Kuopion Pro gradut (1989 - 2009)

2009

 • Aholainen Jatta: Informaatio, entropia ja tiivistys kanavakoodauksessa
 • Asikainen Mikko: Häiriömallinnus ja kenttätestit IEEE 802.15.4-verkoissa
 • Avelin Ville: LabVIEW robotiikassa
 • Azeem Muhammad Mansoor: Learning Through Emotions in Robotics
 • Korkalainen Markus: Digitaalisen äänen pakkaus
 • Nevalainen Jaana: Riskienhallinta projektityössä
 • Niininen Joanna: Ohjelmistoagentit robottiarkkitehtuurissa
 • Oleinicov Oleg: VoIP-Application Development for Symbian-Based Phones
 • Pasanen Sanna: Bluetooth-tietoturvan parantaminen RF-sormenjälkien avulla
 • Pietikäinen Ville: Digitaalisen paikkatietoaineiston hyödyntäminen tieverkon lyhimmän polun laskennassa
 • Rezinkin Andrey: Geographic Routing in Wireless Sensor Networks
 • Rissanen Heikki: Bluetooth-yhteensopivan robottiauton kauko-ohjauksen suunnittelu ja toteutus
 • Sokka Vesa: Kartan muodostaminen ympäristöstä kaikuluotainrobotilla
 • Suurnäkki Teemu: Virtuaalisen identiteetin käytön ongelmia verkkoyhteisöpalveluissa
 • Turunen Kaarina: Tietojärjestelmä ravitsemusseurannassa ja kodin ruokataloudessa

2008

 • Arokoski Ari: Avoimen lähdekoodin tuotteet PK-yrityksen tietämyksenhallinnassa
 • Asikainen Janne: Salausalgoritmien toteuttaminen PHP-kielellä
 • Autio Jukka: Katsaus IT-alan eettisiin ongelmiin
 • Auvinen Erkki: Grafiikka ohjelmointi DirectX rajapinnalla
 • Bigovic Päivi: Räätälöidyn järjestelmän ylläpito
 • Bloigu Panu: Samanaikaisuuden hallinnan välineet uudelleenkäytettävinä aspekteina ASPECTC++-kielellä
 • Bondarenko Vladislav: Applied Design Patterns
 • Dang Van Quynh: The Matrix of Software Process Metrics
 • Danschu Pekka: Bluetooth-protokolla-analysaattorit
 • Hakkarainen Natalia: UML Design for Embedded Systems
 • Hakkarainen Teija: Yrityksen järjestelmien integrointi
 • Happonen Petra: Ohjelmistojen ylläpidettävyys ja arviointi
 • Hatula Pasi: Langattomat mittalaitteet terveydenhuollossa: Case Ensihoito
 • Heikkilä Tapio: NFC älypuhelimissa
 • Heikkinen Arto: GPS-sovelluskehitys mobiililaitteissa
 • Hendolin Henning: Mallipohjainen kehitys ohjelmistotuotannon automatisoinnissa
 • Hentunen Juha: Graafisen Bluetooth-audiosovelluksen toteutus Linux-ympäristössä
 • Hinkkanen Antti: Historiallinen katsaus testausmenetelmien kehittymiseen
 • Hintikka Mikko: XML:n hyödyntäminen dokumenttien lokalisoinnissa
 • Holmavuo Marko: Integraatioalustan hankinta ja käyttöönotto terveydenhuollon organisaatiossa
 • Huttunen Henna: Luonnollinen kieli verkkokaupan käyttöliittymässä
 • Huttunen Riikka: Ontologisointi - esimerkkinä paperiteollisuuden laji-käsite
 • Hyttinen Taina: Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen approbatur-opetus lukiolaisille: kaksi ensimmäistä virtuaalikurssia
 • Immonen Tony ja Rönkkö Jani: E-ratkaisujen toiminnallinen ja tekninen määrittely - esimerkki yrityksen liiketoiminnan tehostaminen e-ratkaisuilla
