Tutkimussuunnitelma

Jatko-opinto-oikeushakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma. Suunnitelma tehdään yhdessä ohjaajien kanssa ja ohjaajien tulee hyväksyä suunnitelma. Tutkimussuunnitelma on laadittava niin, että se koskee koko lisensiaatintutkimusta tai väitöskirjatutkimusta. Jos tutkimustyön aihe ja aineisto muuttuvat oleellisesti, on laadittava uusi suunnitelma. Jos muutokset ovat merkittäviä, ne on esitettävä tiedekunnalle hyväksyttäviksi. Tutkimussuunnitelma laaditaan yleensä suomen- tai englanninkielellä.

Tutkimussuunnitelma voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja:

 1. Tutkimuksen nimi sekä tutkimustyön tekijän nimi ja osoitetiedot
 2. Tutkimuksen tausta
  • Esitetään lyhyt tiivistelmä tutkimuksen taustasta tarvittavine kirjallisuusviitteineen (ml. teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat)
  • Kuvataan aiheeseen liittyvää aikaisempaa tutkimusta.
  • Tuodaan esiin, mitä tutkittavasta asiasta ei vielä tiedetä ja selvitetään tutkimuksen merkittävyys kansallisesti ja/tai kansainvälisesti.
 3. Tutkimuksen tavoitteet
  • Esitetään tutkimuksen hypoteesit.
  • Rajataan tutkimuksen tavoitteet ja tuodaan ne selkeästi esille.
 4. Aineisto ja menetelmät
  • Esitetään kuvaus käytettävistä tutkimusmenetelmistä ja aineistoista ja perustellaan valitut tutkimusmenetelmät.
  • Kuvataan aineiston hallintasuunnitelma (ml. aineiston käyttö myös tutkimuksen päätyttyä)
  • Tehdään työsuunnitelma ja suunnitelma tehtävistä osatöistä.
 5. Aikataulu- ja rahoitussuunnitelma
  • Kuvataan tutkimuksen osatöiden ja eri vaiheiden aikataulu.
  • Esitetään tutkimuksen rahoitussuunnitelma ja rahoituslähteet.
 6. Tutkimukseen liittyvät eettiset näkökohdat
  • Tuodaan esiin tutkimuksen eettiset näkökohdat (mm. tarvitaanko eettisten toimikuntien lausuntoja tai lakisääteisiä lupia tutkimuksen tekemiseksi, mahdolliset luvat liitteeksi)
 7. Julkaisusuunnitelma
  • Esitetään miten ja missä tutkimustulokset aiotaan julkaista ja/tai esittää.
 8. Tutkimustulosten hyödyntäminen
  • Arvio tutkimustulosten hyödyntämisestä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä.
 9. Kirjallisuusviitteet
  • Luetellaan tutkimussuunnitelmassa esiintyvät alan keskeiset kirjallisuusviitteet.
 10. Tutkimushankkeeseen osallistuvien henkilöiden ja yksiköiden nimet