Tutkielmat

Tämä ohje koskee tietojenkäsittelytieteen kandidaatintutkielmia ja pro gradu –tutkielmia.

LuK-tutkielma (6 op)

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyvän kandidaatintutkielmaa eli LuK-tutkielmaa laadittaessa on tavoitteena oppia kirjoittamaan tieteellisesti suomen kielellä. Tutkielmassa opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkielman aihepiiriin. Tutkielma tulee kirjoittaa sekä sisällön että rakenteen osalta laitoksen julkaisemien kirjoitusohjeiden mukaisesti. Tutkielman laajuus on 6 op, noin 20 sivua ja se tehdään aineopintojen yhteydessä, yleensä kolmantena opintovuonna.

Lisäohjeita kohdista Aiheen saaminen ja Tutkielman kirjoittaminen.

Pro gradu –tutkielma (30 op)

Tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielman yhteydessä opiskelija perehtyy johonkin tietojenkäsittelytieteen erikoisalaan kirjallisuuden ja omakohtaisen työskentelyn pohjalta ja esittää tulokset kirjallisena tutkielmana. Tutkielmassa opiskelija osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien hallintaan ja perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin. Tutkielma tulee kirjoittaa sekä sisällön että rakenteen osalta laitoksen julkaisemien kirjoitusohjeiden mukaisesti. Suomenkieliset laativat pro gradu -tutkielmansa suomeksi ja kirjoittavat suomenkielisen kypsyys näyteen. Vain erityistapauksessa voi suomenkielinen opiskelija laatia pro gradu -tutkielmansa jollakin muulla kielellä. Tälläisessä tapauksessa lupaa on haettava laitoksen johtajalta ennen työn aloittamista. Tutkielman laajuus on 30 op ja se tehdään syventävien opintojen yhteydessä, yleensä 4.-5. opintovuoden aikana.

Lisäohjeita kohdista Aiheen saaminen ja Tutkielman kirjoittaminen.

Pro gradu –tutkielma (20 op)

Aineenopettajalinjan pro gradu -tutkielman laajuus on 20 op. Tutkielman, kuten muidenkin linjan opinnäytetöiden aiheet liittyvät usein tietojenkäsittelytieteen laitoksen omaan tai muiden oppilaitosten tietotekniikan opetukseen tai opetusteknologian kehittämiseen. Aineenopettajalinjan opinnäytetöitä tehdäänkin usein laitoksen kehitys- ja opetusteknologian tutkimusryhmän tutkimusprojekteihin. Pro gradu -tutkielmansa yhteydessä opiskelija perehtyy johonkin tietojenkäsittelytieteen erikoisalaan kirjallisuuden ja omakohtaisen työskentelyn pohjalta ja esittää tulokset kirjallisena tutkielmana. Opiskelijan tulee hakea pro gradu -tutkielmalle sekä aihe että ainakin yksi ohjaaja laitokselta. Tutkielma tehdään syventävien opintojen yhteydessä, yleensä 4.-5. opintovuoden aikana.

Lisäohjeita kohdista Aiheen saaminen ja Tutkielman kirjoittaminen.