Väitökset 2019

 • 29.11.2019

Niina Piippo

Inflammasome signaling and its regulation in human retinal pigment epithelial cells with dysfunctional intracellular clearance
(Inflammasomisignalointi ja sen säätely ihmisen verkkokalvon pigmenttiepiteelisoluissa, joiden solunsisäinen hajotus on häiriintynyt)

Ohjaajat: Anu Kauppinen, Kai Kaarniranta

 

 • 15.11.2019

Rajeswari Sankaranarayanan

Alcohol use and periodontal condition – results of population-based surveys
(Alkoholin käyttö ja hampaiden kiinnityskudosten kunto)

Ohjaajat: Liisa Suominen, Pekka Ylöstalo, Tuomas Saxlin

 

 • 8.11.2019

Päivi Hämäläinen

Markers of iron metabolism and adipose tissue dysfunction in metabolic syndrome and in association with lipoprotein particle size and concentration
(Rauta-aineenvaihdunnan ja rasvakudoksen toimintahäiriön merkkiaineet metabolisessa oireyhtymässä ja suhteessa lipoproteiinipartikkelikokoon ja konsentraatioon)

Ohjaajat: Juho Saltevo, Mauno Vanhala

 

 • 25.10.2019

Kasper Katisko

Alterations of Immune System Function in Frontotemporal Lobar Degeneration – Emphasis on Comorbidities and Peripheral Inflammatory Markers
(Immuunijärjestelmän muutokset otsa-ohimolohkorappeumissa – Liitännäissairaudet ja perifeeriset tulehdusmerkkiaineet)

Ohjaajat: Anne Remes, Annakaisa Haapasalo, Eino Solje

 

 • 25.10.2019

Auni Lindgren

Multiparametric magnetic resonance imaging in epithelial ovarian cancer
(Multiparametrinen magnettikuvantaminen epiteliaalisessa munasarjasyövässä)

Ohjaajat: Maarit Anttila, Ritva Vanninen, Hanna Sallinen, Kirsi Hämäläinen

 

 • 27.9.2019

Mikko Pyysalo

Oral bacterial findings in patients with intracranial aneurysms
(Hammasperäiset bakteerilöydökset aivovaltimopullistumapotilailla)

Ohjaajat: Tanja Pessi, Timo Peltomäki

 

 • 21.9.2019

Olli Löfberg

The effects of auditory evoked arousal and habituation on motor cortex excitability
(Ääniärsykkeiden ja habituaation vaikutus liikeaivokuoren toimintaan)

Ohjaajat: Jari Karhu, Petro Julkunen

 

 • 13.9.2019

Antti Tanskanen

Drug use modelling method PRE2DUP, From Prescriptions to Drug Use Periods
(Lääkekäytön mallinnusmenetelmä PRE2DUP, Lääkeostoista lääkekäytön jaksoihin)

Ohjaajat: Jari Tiihonen, Sirpa Hartikainen

 

 • 13.9.2019

Saara Sillanmäki

Left ventricular electrical and mechanical dyssynchrony in patients with bundle branch block
(Sydämenvasemmankammionsähköisen jamekaanisentoiminnanyhteys haarakatkospotilailla)

Ohjaajat: Tomi Laitinen, Tiina Laitinen, Marja Hedman

 

 • 6.9.2019

Toni Tapaninen

Bone mineral density changes and histomorphometric findings after hip arthroplastic surgery (Luuntiheyden muutokset ja histomorfometriset löydökset lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen)

Ohjaajat: Heikki Kröger, Petri Venesmaa, Hannu Miettinen

 

 • 6.9.2019

Heidi Hakkarainen

Long-term health in women who have had gestational diabetes or an LGA newborn
(Raskausdiabeteksen ja LGA-vastasyntyneen merkitys naisen pitkäaikaisterveyteen)

Ohjaajat: Seppo Heinonen, Hanna Huopio

 

 • 23.8.2019

Mikko Joensuu

Serotonin transporter availability in major depression. Single photon emission tomography studies on drug-naïve depressed subjects: comparison with healthy subjects, effect of genotype, and follow-up during psychodynamic psychotherapy 
(Sitoutuminen serotoniinin takaisinottoproteiiniin depressiossa. Lääkenaiivien, depressiosta kärsivien henkilöiden yksifotoniemissiotomografiatutkimuksia: vertailu terveisiin koehenkilöihin, genotyypin vaikutus ja seuranta psykodynaamisen psykoterapian aikana) 

Ohjaajat: Johannes Lehtonen, Jari Tiihonen, Minna Valkonen-Korhonen

 

 • 9.8.2019

Mireille-Maria Suttle

Immunoregulatory Mast Cells in Psoriasis: The Role of the Cytokines IL-33 and IL-6, IL-6 Receptor, Chymase, and Regulatory T Cells in Experimentally Induced Psoriasis
(Immunoregulatoriset syöttösolut psoriaasissa: sytokiinien IL-33:n ja IL-6:n, IL-6-reseptorin, kymaasin ja regulatoristen T-solujen rooli kokeellisesti indusoidussa psoriaasissa)

Ohjaajat: Ilkka Harvima, Gunnar Nilsson

 

 • 31.5.2019

Anu Partanen

Impact of mobilization method and previous lenalidomide exposure in autologous stem cell transplantation
(Mobilisaatiomenetelmän ja aiemman lenalidomidihoidonvaikutus autologisessa kantasolujensiirrossa)

Ohjaajat: Esa Jantunen, Ville Varmavuo

 

 • 29.5.2019

Miia Kärkkäinen

Assessment of Disease Progression in Idiopathic Pulmonary Fibrosis – Predictors of Mortality, Course of Disease, Comorbidities and Causes of Death
(Idiopaattisen keuhkofibroosin taudinkulunarviointi – kuolemanriskiä ennustavat tekijät, sairauden etenemisnopeus, liitännäissairaudet ja kuolinsyyt)

Ohjaajat: Riitta Kaarteenaho, Minna Purokivi

 

 • 12.4.2019

Sakari Syväoja

Recognition of out-of-hospital cardiac arrest
(Sairaalan ulkopuolisen sydänpysähdyksen tunnistaminen)

Ohjaajat: Helena Jäntti, Ari Uusaro

 

 • 1.3.2019

Henrikki Nordman

Impact of birth size and early growth on cardiometabolic risk factors in prepubertal children
(Syntymäkoon ja varhaisen kasvun vaikutus kardiometabolisiin riskitekijöihin keskilapsuudessa)

Ohjaajat: Jarmo Jääskeläinen, Raimo Voutilainen

 

 • 25.1.2019

Heidi Lehtola

Ischaemic stroke and intracranial haemorrhage in patients with atrial fibrillation
(Iskeeminen aivotapahtuma ja aivoverenvuoto eteisvärinäpotilailla verenohennushoidon aikana)

Ohjaajat: Juha Hartikainen, Pirjo Mustonen