 • Issakainen Kari: Tietovaraston Etl-prosessi: Cognosproto
 • Johanssson Marja: Sormenjälkien analysointi
 • Jokisalo Katja: Dokumentinhallintajärjestelmän prosessilähtöinen vaatimusmäärittely
 • Junnula Heli: Metadatan merkitys tiedon laatuun tietovarastoinnissa
 • Jäntti Elina: Virheidenhallinta Open Source-projekteissa
 • Jääskeläinen Juha: SEAM-websovelluskehitys
 • Kaarakainen Esa: Muuttuvan tiedon käsittely tietovaraston dimensioissa
 • Kaasinen Mikko: Projektien johtamisen Project Management Body of Knowledge -viitekehys ja sen soveltaminen esimerkkiyrityksen projektinhallinnassa
 • Kainulainen Marko: The Impacts of Various Implementing Options for Non-Functional Software Requirements Case: Label Factory´s
 • Kankkunen Mikko: RFID-teknologia terveydenhuollossa
 • Karhunen Jorma: Selainkäytön tietoturvauhat
 • Kauppila Timo: Tutkimusaineistojen tiedonhallinta - näkökulmia ja menetelmiä
 • Keinänen Mikko: Abstraktit verkot
 • Kettunen Anssi: Arkkitehtuurin kehittäminen monoliittiseen ohjelmistoon, case: Web-pohjainen mittaustulosten käsittelyohjelma
 • Kettunen Jari: Agile manifesti - kahdeksan menetelmää sen toteuttamiseen
 • Kiviluoto Lassi: Opettajien käsitykset ja asenteet verkko-opetukseen Pieksämäen seudulla
 • Kokora Juha: Ketterät menetelmät osana IT-palveluiden hallintaa
 • Komulainen Antti: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen arviointimenetelmät
 • Koponen Päivi: Sovellusintegraatio - Case: Terveydenhuollon tietojärjestelmät
 • Korhonen Jenni: Web-palveluiden käytettävyys - yritysnäkökulma
 • Kröger Tuomo: Neuroverkkomenetelmien soveltaminen EMG-signaaleihin
 • Kuitunen Jari: Teholaskenta Grid-tekniikalla
 • Kumpulainen Juha: Piratismi pinnan alla
 • Kuptsov Dmitriy: Succinct Representation of Ternary Tree
 • Kurkinen Jenny: Tietojärjestelmän suunnittelu - vaatimukset ja arkkitehtuurit
 • Kuusela Ilkka: Sovelluskehysten käyttö PHP-sovelluksessa
 • Kuusela Viljo: CAD-pohjaisesta rakennusten suunnittelusta tietomallipohjaiseen rakennusprosessiin
 • Kähkönen Jukka: Käsitietokoneiden fyysisen ergonomian ja käytettävyyden suunnittelu: Yläraajan kuormitus ja toistotyövammariskitekijät
 • Laamanen Ari: Prosessiautomaatiojärjestelmän ohjemiston konfiguraation hallinta ja ohjelmiston asennus
 • Laatikainen Jarkko: Hajautetut tietokannat
 • Laavola Taneli: Älytalot
 • Laukkanen Kimmo: Oppimisjärjestelyt ja ohjaus verkossa
 • Loponen Jani: Digitelevision standardit
 • Luukkainen Olli: Servotekniikka ja servo-ohjaus robotiikassa
 • Luukkonen Jussi: Olio-ohjelmoinnin oppiminen ja opettaminen ammatillisessa oppilaitoksessa
 • Lyytinen Hannu: Sulautettu Linux
 • Malmioja Minna: Tietokantapohjaisen sovelluksen testaaminen
 • Mielonen Jani: Oliotietokannat osana ohjelmistokehitystä
 • Mielonen Jarno: RFID:n tietoturva
