Tekoäly

Vastuuhenkilö

Professori Pasi Fränti, professori Pekka Toivanen, professori Markku Hauta-Kasari

Kuvaus

Tekoäly eri osa-alueineen on yksi tulevaisuuden tietotekniikan keskeisimmistä ja tärkeimmistä suuntauksista. Se tulee muuttamaan yhteiskuntia kaikilla elämän alueilla.  Tulevaisuuden töistä yhä harvemman suorittaa ihminen ja yhä useamman tietokone tai robotti. Näitä ohjaamaan tarvitaan järjestelmiä, jotka eivät perustu ennalta määriteltyihin komentoihin, vaan  automaattisesti itseopittuun sääntöihin, mallioppimiseen ympäristöä tarkkailemalla, annettuihin toimintamalleihin ja älykkäisiin algoritmeihin.

Tekoälyssä voit suuntautua eri teemoihin: tekoälyn (joka sisältää koneoppimisen, hahmontunnistuksen, neuroverkot, geneettiset algoritmit)  algoritmeihin, paikkatietoisiin järjestelmiin, älykkääseen mediaan tai laskennalliseen spektrikuvantamiseen.

Väri- ja kuvateknologian maisteriopinnoissa perehdytään niihin tietojenkäsittelyn menetelmiin, joita käytetään älykkäässä värien ja kuvien käsittelyssä, kohteiden tunnistamisessa ja näitä tekniikoita tarvitsevissa sovelluksissa. Sovelluksia on mm.  lääketieteessä, metsätieteessä ja monilla eri teollisuuden aloilla. Siksi opintoihin voi sisällyttää mielenkiinnon kohteina olevia sovellusalojen kursseja, sovelletusta fysiikasta, metsätieteestä, biologiasta, ympäristötieteistä tai biotieteistä. Teoreettisemmin menetelmäopintoihin suuntautuvan opiskelijan kannattaa lukea matematiikan tai datatieteen kursseja.

Osaamistavoitteet

Tekoälyn ja koneoppimisen algoritmeissa tavoitteena on kyetä ratkaisemaan vaativia tietojenkäsittelyn ongelmia ja suunnittelemaan ja toteuttamaan koneoppimisen menetelmiä sovelluskohteina oppivien ja älykkäiden järjestelmien luominen, tiedon analysointi, tiedon louhinta (web mining, big data), hahmontunnistus ja itseohjautuvat järjestelmät.

Älykkäässä mediassa tutustut konenäköön (mukaan lukien stereo- ja värikonenäkö), puheentunnistukseen, silmän liikkeiden analysointiin sekä käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun.

Laskennallisessa spektrikuvantamisessa tutustut värioppiin ja opit kuinka spektrikuvantamisjärjestelmät toimivat. Saatua kuva-dataa käsitellään koneoppimisen menetelmin. Projektitöissä tutustut erityisesti lääketieteen sovelluksiin.

Urakehitys

Opinnot antavat valmiudet toimia IT-alan yrityksien asiantuntijatehtävissä kaikkialla maailmalla, sekä perusteet jatkaa tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin. Työnantaja voi olla monikansallisinen suuryritys kuten Google, Microsoft, IBM, Facebook, Nokia, tai pieni tai keskisuuri kasvuyritys Tyypillinen tehtävä on toimia asiantuntijana yrityksen tuotekehityksessä.  Opinnot antavat myös hyvät perusvalmiudet tutkimustehtäviin.

Esitietovaatimukset

Hyvät perustiedot ohjelmoinnista, tietorakenteista ja algoritmeista sekä tiedonhallinnasta.

Opinnäytteet ja harjoittelu

Opinnäyte tehdään joko tutkimusryhmässä tai jossain alan yrityksessä keskittyen tiettyyn koneoppimisen menetelmiin tai niiden soveltamiseen.

Kurssit

Pakolliset valitse kaksi  

3621511

3621513

3621517

3621688

Algoritmien suunnittelu ja analysointi

Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät

Hahmontunnistus

Tekoäly

6 op

6 op

6 op

6 op

Lisäksi pakollisia    

3621535

 

3621336

3621591

3621594/3

Erikoistyö

tai

Maisteriopintojen harjoittelu

Tietojenkäsittelytieteen FM-seminaari

Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte

10 - 20 op

 

10 - 20 op

2 op

30 op

Suositellut valinnaiset 30 - 40  op  
  Koneoppiminen  

3621647

3621552

3621528

3621680

3621675

3621686

 

Algoritmien erikoiskurssi

Ryhmittelymenetelmät

Rinnakkaislaskenta

Algoritminen data-analyysi

Syväoppiminen

Koneoppimisen erikoiskurssi

 

5 op

5 op

5 op

5 op

5 op

5 op

  Paikkatietoiset järjestelmät  

3621514

3621547

3621512

3621533

Paikkatietojärjestelmien suunnittelu

Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys

Ohjelmistotuotanto

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

5 op

5 op

6 op

5 op

  Älykäs media  

3621518

3621564

3621533

3621587

 

Konenäkö

Puheteknologian workshop

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Katseenseuranta

UEF Summer School kurssit

5 op

5 op

5 op

5 op

 

  Väri- ja kuvateknologia  

3312031

3621555

Spektrikuvauslaitteet

Väriopin harjoitustyö

5 op

5 op

 

Sivuaineopinnot

Suositeltavia sivuaineopintoja ovat matematiikka, tilastotiede, maantiede (geoinformatiikka), kielitieteet
(kieliteknologia), kauppatieteet tai muu tietotekniikkaa hyödyntävä aine. Opinnot voi vapaasti valita oman
suuntautumisensa mukaan. Ulkomailla suoritettua vaihto-opiskelua  kannattaa hyödyntää myös sivuaineissa, erityisesti suositellaan tutkimuspainotteisissa organisaatioissa vierailua.