Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma (SCE)

Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma on aidosti monitieteinen ja kansainvälinen. Tutkimusteemat liittyvät laajasti kulttuurisiin, sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin, haasteisiin ja muutoksiin. Tutkimuksessa liikutaan globaalin, kansallisen ja paikallisen rajapinnoilla. Tohtoriohjelma on olennainen osa Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen huipputason Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen -tutkimusaluetta. Jatkotutkintoa suorittavilla opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet verkostoitua sekä kansallisesti että kansainvälisesti lukuisten yhteistyökumppanien kautta. Tutkimusteemoista ja aihealueista on kerrottu tarkemmin teema-alueiden esittelyssä.

Elämänkulku, työ ja koulutus

Teema-alueen tutkimuksessa tarkastellaan ihmisen elämänkulkua ja sen muutoksia. Tutkimuksessa analysoidaan esimerkiksi yksilöiden toimijuuden, kulttuurin, yhteiskunnallisten instituutioiden ja rakenteiden merkitystä yksilön elämänkulussa.

Kulttuurien ja kielten kohtaamiset

Teema-alueella tutkitaan monipuolisesti kulttuuristen ilmiöiden luonnetta, käytäntöjä, suhteita ja eroja sekä muutoksia paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti. Kieli-, kulttuuri- ja käännöstieteiden sekä yhteiskuntatieteellisen aloilla tehdään monipuolista tutkimusta, jossa yhdistyvät empiirinen kenttätyö ja vahva teoreettinen ja metodologinen osaaminen.

Luonnonvarat, ympäristö ja yhteiskunta 

 Teema-alue keskittyy yhteiskunta- ja kulttuuritieteelliseen luonnonvarojen ja ympäristön tutkimukseen. Se tarjoaa kansainvälisen ja monitieteellisen ympäristön tohtorikoulutukseen ajankohtaisten kysymysten ympärillä. Teema-alueella suuntaudutaan erityisesti luonnonvarojen kestävään käyttöön ja hallintaan, ilmasto- ja energiakysymyksiin sekä erilaisten ympäristöhaasteiden tutkimiseen globaalilla, kansallisella ja paikallisella tasolla.

Rajat, liikkuvuus ja Venäjä

Teema-alueella tutkitaan valtiollisia, kulttuurisia, yhteiskunnallisia ja symbolisia rajoja sekä niihin liittyviä yhteiskunnallisia prosesseja. Tutkimuksessa keskeisiä aihealueita ovat rajojen hallinta ja turvallisuus, nationalismi, identiteetit, konfliktit ja siirtolaisuus. Tutkimuksen painopisteitä ovat Suomen ja Venäjän raja-alueiden lisäksi laajemmin Euroopan unioni ja eritoten itäinen naapurusto, Pohjois-Eurooppa sekä arktiset alueet. 

Sosiaaliset ja kulttuuriset murrokset

Teema-alueella tutkitaan yhteiskunnallisia rakenteita ja hallinnan tapoja. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat luokka, sukupuoli, alue ja migraatio sekä niiden kietoutuminen ihmisten pyrkimyksiin, arkeen ja toimijuuteen muuttuvissa oloissa. Teema-alue tarjoaa monipuolisen yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisen jatkokoulutusympäristön näiden ilmiöiden tutkimiseen.

Teologian ala

Teema-alue tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tutkimuksen tekemiseen kaikilla läntisen ja ortodoksisen teologian osa-alueilla. Kirkon yhteisten juurien kuten Raamatun ja patristiikan lisäksi Joensuussa tutkitaan idän ja lännen uskonnollisten perinteiden kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä, ihmisen henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin teemoja sekä uskontoa yhteiskunnallisena ja kulttuurisena kysymyksenä. Uskontotieteellinen tutkimus tarkastelee ihmistieteen menetelmin uskonnon merkitystä nykyajalle: miksi uskonto yhä näkyy julkisessa ja yksityiselämässä, miten uskonnot vastaavat globaaleihin haasteisiin, miten ne kohtaavat toisensa tai länsimaisen kulttuurin, miten monikulttuurisuus, suvaitsevaisuus ja uskonto sopivat yhteen.