Väitöskirjan ohjaus

Jatko-opiskelijaa ja ohjaajaa suositellaan tekemään keskinäinen ohjausasiakirja, jossa mm. sovitaan tarkemmin ohjauksen ja mahdollisen palautteen ja raportoinnin käytännöistä.

Opiskelijan tehtävät

 1. Neuvotella ohjaajansa kanssa tutkimusaiheen valinnasta huomioiden tutkimukselliset ja henkilökohtaiset tavoitteet.
 2. Laatia ohjaajansa ohjauksessa opintojen alkuvaiheessa alustava tutkimussuunnitelma; selvittää tutkimuksen sisältö, tavoitteet, menetelmät ja aikataulut.
 3. Laatia yhdessä ohjaajansa kanssa opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen jatko-opinto-ohjelma, joka tukee tutkimuksen tekemistä ja omia urasuunnitelmia.
 4. Tutustua tieteen tekemisen eettisiin kysymyksiin ja noudattaa työssään hyvää tieteellistä käytäntöä. Vastuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta kuuluu ensisijaisesti jokaiselle tutkijalle. Huolehtia, että tarvittavat tutkimusluvat ovat kunnossa.
 5. Tutustua omaan tutkimusalaansa, keskeisimpiin perusteisiin, aikaisempiin havaintoihin, teorioihin ja menetelmiin jo heti tutkimuksen alkuvaiheessa sekä seurata alan kirjallisuutta.
 6. Tehdä itsenäisesti tutkimustyötään tutkimussuunnitelmansa mukaan ja noudattaa jatko-opintosuunnitelmaansa.
 7. Pyrkiä yhdessä ohjaajansa kanssa varmistamaan rahoitus tutkimukseensa.
 8. Raportoida säännöllisesti ohjaajalleen, mahdolliselle seurantaryhmälleen ja tarpeen vaatiessa tutkimusrahoittajille tutkimustyönsä edistymisestä. Antaa ohjaajalleen palautetta ja kertoa avoimesti jatko-opintoihinsa liittyvistä ongelmistaan.
 9. Ilmoittautua vuosittain yliopistoon joko poissa- tai läsnäolevaksi.
 10. Huolehtia väittelyluvan hakemisesta, väitöskirjatyön esillepanosta ja julkaisemisesta, väitöstilaisuuden käytännön järjestelyistä, puolustaa väitöstyötään julkisesti sekä anoa tutkintotodistuksensa suoritettuaan henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelmansa mukaiset opinnot.

 

Ohjaajan tehtävät

 1. Opastaa opiskelija tutkimusaiheen valintaan huomioiden sekä tutkimukselliset että opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet.
 2. Opastaa opintojen alkuvaiheessa tutkimussuunnitelman laadinnassa; selvittää yhdessä opiskelijan kanssa tutkimuksen sisältö, tavoitteet, menetelmät ja aikataulut. Huolehtia tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuudesta.
 3. Auttaa opiskelijaa laatimaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen jatko-opinto-ohjelma sellaiseksi, joka vastaa tiedekunnan asettamia vaatimuksia ja tukee tutkimuksen tekemistä sekä opiskelijan urasuunnitelmia.
 4. Selvittää opiskelijalle tieteen tekemisen eettiset kysymykset ja huolehtia, että tutkimus tehdään hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Huolehtia omalta osaltaan tutkimusluvista, opastaa opiskelijaa tutkimuslupien hakemisessa, sopia tutkimusaineistojen käyttö- ja julkaisuoikeuksista sekä yhteistyökumppaneiden välisestä yhteistyöstä.
 5. Perehdyttää opiskelija heti tutkimuksen alkuvaiheessa alan keskeisimpiin teoreettisiin perusteisiin, aikaisempiin havaintoihin, teorioihin ja menetelmiin.
 6. Auttaa ja tukea opiskelijaa jäsentämään tilannetta tutkimuksen eri vaiheissa; tutkimuksen kysymyksenasettelussa, toteutuksessa, tulosten tulkinnassa ja raportoinnissa sekä tutkimuksen jatkosuunnittelussa.
 7. Pyrkiä yhdessä opiskelijan kanssa varmistamaan rahoitus tutkimukselle.
 8. Seurata säännöllisesti väitöskirjatyön ja opintojen etenemistä sekä sitoutua ohjaustehtävään ja yhteisesti sovitulla tavalla. Sekä kannustaminen ja palautteen antaminen että ongelmatilanteisiin puuttuminen on tärkeää.
 9. Tarkastaa muiden kuin Itä-Suomen yliopiston tarjoamien opintojaksojen soveltuvuus opiskelijan henkilökohtaiseen jatko-opinto-ohjelmaan (esim. muualla suoritettujen opintojaksojen ja kongresseista tai vastaavista muodostuvien opintojen).
 10. Omalta osaltaan huolehtia siitä, että väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimus täyttää tämäntasoiselle tieteelliselle opinnäytteelle asetettavat sisällölliset ja muodolliset vaatimukset

Suomen yliopistot UNIFI ry:n ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjaajille suunnattu suositus Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin sisältää suosituksia eri väitöskirjaprosessin vaiheisiin jatko-opintoihin hakeutumisesta ja jatko-opiskelijan valinnasta alkaen. Se huomioi väittelijän sekä kaikkien väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin osallistuvien oikeudet, velvollisuudet ja vastuut samoin kuin mahdolliset esteellisyydet. Lisäksi käsitellään tarvetta tutkimusluville, eettisten toimikuntien lausunnoille ja eettiselle ennakkoarvioinnille.

Koulutusta ohjaajille ja tohtoriopiskelijoille

 • 1145001 Seminar for Doctoral Students and Their Supervisors. Seminaari, joka käsittelee ohjaajille ja tohtoriopiskelijoille ajankohtaisia aiheita järjestetään joka toinen vuosi kevät lukukaudella (seuraavan kerran v. 2020).
 • 1145010 Research Supervision. Tohtoriopiskelijoille suunnattu opintojakso