Jatkotutkintojen opinnäytteet filosofisessa tiedekunnassa

 

Jatkotutkintojen opinnäytteiden kuvaukset ja arvosteluasteikot löytyvät alla olevasta pdf-tiedostosta:

Tieteellisen lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan kuvaukset ja arvosteluasteikot (pdf)

 

Väitöskirja

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä joko monografiatyyppinen tutkimus tai artikkelitutkimus. Artikkelitutkimuksella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu filosofisen tiedekunnan riittäväksi katsomasta määrästä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai käsikirjoituksia sekä niiden perusteella itsenäisesti laaditusta yhteenvedosta. Artikkeliväitöskirja koostuu vähintään kolmesta referoiduista artikkelista, joista kahden tulee olla julkaistuja ja yhden julkaistavaksi hyväksytty. Referoinnilla tarkoitetaan tiedeyhteisön suorittamaa vertaisarviointia, jossa artikkeli tai kokoomateoksen osa on käynyt läpi riippumattoman asiantuntijan suorittaman ennakkoarvioinnin. Kyseisen arvioinnin tulee olla todennettavissa. Julkaisusarjan ennakkoon sähköisesti julkaisema artikkeli katsotaan julkaistuksi. Jos artikkeleihin sisältyy yhteisjulkaisuja, on väitöskirjan tekijän selkeästi osoitettava oma itsenäinen osuutensa joko käsikirjoituksen yhteenvedossa tai erillisessä liitteessä. Väitöskirjan tekijän on oltava päätekijänä vähintään kolmessa artikkelissa. Yhteisjulkaisun saa sisällyttää korkeintaan kahden eri tekijän lisensiaatintutkimukseen tai väitöskirjaan.

Väitöskirja arvostellaan asteikolla I - L.

Väitöskirjan tarkastaminen

Ennen varsinaista tarkastusprosessia on väitöskirja tarkistettava Turnitin plagiaatintunnistusjärjestämässä.

Väitöskirjan käsikirjoitus toimitetaan esitarkastettavaksi yhtenä pdf-tiedostona sähköpostiin: FiloDoctoralstudies(at)uef.fi
Paperinen kopio käsikirjoituksesta pyydetään väitöskirjan tekijältä, jos esitarkastaja pyytää sitä.

Väittelyluvan hakulomake tulee toimittaa allekirjoitettuna ylläolevaan sähköpostisosoitteeseen tai suoraan jatkokoulutusamanuenssille.

Tarkempia ohjeita:

Dekaani määrää osaston johtajan esityksen perusteella käsikirjoitukselle vähintään kaksi esitarkastajaa. Heidät valitaan, mikäli mahdollista, muualta kuin omasta tiedekunnasta. Väitöskirjan ohjaaja ei saa toimia esitarkastajana, eikä tehtävään tule nimetä henkilöä, jolla on ollut tutkimusaiheeseen liittyviä yhteisiä julkaisuja tai tutkimusprojekteja opiskelijan kanssa jatko-opintojen aikana tai joka on muuten esteellinen. Dekaani päättää väittelyluvan myöntämisestä esitarkastajien lausuntojen pohjalta.

Väitöskirjan arvostelee tiedekuntaneuvosto julkisen väitöstilaisuuden jälkeen. Dekaani määrää osaston johtajan esityksen perusteella väitöskirjan arvostelemista varten yhden tai kaksi vastaväittäjää, kustoksen ja tiedekunnan edustajan. Kustos on yleensä vastuuprofessori ja hänen tehtävänään on ohjata väitöstilaisuuden kulkua. Vastaväittäjän tulee olla Itä-Suomen yliopiston ulkopuolinen dosentin tai vastaavan tieteellisen pätevyyden omaava henkilö. Vastaväittäjäksi ei tule nimetä henkilöä, jolla on ollut tutkimusaiheeseen liittyviä yhteisiä julkaisuja tai tutkimusprojekteja opiskelijan kanssa jatko-opintojen aikana tai joka on muuten esteellinen. Tiedekunnan edustaja on vähintään tohtorin tutkinnon suorittanut oppiaineen tai lähiaineen edustaja. Hänen tehtävänään on tutustua väitöskirjaan ja seurata väitöstilaisuutta. Väitöstilaisuuden jälkeen kustos, vastaväittäjä(t) ja tiedekunnan edustaja kokoontuvat keskustelemaan väitöskirjan arvosanasta. Kustos kirjoittaa lausunnon väitöstilaisuuden kulusta. Sekä vastaväittäjä(t) että tiedekunnan edustaja jättävät väitöstilaisuuden jälkeen väitöskirjasta ja väitöstilaisuudesta oman kirjallisen lausuntonsa.

