuksiin, jotka löytyvät näiltä nettisivuilta.

2. Neuvottele jatko-opintomahdollisuuksista mahdollisten ohjaajien kanssa.

3. Neuvottele pääohjaajaksi lupautuvan henkilön kanssa tutkimustyön aiheesta, jatko-opinnoista ja niiden suorittamisesta sekä muista ohjaajista. Ohjaajia tulee olla vähintään kaksi. Tiedekunnassa jatko-opintojen ohjaajaksi määrätään hakemuksesta kaksi tai useampi henkilö, joilla kaikilla tulee olla tohtorin tutkinto ja joista ainakin yhden tulee olla tiedekunnan professori, apulaisprofessori tai yliopistotutkija (Tenure Track). Mikäli väitöskirjan pääohjaajaksi esitetään muuta kuin tiedekunnan professoria, apulaisprofessoria tai yliopistotutkijaa (Tenure Track), on hänen ajantasainen julkaisuluettelonsa liitettävä hakemukseen. Jatko-opiskelijaksi aikovan ja ohjaajien tulee neuvotella ja sopia vastuista sekä sitoutumisesta tutkimustyön ohjaamiseen. Ohjaajien suostumus tulee antaa kirjallisena hakulomakkeessa. Tee alustava tutkimussuunnitelma ja ilmoita hakemuksessasi, että haet SCITECO -tohtoriohjelmaan opinto-oikeutta.

4. Jatko-opiskelijaksi aikova hakee jatko-opinto-oikeutta Opintopolussa:

Linkki hakulomakkeelle:


Hakemuksen liitteeksi pyydetään toimittamaan seuraavat dokumentit:

  • kopio perustutkintotodistuksesta ja muut opinto-oikeuden myöntämiseen vaikuttavat asiakirjat
  • aikaisempien opintojen opintorekisteriote
  • pääohjaajan hyväksymä alustava tutkimussuunnitelma (sisältäen rahoitussuunnitelman)
  • ohjaajan/ohjaajien allekirjoittama(t) ohjaussopimus/sopimukset (suomenkielinen lomake/ englanninkielinen lomake)
  • tarvittaessa hakemukseen liitetään eettisen toimikunnan lausunto tutkimuksen eettisyydestä sekä esim. mahdollinen koe-eläinlupa.

Hakemuksessa on oltava vähintään kahden ohjaajan kirjallinen suostumus. Ohjaajista ainakin yhden on oltava Itä-Suomen yliopiston henkilökuntaan kuuluva professori tai dosentin pätevyyden omaava vanhempi tutkija. Lisätietoa tutkimusaiheiden vastuuhenkilöistä/ohjaajista löytyy tutkimusalakohtaisilta sivuilta.

Kaikki pyydetyt liitteet on toimitettava viimeistään yhden kuukauden kuluessa sähköisen hakemuksen jättämisestä.

Ilmoittautuminen

Uudet jatko-opiskelijat ilmoittautuvat opiskelijarekisteriin saatuaan päätöksen opinto-oikeudesta. Ilmoittautumislomake lähetetään tiedekunnasta uusille jatko-opiskelijoille jatko-opinto-oikeuden myöntämiskirjeen yhteydessä. Lukuvuodelle ilmoittaudutaan syyskuun puoliväliin mennessä. Tarkemmat aikataulut lukuvuosi-ilmoittautumiselle osoitteessa: http://www.uef.fi/opiskelu/uusien-jatko-opiskelijoiden-ilmoittautuminen.  Ilmoittautuminen on välttämätöntä opiskeluoikeuden säilyttämiseksi, eikä siihen liity maksuja. Hyväksytty ilmoittautuminen jatkokoulutukseen on edellytyksenä mm. opintopisteiden merkitsemiselle opintorekisteriin.

Jatko-opintosuunnitelma

Jatko-opiskelija laatii henkilökohtaisen jatko-opinto-suunnitelmansa (HJOPS) yhdessä pääohjaajansa kanssa tohtoriohjelman tutkintorakenteen mukaisesti. Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma tulee tehdä välittömästi opinto-oikeuden saamisen jälkeen ja se on toimitettava tiedekunnan toimistoon (Joensuussa Kaisa Laitiselle, kaisa.laitinen(at)uef.fi, p. 050 432 7573 ja Kuopiossa Anna-Leena Nylundille, anna-leena.nylund(at)uef.fi, p. 040 355 2882)  viimeistään 3kk kuluessa jatko-opinto-oikeuden saamisesta. Jatko-opintosuunnitelmaa voidaan muuttaa ohjaajan ja opiskelijan esityksestä.