Hakeminen jatkokoulutukseen

Tieteellisessä jatkokoulutuksessa voidaan suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinto.

Jatko-opintokelpoisuus

Tieteelliseen jatkokoulutukseen kelpoinen on henkilö:

  • joka on suorittanut ylemmän korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon,
  • joka on suorittanut sellaisen ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin,
  • jolla yliopisto muutoin toteaa olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Mikäli haet jatko-opinto-oikeutta muulla kuin perustutkintosi tutkimusalalla voi tiedekunta määrätä sinulle täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Mahdolliset täydentävät opinnot määritetään opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä eikä niitä voi sisällyttää jatkotutkintoon.

Jatko-opinto-oikeuden hakeminen

Jatko-opiskeluoikeus myönnetään hakemuksesta, jonka yhteydessä hakijan on tehtävä esitys ohjaajista ja tutkimussuunnitelmasta.

Yksityiskohtaiset valintaperusteet ja hakuohjeet metsät ja metsien bioresurssit -tohtoriohjelmassa

Valintaperusteet

Metsät ja metsien bioresurssit -tohtoriohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut soveltuvan kotimaisen tai ulkomaisen perustutkinnon ja jos tohtoriohjelma toteaa sinulla olevan opintoja varten riittävät tiedolliset ja menetelmälliset perusvalmiudet tieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseksi metsätieteiden alalla. 

Perustutkintona olevan maisterin tutkinnon koulutusalaa ei ole rajoitettu. Lisäksi ei-suomenkielisiltä hakijoilta edellytetään riittävää englannin kielen taitoa.

Tohtoriohjelmaan voit hakea jos:

  1.  olet suorittanut maatalous-metsätieteellisen koulutusalan maisterin tutkinnon tai sitä vastaavan ulkomaisen tutkinnon tai
  2.  olet suorittanut muun tasoltaan maisterin tutkintoa vastaavan kotimaisen tai ulkomaisen tutkinnon ja sinulla todetaan olevan opintoja varten riittävät tiedolliset ja menetelmälliset valmiudet tai
  3.  olet suorittanut soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja sinulla todetaan olevan tohtoriohjelman opintoja varten riittävät tiedolliset ja menetelmälliset valmiudet tai
  4.  olet suorittanut soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin ja mikäli tohtoriohjelma toteaa sinulla olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Kohdissa 2), 3) ja 4) aiemman tutkinnon sisällöllisen kelpoisuuden sekä tiedollisten ja menetelmällisten valmiuksien riittävyyden tarkastavat ja hyväksyvät sekä metsätieteiden osaston ohjaajana toimiva opettaja että tohtoriohjelman johtoryhmä.

Sinut voidaan hyväksyä tohtoriohjelmaamme vain, jos esittämäsi väitöskirjatyö/lisensiaatin tutkielma kuuluu tohtoriohjelman alaan ja jos hakemustasi puoltaa ja tutkimussuunnitelmasi mukaista työtä ohjaa vähintään kaksi ohjaajaa.  Tämän takia sinun onkin syytä sopia hyvissä ajoin ohjausjärjestelystä suoraan opettajien kanssa ennen hakemista tohtoriohjelmaamme. Huomaathan, että kaikilla ohjaajilla tulee olla tohtorintutkinto ja ainakin yhden ohjaajista tulee olla metsätieteiden osaston professori, apulaisprofessori tai yliopistotutkija (Tenure Track). Mikäli väitöskirjatyön pääohjaajaksi esitetään muuta kuin metsätieteiden osaston professoria, apulaisprofessoria tai yliopistotutkijaa (Tenure Track), on hänen ajantasaisen julkaisuluettelonsa liitettävä hakemukseen.

Hakuohjeet

1. Tutustu jatko-opintoja koskeviin ohjeisiin, määräyksiin ja tutkintovaatimuksiin, jotka löytyvät näiltä nettisivuilta.

2. Neuvottele jatko-opintomahdollisuuksista  metsätieteiden osastolla mahdollisten ohjaajien kanssa tai metsät ja metsien bioresurssit -tohtoriohjelman koordinaattorin tai johtajan kanssa.