 • Miettinen Kari: Tiedon etäluvussa ja -tallentamisessa käytetty RFID - esimerkkinä RFID:n hyödyntäminen pesulapalveluissa
 • Mursal Mohamed I.: GPRS/GPS:n perustuva reaaliaikainen ympäristön tiedonkeruu- ja monitorointijärjestelmä
 • Nieminen Marjut: Vaatimustenhallintatyökalujen hyödyntäminen vaatimustenhallinnassa
 • Nissinen Juha: Arkkitehtuurien hyödyntäminen
 • Oksman Jukka: Turvallisuusanalyysi sulautetuissa järjestelmissä
 • Paakkanen Esa: Terveydenhuollon prosessien mallintaminen BPMN- ja BPEL-kielillä
 • Paatsola Pauli: Kotitietoturva ja sen kehittämismahdollisuudet
 • Pakarinen Jarno: Ontologioiden ja ontologiaeditorien hyödyntäminen agenttisovelluksissa
 • Pakoma Paavo: Rekursiivisten algoritmien toteuttaminen LabVIEW-ohjelmointiympäristössä
 • Partanen Jarmo: Tiedon klusterointi
 • Parviainen Eija: Käyttöliittymäsuunnittelu kulttuurin, lukutaidottomuuden ja digitaalisen lukutaidottomuuden näkökulmasta
 • Parviainen Jaakko: Toimiston monitoimilaitteen tiedonsiirtoprotokollat lähiverkossa
 • Pasanen Jani: Järjestelmäintegraatio ja CMMI
 • Peltonen Jani: SOAP-protokollan tehokkuus
 • Peräoja Matti: Virheen- ja tehtävänhallintatyökalun käyttöönotto
 • Pitkänen Timo: IT-etiikka sekä eettinen ja ammattimainen toiminta ohjelmistotuotannossa
 • Polkhovskiy Yevgeniy: Routing in Optical Wide-Area Networks
 • Puhakka Mikko: Videoneuvottelujärjestelmien tavoitettavuus
 • Riekkinen Annamari: Palvelukeskeinen arkkitehtuuri sovelluskehityksessä - havaintoja terveydenhuollon ohjelmistotuotannossa
 • Roppola Atte: Globaali satelliittipaikannus
 • Ropponen Antti: Smartcard-based Indentity Provider Model
 • Ruotsalainen Hannu: Bluetooth-sovelluskehitys Windows-ympäristössä
 • Ryynänen Timo: Toiminnanohjausjärjestelmän web-käyttöliittymän toteutus ja käyttöönotto
 • Silvennoinen Markku: Verkko-opetuksen käynnistäminen oppilaitoksessa
 • Sipilä Antti: Sustainable ICT - A Contemporary Overview
 • Sirniö Helena: Vaatimusmäärittely ja jäljitettävyys
 • Suhonen Jaana: A/D-mittaussekvenssin pidentäminen
 • Tamminen Kirsti: Sähköisen käsittelyn tuomat mahdollisuudet taloushallinnon ulkoistamiseen
 • Tanskanen Kirsi: Asiakastuen kehittäminen tuotetuen näkökulmasta
 • Tarhanen Jari: Vertaisverkot
 • Taskinen Ella: Tietojärjestelmän käyttöönotto
 • Tikkanen Markku: Palvelimien virtualisointi
 • Tolvanen Mikko: Sääntökoneet ja liiketoimintalähtöinen suunnittelu
 • Tossavainen Petri: ICT-infrastruktuurin hallintaan liittyen käytönhallinta, tekninen tuki ja verkonhallinta
 • Tuomainen Mika: Järjestelmäintegraation toteuttaminen työpöytäintegraation avulla
 • Tuunainen Markus: Tiedostojen jakaminen vertaisverkoissa
 • Virranniemi Janne: Ketterät menetelmät pk-yritysten vaatimusmäärittelyprosessissa
 • Väisänen Juha: SIP-ohjelmointi Symbian alustalla
 • Väänänen Antti: Paikannukseen perustuvat palvelut ja niiden liiketoimintamahdollisuudet
 • Väänänen Jarmo: Tietokannan toimitus ja ylläpito
