Hakukelpoisuus, OTT- ja FT-tutkinnot

 

OTT-tutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle, jolla katsotaan tutkimussuunnitelman, aikaisemman opintomenestyksen (erityisesti tutkintoon kuuluneen kirjallisen lopputyön ansioiden ja arvosanan) sekä mahdollisen julkaisu- ja tutkimustoiminnan perusteella olevan riittävät valmiudet tutkinnon suorittamiseksi. Oikeustieteen ylemmällä korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan oikeustieteen maisterin tutkintoa ja hallintotieteiden maisterin (julkisoikeus) tutkintoa sekä vastaavaa ulkomaista tutkintoa. Myös muu ylempi korkeakoulututkinto voidaan rinnastaa näihin tutkintoihin, jos siihen sisältyy tai hakija on muutoin suorittanut vastaavan määrän (180 op) yliopistotasoisia oikeustieteellisiä opintoja.

OTT-tutkinnon suorittamisoikeutta ei myönnetä henkilölle, joka on aiemmin suorittanut Itä-Suomen yliopistossa HTT-tutkinnon julkisoikeuden alalta.

FT-tutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää sellaiselle kotimaisen tai ulkomaisen ylemmän korkeakoulututkinnon taikka soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelle, jolla katsotaan tutkimussuunnitelman, opintomenestyksen (erityisesti tutkintoon kuuluneen kirjallisen lopputyön ansioiden ja arvosanan) sekä mahdollisen julkaisu- ja tutkimustoiminnan perusteella olevan riittävät valmiudet tutkinnon suorittamiseksi. Lisäksi edellytetään, että hakijalla on oikeustieteiden laitoksen yleisiä oikeusjärjestysopintoja vastaava määrä (60 op) sellaisia yliopistotasoisia oikeustieteellisiä opintoja, jotka tukevat lisensiaatintyön tai väitöskirjan tekemistä. Oikeustieteellisten opintojen riittävyyden arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota suoritettujen opintojen ja tutkimusaiheen väliseen yhteyteen sekä oikeustieteen metodologisiin opintoihin.

Jatko-opinto-oikeutta hakevalla tulee olla pro gradu -tutkielmastaan arvosanana vähintään 3/5 tai cum laude approbatur. Vaatimuksesta voidaan poiketa tohtoriohjelman johtoryhmän arvioinnin perusteella, jos hakija osoittaa jatkokoulutuskelpoisuutensa muulla perusteella (esim. erinomainen tutkimussuunnitelma tai laaja ja laadukas aiempi julkaisutoiminta).

OTL-, HTL-, HTT-, FL- tai FT-tutkintoa suorittamaan jo hyväksytyt tohtorikoulutettavat voivat erikseen hakea oikeutta suorittaa OTT-tutkinto, mikäli he täyttävät OTT-tutkintoa hakeville edellä asetetut vaatimukset. Hakemuksessa tulee perustella, miksi tohtorikoulutettava haluaa vaihtaa tutkintoa. Tavoitetutkinnon vaihtamista haetaan lomakkeella.

Kun OTL-, HTL-, HTT-, FL- tai FT-tutkintoa suorittavalle myönnetään oikeus suorittaa OTT-tutkinto, hänen laitoksella jo suorittamansa jatko-opinnot hyväksi luetaan täysimääräisinä osaksi uutta tutkintoa. Tapauskohtaisesti arvioidaan, mitä nykyisiä opintojaksoja jo suoritetut opinnot vastaavat. Yleisen osan opintojen vastaavuuden arvioi yleisen osan vastuuhenkilö (prof. Toomas Kotkas). Erityisen osan opintojen vastaavuuden arvioi työnohjaaja.

 

Hakumenettely ja valintaperusteet

Tohtorikoulutettavaksi hakevan on ennen hakemuksen jättämistä oltava yhteydessä suunnittelemansa oppiaineen professoriin tai muuhun henkilöön ja esitettävä hänelle väitöskirjansa tutkimussuunnitelma. Tarvittaessa tutkimussuunnitelmaa täydennetään käytyjen keskustelujen pohjalta.

Tutkimussuunnitelma kannattaa laatia huolellisesti, koska erityisesti sen avulla arvioidaan hakijan edellytykset suorittaa tieteellinen jatkotutkinto. Tutkimussuunnitelma on hakijan itsenäinen työ, mutta siihen voi saada neuvoja ohjaajaksi suostuneelta henkilöltä. Varsinaisesti jatko-opintojen ja tutkimustyön ohjaus käynnistyy vasta opinto-oikeuden myöntämisen jälkeen.