3. Neuvottele pääohjaajaksi lupautuvan henkilön kanssa tutkimustyön aiheesta, jatko-opinnoista ja niiden suorittamisesta sekä muista ohjaajista. Ohjaajia tulee olla vähintään kaksi. Jatko-opiskelijaksi aikovan ja ohjaajien tulee neuvotella ja sopia vastuista sekä sitoutumisesta tutkimustyön ohjaamiseen. Ohjaajien suostumus tulee antaa kirjallisena hakulomakkeessa. Tee alustavan tutkimussuunnitelma ja ilmoita hakemuksessasi, että haet metsät - metsien bioresurssit -tohtoriohjelmaan opinto-oikeutta.

4. Jatko-opiskelijaksi aikova hakee jatko-opinto-oikeutta Opintopolussa:


 

Hakemukseen liitetään:

5. Jatko-opinto-oikeushakemuksesi käsitellään tohtoriohjelmassa. 

6.  Tiedekunta päättää jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä tohtoriohjelman esityksen perusteella. Opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä tiedekunta määrää mahdolliset täydentävät opinnot, vahvistaa tutkimustyön aiheen, nimeää tutkimustyön ohjaajat sekä hyväksyy tutkimussuunnitelman. Tiedekunta lähettää tiedon päätöksestä hakijalle, ohjaajille, Opinto- ja opetuspalveluihin sekä ao. tohtoriohjelmalle. Myös kielteisestä päätöksestä perusteluineen ilmoitetaan hakijalle, ohjaajalle ja tohtoriohjelmalle. Lisäksi hakijalle annetaan ohjeet muutoksenhakuun.

7. Jatko-opinto-oikeuden saatuasi ilmoittaudu välittömästi jatko-opiskelijaksi  saamasi ohjeistuksen mukaisesti. Seuraavina lukuvuosina ilmoittautuminen tapahtuu syyskuun puoliväliin mennessä.

8. Suunnittele jatko-opintosi yhdessä ohjaajiesi kanssa opintosuunnitelmalomakkeelle ja toimita se tohtoriohjelman koordinaattorille  (Marjoriitta Möttönen) viimeistään 3 kk kuluessa jatko-opinto-opiskeluoikeuden saamisesta.

Hakuajat ja hakemusten käsittely metsät ja metsien bioresurssit -tohtoriohjelmassa

Tohtoriohjelmaan on jatkuva haku. Saat tiedon opiskelu-oikeiden myöntämisestä yleensä noin kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja jatko-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Hakija saa ottaa vastaan yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukuvuonna alkavasta koulutuksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tohtoriohjelmaan hyväksytyn tulee ilmoittaa yliopistolle, ottaako hän vastaan saamansa opiskelupaikan vai ei. Ilmoittaminen tapahtuu paperilomakkeella, jonka yliopisto lähettää valintapäätöksen mukana. Tohtoriohjelmaan hyväksytyn tulee palauttaa lomake yliopiston hakijapalveluihin yliopiston ilmoittamassa määräajassa. Mikäli hän ei reagoi opiskelupaikan vastaanottamiseen määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikan. Uuden opiskelupaikan voi saada vain hakemalla uudestaan.

Paikan vastaanoton yhteydessä uudet jatko-opiskelijat myös ilmoittautuvat yliopistoon. Lisätietoa löydät uusien jatko-opiskelijoiden ilmoittautumisohjeesta. Yliopistoon on ilmoittauduttava joka lukuvuosi määrättynä ilmoittautumisaikana (15.9. mennessä).  Ilmoittautumisen voi tehdä WebOodissa, sähköpostilla  tai puhelimitse (p. 029 445 8900).

Opiskelijat, jotka eivät ilmoittaudu ilmoittautumisaikana, poistetaan yliopiston kirjoilta. Takaisin kirjoille pääsyä haetaan opintopalveluista. Ilmoittautumismisajan jälkeen ilmoittautuvalta peritään lisäksi uudelleenkirjoittautumismaksu.