Vastaväittäjä(t) ja tiedekunnan edustaja esittävät omissa lausunnoissaan hyväksyttävälle väitöskirjalle arvolausetta approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur tai laudatur. Ennen opintosuorituksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen lausunnoista. Tiedekuntaneuvosto arvostelee väitöskirjan näiden lausuntojen pohjalta.

 

Lisensiaatintutkimus

Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä joko monografiatyyppinen tutkimus tai artikkelitutkimus. Artikkelitutkimuksella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu filosofisen tiedekunnan riittäväksi katsomasta määrästä samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai käsikirjoituksia sekä niiden perusteella itsenäisesti laaditusta yhteenvedosta. Kokonaisuus koostuu vähintään kahdesta julkaistavaksi hyväksytystä referoidusta artikkelista. Referoinnilla tarkoitetaan tiedeyhteisön suorittamaa vertaisarviointia, jossa artikkeli tai kokoomateoksen osa on käynyt läpi riippumattoman asiantuntijan suorittaman ennakkoarvioinnin. Kyseisen arvioinnin tulee olla todennettavissa. Jos artikkeleihin sisältyy yhteisjulkaisuja, on lisensiaatintutkimuksen tekijän selkeästi osoitettava oma itsenäinen osuutensa joko käsikirjoituksen yhteenvedossa tai erillisessä liitteessä. Lisensiaatintutkimuksen tekijän on oltava päätekijänä vähintään kahdessa artikkelissa. Yhteisjulkaisun saa sisällyttää korkeintaan kahden eri tekijän lisensiaatintutkimukseen tai väitöskirjaan.

Lisensiaatintutkimus arvostellaan asteikolla hylätty / hyväksytty / kiittäen hyväksytty.

Lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen

Ennen varsinaista tarkastusprosessia on lisensiaatintutkimus tarkistettava Turnitin plagiaatintunnistusjärjestämässä.

Opiskelija toimittaa lisensiaatintutkimuksensa tarkastettavaksi yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen: FiloDoctoralstudies(at)uef.fi

Dekaani määrää osaston johtajan tekemän esityksen perusteella arvostelua varten vähintään kaksi tarkastajaa. Tarkastajilla tulee olla tohtorin tutkinto. Työn ohjaaja ei saa toimia tarkastajana. Tarkastajaksi ei tule nimetä henkilöä, jolla on ollut tutkimusaiheeseen liittyviä yhteisiä julkaisuja tai tutkimusprojekteja opiskelijan kanssa jatko-opintojen aikana tai joka on muuten esteellinen.

Tarkastajien on annettava kirjallinen lausunto, johon sisältyy arvosanaehdotus. Tutkimuksen tekijällä on oikeus antaa vastine tarkastajien lausunnoista. Hyväksytty lisensiaatintutkimus arvostellaan asteikolla hyväksytty, kiittäen hyväksytty. Ennen opintosuorituksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnoista.

Lisensiaatintutkimuksen arvioimiseksi voidaan järjestää tarkastustilaisuus. Tilaisuuden järjestämisestä vastaa se oppiaine, jossa tutkimus on tehty. Jos tarkastustilaisuus järjestetään, jättävät tarkastajat lausuntonsa tilaisuuden jälkeen.

Dekaani arvostelee lisensiaatintutkimuksen tarkastajien lausuntojen perusteella. Ennen opintosuorituksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen lausunnoista.

