Uusia D-vitamiinituloksia

Tuloksia VitDmet –tutkimuksesta

VitDmet –tutkimus toteutettiin FIND –hankkeen esitutkimuksena talvella 2011-12. Tutkimukseen osallistui 71 yli 60-vuotiasta miestä ja naista, joiden veren D-vitamiinitasot olivat alle 75 nmol/l, painoindeksi 25-35 kg/m2 ja joilla oli kohonneet paastoverensokeriarvot tutkimuksen alussa. VitDmet -tutkimuksen tarkoituksena oli verrata 0, 40 tai 80 mikrogrammaa D-vitamiinia sisältäneiden tutkimusvalmisteiden vaikutusta veren D-vitamiinipitoisuuksiin ja moniin riskitekijöihin, kuten verensokeriin, rasva-arvoihin ja verenpaineeseen sekä luustoon.

Hankkeesta on julkaistu viisi tieteellistä artikkelia ja useita käsikirjoituksia on paraikaa arvioitavana.

Professori Carsten Carlbergin tutkimusryhmä on VitDmet –tutkimusaineistoa analysoidessaan havainnut, että veren D-vitamiinipitoisuuden lisääntyessä myös D-vitamiiniin liittyvien geenien toiminta lisääntyi. Tutkittavien välillä oli kuitenkin huomattavia eroja siinä, miten samansuuruinen veren D-vitamiinipitoisuuden nousu vaikutti geenien toimintaan. Tämä antaa viitteitä siitä, että eri ihmisillä tarvitaan erilainen annos D-vitamiinia geenitoiminnan aktivoimiseksi ja mahdollisesti siitä, että terveyshyötyjen optimoimiseksi D-vitamiinin saanti tulisi räätälöidä yksilöllisesti.

Carlberg C, Seuter S, de Mello VD, Schwab U, Voutilainen S, Pulkki K, Nurmi T, Virtanen J, Tuomainen TP, Uusitupa M. Primary vitamin d target genes allow a categorization of possible benefits of vitamin d3 supplementation. PLoS One 2013;8:e71042

Wilfinger J, Seuter S, Tuomainen T-P, Virtanen JK, Voutilainen S, Nurmi T, de Mello VDF, Uusitupa M, Carlberg C. Primary vitamin D receptor target genes as biomarkers for the vitamin D3 status in the hematopoietic system. Journal of Nutritional Biochemistry 2014:25;875–884

Ryynänen J, Neme A, Tuomainen TP, Virtanen JK, Voutilainen S, Nurmi T, de Mello VD, Uusitupa M, Carlberg C. Changes in vitamin D target gene expression in adipose tissue monitor the vitamin D response of human individuals. Mol Nutr Food Res 2014;58:2036-45

 

Tuloksia sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimuksesta

Sepelvaltimotaudin vaaratekijä -tutkimus (SVVT, enlanniksi Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study, KIHD) käynnistyi vuonna 1984 ja jatkuu edelleen. Sen tarkoituksena on selvittää sydän- ja verisuonisairauksien ja muiden kroonisten kansansairauksien riskitekijöitä. Tutkittavat ovat käyneet yliopistolla tutkimuksen alussa, 4-, 11- ja 20-vuoden kohdalla. Alunperin mukaan otettiin 2600 miestä Kuopiosta ja lähialueelta, 11-vuotisseurantaan kutsuttiin mukaan myös noin 1000 naista. Osa FIND-tutkittavista on ollut mukana myös SVVT-hankkeessa.  

 

D-vitamiinin yhteys keuhkokuumeeseen

Koska D-vitamiinin ajatellaan olevan yhteydessä myös infektioihin, tutkimme SVVT- aineistossa sitä ovatko matalat D-vitamiinitason yhteydessä vakavaan, sairaalahoitoa vaatineeseen keuhkokuumeeseen. 73 tutkittavaa sairastui vakavaan keuhkokuumeeseen 10 seurantavuoden aikna. Tutkittavat jaettiin kolmanneksiin veren D-vitamiinipitoisuuden mukaan ja havaittiin alimmassa kolmanneksessa olleilla tutkittavilla 2,6 –kertainen riski sairastua keuhkokuumeeseen ylimpään kolmannekseen kuuluneisiin tutkittaviin verrattuna. Tulos oli selvä ja tilastollisesti merkitsevä vaikka tutkimuksessa käytetyt tilastolliset mallit tehtiin niin että ns. sekoittavat tekijät oli otettu mahdollisimman laajasti huomioon.