Tutkimussuunnitelmamalli

Tohtorikoulutettavaksi hakevan tulee olla ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä suunnittelemansa oppiaineen professoriin tai muuhun henkilöön, jonka kanssa keskustellaan tutkimusaiheesta, tutkimussuunnitelmasta sekä jatko-opintojen ohjauksesta. Hakijan tulee saada ohjaajalta ennen hakemuksen jättämistä suostumus ohjaajaksi ryhtymisestä. Ohjaajan suostumus tulee osoittaa liittämällä hakemukseen tuloste ohjaajalta saadusta sähköpostiviestistä, josta suostumus käy ilmi.

Oikeustieteiden tohtoriohjelman johtoryhmä suosittelee, että vuoden aikana ohjaaja voi ottaa itselleen 1–2 uutta ohjattavaa tohtorikoulutettavaa.

Tohtorikoulutettavalle nimetään kaksi ohjaajaa. Ohjaajista toisen tulee olla Itä-Suomen yliopiston professori tai dosentti taikka vastaavan pätevyyden omaava henkilö, joka kuuluu yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan henkilökuntaan sekä tohtoriohjelman ohjaajakuntaan.

Tutkimussuunnitelman ohjeellinen pituus on noin kymmenen sivua ja siitä on ilmettävä seuraavat asiat:

 • Tutkimuksen tausta, aihevalinnan mielekkyys ja tieteellinen relevanssi sekä aiemmat teemaan liittyvät tutkimukset.
 • Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen yleisemmät tavoitteet.
 • Tutkimusmenetelmät ja -aineistot.
 • Työsuunnitelma ja osatehtävien suunnitelmat; erityisesti artikkeliväitöskirjoissa on tärkeää kuvata, millaisissa osissa tutkimus tehdään ja raportoidaan.
 • Aikataulu- ja rahoitussuunnitelma.
 • Julkaisusuunnitelma.
 • Arvio tutkimustulosten hyödyntämismahdollisuuksista sekä yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Haku oikeustieteiden tohtoriohjelmaan tapahtuu sähköisesti Opintopolussa (opintopolku.fi, Oikeustieteiden tohtoriohjelma) 1.7.2020-31.8.2020

Hakemukseen tulee liittää:

 • jäljennös tutkintotodistuksesta ja sen liitteenä olevasta opintorekisteriotteesta (mikäli tutkintotodistuksen on myöntänyt jokin muu yliopisto kuin UEF, tulee jäljennösten olla oikeaksi todistettuja),
 • tutkimussuunnitelma ja muut tarvittavat luvat,
 • ohjaajan suostumus sekä
 • noin yhden sivun mittainen vapaamuotoinen motivaatiokirje, jossa hakija perustelee, miksi on kiinnostunut jatko-opinnoista Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden tohtoriohjelmassa.

Hakuajat oikeustieteiden tohtoriohjelmaan ovat seuraavat:

 • 1.7.-31.8.
 • 1.1.-28.2.

Tohtorikoulutettavat ottaa tiedekunnan dekaani tohtoriohjelman johtoryhmän lausunnon perusteella. Oikeustieteiden tohtoriohjelman johtoryhmä pääsääntöisesti haastattelee hakijat ennen lausunnon laatimista. Johtoryhmän sihteeri ottaa haastateltavaan hakijaan yhteyttä haastatteluajankohdan sopimiseksi.

Tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi tutkimussuunnitelman, hakijan aiempien opintojen sekä mahdollisen haastattelun perusteella, onko hakijalla suunnittelemiinsa tohtoriopintoihin riittävät yleiset teoreettiset ja menetelmälliset valmiudet.

Hakemuksia arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

 • tutkimussuunnitelman laatu, tutkimusaiheen omaperäisyys sekä tutkimusaiheen tieteellinen ja käytännöllinen merkitys;
 • tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus;
 • aikaisempi tutkimustyö: tieteelliset julkaisut, työskentely tutkijana, hankittu rahoitus;
 • menestyminen aikaisemmissa opinnoissa;
 • kansainvälinen orientaatio ja tutkimuksessa tarvittava kielitaito;
 • tutkimuksen rahoitus.

Dekaani päättää opinto-oikeuden myöntämisestä ja määrää samalla ohjaajat sekä hyväksyy tutkimussuunnitelman. Tiedekunta lähettää tiedon päätöksestä kirjeellä kaikille hakijoille.