Ohjaus ja neuvonta

Ohjaajien nimeäminen

Jatko-opiskelijalle nimetään vähintään kaksi ohjaajaa.  Väitöskirjan ohjaajat on nimetty jatko-opinto-oikeuspäätöksessä. Ohjaajamuutoksista ilmoitetaan tiedekuntaan lomakkeella.

Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston päätöksen mukaisesti syyslukukaudesta 2018 alkaen jokaisen uuden jatko-opiskelijan ohjaajiin kuuluu ns. vastuuprofessori, joka nimetään jo hakuvaiheessa ja joka puoltaa jatko-opiskelijan hakemusta. Vastuuprofessorin rooli on osin hallinnollinen, ja hän vastaa mm. jatko-opintosuunnitelman sisällöstä ja väitöskirjan tarkastusprosessista. Väitöskirjan varsinaisesta ohjauksesta vastaa työn pääohjaaja, jonka tulee olla professori, apulaisprofessori tai dosentti. Jos vastuuprofessori on työn pääohjaaja, työlle nimitetään myös toinen ohjaaja. Tämä uusi ohjeistus tulee voimaan syksyllä 2018, ja koskee vain uusia opiskelijoita ja ohjaussopimuksia.

Ohjaajat sopivat keskenään työnjaosta tutkimuksen ohjaamisessa ja ilmoittavat siitä opiskelijalle.  Myöhemmin tulevat muutokset hyväksyy dekaani. Jos jatko-opiskelija ja ohjaajat eivät löydä keskenään ratkaisua ohjaukseen liittyvässä ongelmatilanteessa, he voivat kääntyä dekaanin puoleen.

Jatko-opiskelijan ja ohjaajan tehtävät ja vastuut

 Jatko-opiskelijan tehtävänä on 

 • Ilmoittautua vuosittain läsnä- tai poissaolevaksi 
 • huolehtia tutkimussuunnitelman päivittämisestä ja sitoutua tutkimuksen tekemiseen 
 • laatia jatko-opintosuunnitelma tutkimusaiheen, tutkinnon tieteellisten tavoitteiden ja henkilökohtaisten tavoitteiden, esim. uratavoitteiden pohjalta ja huolehtia sen päivittämisestä 
 • toimittaa viivyttelemättä ohjaajalle dokumentit, jotka koskevat tieteelliseen toimintaan perustuvia opintosuorituksia 
 • tutustua hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimuseettisiä periaatteita koskeviin ohjeisiin (UEF opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet; TENK Hyvä tieteellinen käytäntö) sekä noudattaa näitä periaatteita suorittaessaan opintoja ja tehdessään opinnäytteeksi tarkoitettua tutkimusta 
 • hyödyntää ohjausta ja huomioida ohjaajalta saatu palaute 
 • osallistua opintojensa aikana tiedeyhteisön toimintaan ja tieteelliseen keskusteluun, sekä tohtoriohjelman ja tohtorikoulun järjestämään jatkokoulutukseen 
 • vastata rahoituksen hankkimisesta (esim. säätiöt, yritysrahoitus ja muu täydentävä rahoitus, tohtorikoulu) ja pyytää tarvittaessa ohjaajan lausuntoa hyvissä ajoin ennen hakuaikojen päättymistä 
 • lähettää väitöskirjan käsikirjoitus plagiaatintunnistusohjelmaan ennen esitarkastusta, hakea väittelylupa, hoitaa väitöskirjan julkaisu ja hakea tutkintotodistus  

Pääohjaajan tehtävänä on 

 • ohjata jatko-opiskelijaa väitöskirjatutkimuksen tekemisessä ja auttaa opiskelijaa jäsentämään tutkimustyön eri vaiheita 
 • ohjata henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman tekemisessä siten, että suunnitelma vastaa tutkinnon tavoitteita, opiskelijan henkilökohtaisia tavoitteita sekä tohtoriohjelman opetussuunnitelmaa 
 • toimittaa viivyttelemättä opiskelijan opintosuoritukset rekisteröitäväksi 
 • perehdyttää jatko-opiskelija tieteen tekemisen eettisiin kysymyksiin, hyvään tieteelliseen käytäntöön ja tutkimuksen tietoaineistojen hallinnan periaatteisiin 
 • sitoutua ohjaukseen: väitöskirjatutkimuksen osiin paneutuminen, palautteen antaminen opiskelijalle sekä opiskelijan jatko-opintojen edistymisen seuraaminen ja tukeminen 
 • edistää tohtoriopiskelijan integroitumista kansalliseen ja kansainväliseen tiedeyhteisöön sekä rohkaista vertaistukiverkoston luomiseen 
 • tukea jatko-opiskelijaa rahoituksen hakemisessa sekä kirjoittaa suosituksia ja lausuntoja 
 • huolehtia mahdollisuuksien mukaan siitä, että tutkimus täyttää kyseessä olevalta opinnäytteeltä vaadittavat sisällölliset ja muodolliset kriteerit ennen kuin se jätetään tarkastukseen tai esitarkastukseen 
 • käydä läpi ja arvioida plagiaatintunnistusohjelman antamat vertailutulokset väitöskirjan käsikirjoituksesta

Vastuuprofessori vastaa mm. jatko-opintosuunnitelman sisällöstä ja väitöskirjan tarkastusprosessista. Mikäli vastuuprofessori ei ole pääohjaaja, opintosuunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan, vastuuprofessorin ja pääohjaajan kesken.  Vastuuprofessori tekee ehdotuksen väitöskirjan käsikirjoituksen esitarkastajista ja vastaväittäjästä ja toimii yleensä väitöstilaisuudessa kustoksena.  

Perustellusta syystä ohjaaja voidaan vaihtaa tai nimetä lisäohjaajia. Perusteltuja syitä voi olla esim. tutkimusaiheen muutos tai uudelleensuuntautuminen tai se, ettei tutkimustyö etene. Vastuuprofessorin eläköityessä hän voi halutessaan jatkaa pääohjaajana, mutta tässä tilanteessa on nimettävä uusi vastuuprofessori, joka on työsuhteessa tiedekuntaan. Aloitteen ohjaajan vaihtamisesta voi tehdä joko opiskelija tai ohjaaja. Ohjaajan vaihtamisesta sovitaan yhteistyössä kaikkien osapuolten kesken ja siitä päättää dekaani.  

Neuvonta

KASVA tohtoriohjelman haku- ja opintoneuvontaa, sekä filosofisen tiedekunnan yleistä neuvontaa jatkokoulutusasioissa:
jatkokoulutusamanuenssi Kaisu Kortelainen, puh. 029 445 8032, kaisu.kortelainen(at)uef.fi

Tohtoriohjelman yhteyshenkilöt

Professori Markku Niemivirta
Filosofinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
markku.niemivirta(at)uef.fi

Professori Leena Holopainen
Filosofinen tiedekunta, kasvatustieteiden ja psykologian osasto
leena.holopainen(at)uef.fi