Aregbesola A, Voutilainen S, Nurmi T, Virtanen JK, Ronkainen K, Tuomainen T-P. Serum vitamin D and the risk of pneumonia in an aging general population. J Epidemiol Community Health 2013;67:533-6.

 

D-vitamiini ja aikuistyypin diabetes

Toisessa julkaisussa selvitimme D-vitamiinin yhteyttä tyypin 2 diabetekseen samassa Sepelvaltimotaudin vaaratekijä – tutkimuksessa. Tässä osatutkimuksessa oli mukana 850 miestä ja 906 naista, joiden veren D-vitamiinipitoisuudet mitattiin tutkimuksen 11-vuotisseurantakäynnillä. Seerumin D-vitamiinipitoisuudet vaihtelivat välillä 8,5–123 nmol/l, alhaiset D-vitamiinitasot (alle 50 nmol/l) oli 66 %:lla tutkittavista.  Vaikka alhaiset D-vitamiinipitoisuudet eivät olleet tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä diabetekseen, ne olivat selkeästi yhteydessä sokerirasituskokeessa mitattuihin poikkeavan korkeisiin verensokeriarvoihin. Johtopäätöksenä esitimme että matalat veren D-vitamiinipitoisuudet ovat yhteydessä heikentyneeseen glukoosinsietoon, tilaan joka usein edeltää aikuistyypin diabetesta.

Hurskainen AR, Virtanen JK, Tuomainen TP, Nurmi T, Voutilainen S. Association of serum 25-hydroxyvitamin D with type 2 diabetes and markers of insulin resistance in a general older population in Finland. Diabetes Metab Res Rev 2012;2;28:418-23.

 

Veren D-vitamiinipitoisuuden yhteys ennenaikaisen kuoleman riskiin

Ensimmäisen D-vitamiinin terveysvaikutuksia selvittäneen  artikkelin julkaisimme vuonna 2011 European Journal of Clinical Nutrition –lehdessä. Tässä artikkelissa tutkimme veren D-vitamiinipitoisuuden ja kuolleisuuden välistä yhteyttä Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimuksessa (SVVT). Tutkimuksessa oli mukana 552 53-73 -vuotiasta miestä ja 584 naista jotka olivat käyneet tutkimuskäynneillä Kuopion yliopistossa vuosina 1998-2001. He eivät olleet sairastaneet syöpää tai sydänsairauksia ennen  D-vitamiinimittauksia.

Tutkittavien keskimääräinen veren D-vitamiinipitoisuus oli matalahko, keskimäärin 43,7 nmol/l. Veren D-vitamiinipitoisuus vaihteli huomattavasti mittausajankohdan mukaan, korkeimmat ja yli tavallisesti käytettävien viitearvojen olevat pitoisuuden mitattiin heinä- ja elokuussa.

Tutkittavat jaettiin kolmanneksiin veren D-vitamiinipitoisuuksien mukaan. Alimpaan kolmannekseen kuuluvilla havaittiin kaksinkertainen ennenaikaisen kuoleman riski ylimpään kolmannekseen kuuluneisiin tutkittaviin verrattuna, vaikka kaikki muut yhteyttä muovaat tekijät pyrittiin vakiomaan niin etteivät ne voineet vaikuttaa tuloksiin. Tutkimuksen perustella näytti siltä että D-vitamiinilla saattaa olla selkeää merkitystä suomalaisten terveydelle. Nämä tulokset ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia koska tutkimusasetelma oli seurantatutkimus, ei varmemmin syy-seuraussuhteen osoittava kliininen koe.

Virtanen JK, Nurmi T, Voutilainen S, Mursu J, Tuomainen T-P. Association of serum calcidiol with the risk of death in a general older population in Finland.  European Journal of Nutrition 2011;21:144-9.

 

Kalastamalla D-vitamiinia tankkaa tehokkaasti, sisäisesti kalasta ja ulkoisesti auringon valon vaikutuksesta. Kuvassa Hanna Vartiainen 93 v. kalassa Kiurujärvellä.Tallenna