Hyväksytty lisensiaatintutkimus toimitetaan yliopiston kirjastoon julkaistavaksi elektronisesti:

1) Tekijä täyttää verkkojulkaisusopimuksen: http://epublications.uef.fi/ejulkaisu-sopimus.pdf
2) Tekijä toimittaa julkaisusopimuksen kahtena allekirjoitettuna kappaleena osoitteeseen:
Itä-Suomen yliopisto
Joensuun kampuskirjasto / Verkkojulkaisut
 PL 107 (Yliopistonkatu 4)
80101 JOENSUU
3) Jatkokoulutusamanuenssi toimittaa hyväksytyn version lisensiaatintyöstä sähköpostin liitteenä osoitteeseen electronic.publications(at)uef.fi


Ohjeita

Plagiaatintunnistus

Opinnäytteen tarkistaminen plagiaatintunnistusjärjestelmässä on pakollista ennen kuin opinnäyte lähetetään tarkastajille arvioitavaksi.

Itä-Suomen yliopistossa käytettävä sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä on Turnitin. Järjestelmää voidaan käyttää alkuperäisyyden tarkistuksen lisäksi apuvälineenä ohjattaessa opiskelijoita mm. lainausten ja lähdeviittausten oikeaoppiseen käyttöön hyvässä tieteellisessä tekstissä.

Järjestelmä on integroitu toimivaksi verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Filososofisen tiedekunnan ohjeita lisensiaatintutkielmien ja väitöskirjojen plagiaatintunnistuksesta

•    Pääohjaaja ilmoittaa opiskelijalle sen Moodle-kurssin nimen ja kurssiavaimen, josta opiskelija löytää Turnitin plagiaatintunnistustyökalun.
•    Opiskelija palauttaa tekstin Turnitin työkaluun yhtenä doc- tai docx-tiedostona. Opiskelijan on huomioitava, että toinen Turnitin työkaluista tallentaa tekstin ja toinen ei tallenna.
•    Opiskelijan on ilmoitettava ohjaajalle, kun Turnitin raportti on valmis.
•    Plagiaatintunnistus on tehtävä ennen kuin lisensiaatintutkimus jätetään tarkastukseen. Jos tutkielman tekijä haluaa, hän voi tallentaa eli arkistoida käsikirjoituksen Turnitin-tietokantaan tässä vaiheessa.
•    Plagiaatintunnistus on tehtävä ennen kuin väitöskirjan käsikirjoitus jätetään esitarkastukseen. Jos väitöskirjan tekijä haluaa, voi käsikirjoituksen tallentaa eli arkistoida Turnitin-tietokantaan tässä vaiheessa.
•    Artikkeleista koostuvien väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten kohdalla tarkastetaan ainoastaan aiemmin julkaisemattomat tekstit eli yhteenveto-osuus ja aiemmin julkaisemattomat artikkelit.  Nämä on palautettava Turnitin-työkaluun yhtenä tiedostona!
•    Jos väitöskirjatutkimukseen tehdään merkittäviä muutoksia esitarkastuksen jälkeen, väittelijän on suositeltavaa tarkistaa alkuperäisyys ennen sen julkaisemista.
•    Pääohjaaja tarkistaa plagiaatintunnistusraportin ja käy tarvittaessa sen tulokset läpi yhdessä opiskelijan kanssa. Ohjaajan on tarkistettava raportti kahden viikon aikana siitä kun se on valmistunut ja opiskelija on ilmoittanut ohjaajalle, että teksti on tarkistettavana.
•    Opiskelija korjaa opinnäytetyötä mahdollisesti saamansa palautteen perusteella. Korjatun työn voi jättää vain kerran uudelleen plagiaatintunnistukseen.
•    Ennen käsikirjoituksen tarkastusprosessia on ohjaajan ilmoittavat tiedekunnan hallintoon kirjallisesti, onko käsikirjoitus hänen näkemyksensä mukaan kunnossa plagiaatintunnistusraportin perusteella.
•    Raportti säilytetään vuoden ajan.
•    Opiskelija voi halutessaan tarkistaa omatoimisesti opinnäytteen tekstejä opiskelijoiden Turnitin-työkalussa työn tekemisen eri vaiheissa. Lisensiaatintutkielman tai väitöskirjan tekijän on suositeltavaa tarkistaa omatoimisesti opinnäytteeseen suunnitellut artikkelit opiskelijoiden Turnitinissa ennen kuin lähettää ne julkaisijalle, 
https://kamu.uef.fi/student-book/plagiaatintunnistusjarjestelma/

Filosofisen tiedekunnan jatko-opiskelijat voivat kysyä lisätietoja amanuenssi Kaisu Kortelaiselta, kaisu.kortelainen(at)uef.fi)