Opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta

Opintojen ohjaus voidaan jakaa ohjaukseen ja neuvontaan. Ohjauksella tarkoitetaan pitkäjänteistä opiskelun tukemista, koskien esimerkiksi opintojen suunnittelua sekä oppiaineiden ja opintojaksojen sisällöllisiä kysymyksiä. Neuvonta puolestaan liittyy päivittäisiin ongelmanratkaisutilanteisiin ja kysymyksiin, joihin on saatavissa selkeä vastaus. Tietoa on saatavissa mm.

Jatko-opiskelijan ja ohjaajan tehtävät ja vastuut

Jatko-opiskelijalle nimetään vähintään kaksi ohjaajaa. Perustellusta syystä ohjaaja voidaan vaihtaa tai nimetä lisäohjaajia. Perusteltuja syitä voi olla esim. tutkimusaiheen muutos tai uudelleensuuntautuminen tai se, ettei tutkimustyö etene. Aloitteen ohjaajan vaihtamisesta voi tehdä joko opiskelija tai ohjaaja. Ohjaajan vaihtamisesta sovitaan yhteistyössä kaikkien osapuolten kesken ja siitä päättää dekaani.

Jatko-opiskelijan tehtävänä on

 • Ilmoittautua vuosittain läsnä- tai poissaolevaksi
 • huolehtia tutkimussuunnitelman päivittämisestä ja sitoutua tutkimuksen tekemiseen
 • laatia jatko-opintosuunnitelma tutkimusaiheen, tutkinnon tieteellisten tavoitteiden ja henkilökohtaisten tavoitteiden, esim. uratavoitteiden pohjalta ja huolehtia sen päivittämisestä
 • toimittaa viivyttelemättä ohjaajalle dokumentit, jotka koskevat tieteelliseen toimintaan perustuvia opintosuorituksia
 • tutustua hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimuseettisiä periaatteita koskeviin ohjeisiin (UEF opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet; TENK Hyvä tieteellinen käytäntö) sekä noudattaa näitä periaatteita suorittaessaan opintoja ja tehdessään opinnäytteeksi tarkoitettua tutkimusta
 • hyödyntää ohjausta ja huomioida ohjaajalta saatu palaute
 • osallistua opintojensa aikana tiedeyhteisön toimintaan ja tieteelliseen keskusteluun, sekä tohtoriohjelman ja tohtorikoulun järjestämään jatkokoulutukseen
 • vastata rahoituksen hankkimisesta (esim. säätiöt, yritysrahoitus ja muu täydentävä rahoitus, tohtorikoulu) ja pyytää tarvittaessa ohjaajan lausuntoa hyvissä ajoin ennen hakuaikojen päättymistä
 • lähettää väitöskirjan käsikirjoitus plagiaatintunnistusohjelmaan ennen esitarkastusta, hakea väittelylupa, hoitaa väitöskirjan julkaisu ja hakea tutkintotodistus

Ohjaajan tehtävänä on

 • ohjata jatko-opiskelijaa väitöskirjatutkimuksen tekemisessä ja auttaa opiskelijaa jäsentämään tutkimustyön eri vaiheita
 • ohjata henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman tekemisessä siten, että suunnitelma vastaa tutkinnon tavoitteita, opiskelijan henkilökohtaisia tavoitteita sekä tohtoriohjelman opetussuunnitelmaa
 • toimittaa viivyttelemättä opiskelijan opintosuoritukset rekisteröitäväksi
 • perehdyttää jatko-opiskelija tieteen tekemisen eettisiin kysymyksiin, hyvään tieteelliseen käytäntöön ja tutkimuksen tietoaineistojen hallinnan periaatteisiin
 • sitoutua ohjaukseen: väitöskirjatutkimuksen osiin paneutuminen, palautteen antaminen opiskelijalle sekä opiskelijan jatko-opintojen edistymisen seuraaminen ja tukeminen
 • edistää tohtoriopiskelijan integroitumista kansalliseen ja kansainväliseen tiedeyhteisöön sekä rohkaista vertaistukiverkoston luomiseen
 • tukea jatko-opiskelijaa rahoituksen hakemisessa sekä kirjoittaa suosituksia ja lausuntoja
 • huolehtia mahdollisuuksien mukaan siitä, että tutkimus täyttää kyseessä olevalta opinnäytteeltä vaadittavat sisällölliset ja muodolliset kriteerit ennen kuin se jätetään tarkastukseen tai esitarkastukseen
 • käydä läpi ja arvioida plagiaatintunnistusohjelman antamat vertailutulokset väitöskirjan käsikirjoituksesta