 • Väätäinen Petro: Sanomapohjainen integrointi - esimerkkinä terveydenhuollon HL7 ja IHE-integrointipalvelut
 • Willman Jani: PHP:n ja AJAX:in yhteiskäyttö web-sovelluksissa
 • Zvonov Nikolay: Automation Control Systems: Open Protocol Solutions

2007

 • Bugaev Alexander: Powerline Protocols for Home Automation - Application Developers Viewpoint
 • Happonen Jari: Viivalabyrintin ratkaiseminen ZigBee-robottiautolla
 • Hartikainen Jari: Liiketoimintaprosessilähtöinen palvelukeskeinen sovelluskehitys
 • Heikkinen Simo: J2EE-sovelluksen toteuttaminen POJO:lla
 • Heiskanen Janne: Kosketusvasteet reaaliaikaisessa fysiikanmallinnuksessa
 • Holopainen Minna: Open Source- ohjelmistojen arviointiprosessi pk-yrityksissa
 • Huusko Vesa: Ohjelmistotuotantoprosessien mittauksen toteutus
 • Hyvärinen Sanna: Relaatiomallisten tietokannan hallintajärjestelmien vertailua ja vertailun ongelmia
 • Hämäläinen Heli: Autonomisten robottien yhteistyö
 • Hännikäinen Aki: Langattoman ohjausjärjestelmän toteuttaminen ZigBeellä
 • Ilmola Markus: Reaaliaikainen fysiikanmallinnus näytönohjaimella
 • Jaatinen Juho: Osallistavan suunnittelun lähestymistavat tietojärjestelmien käyttöönoton tukena
 • Janhonen Sirpa: Käytettävyyskokemukset ja elektroniset tiedonlähteet ammattikorkeakoulun opettajan ammatillisessa tiedonhaussa
 • Jokinen Mikko: Tietokoneanimaation käyttö elokuvissa
 • Jääskeläinen Vesa: Bluetooth-spesifikaatioiden vertailu
 • Kan Dmitry: Design and Implementation of Peer-to-Peer Network
 • Keinänen Kimmo: Laitteistokuvauskielet ja FPGA
 • Kontio Tomi: Vahva tunnistautuminen PHP-pohjaisissa web-järjestelmissä
 • Kourunen Pasi: Keinotekoinen tietoisuus
 • Kurtelius Antti: AJAX-tekniikat web-sovelluksissa
 • Kutvonen Sami: Sovellustuotantoprosessin kehittäminen
 • Kärkkäinen Jouni: Ketterät menetelmät ja ohjelmiston testaus eräässä ohjelmistoyrityksessä
 • Leivo Jari: Modernien verkko-oppimisympäristöjen virtuaali- ja videoteknologiat
 • Leskinen Juha: Blowfish- ja Twofish-salausalgoritmien vertailu
 • Levänen Markku: Linux ja seniori
 • Luostarinen Harri: Rakenteisten dokumenttien muotoilu asiakkaan tarpeisiin web-ympäristössä
 • Markkanen Jani: Toiminnanohjausjärjestelmien hankintahankkeistus - esimerkkinä suunnitteluyrityksen toiminnanohjausjärjestelmän uudistamishanke
 • Martikainen Susanna: Käyttöliittymäsuunnittelu osana vaatimusmäärittelyä - Esimerkkinä lääkehoidon käyttöliittymä
 • Martin-Tereso Elena: Security Vulnerabilities and Software Security Analysis
 • Mun Yuliya: Analyzing XML Documents
 • Mönkkönen Janne: Transaktion käsite ja transaktioiden hallinta palvelupohjaisissa arkkitehtuureissa
 • Nechaev Boris: Context Clustering in Lossless Compression of Graphical Images
 • Niskanen Maarit: Eettisyys ohjelmistotyössä ja sen opettaminen alan opiskelijoille
 • Nurmela Ville: Sovellusten käytettävyyden kehittäminen esimerkkinä rahtikirjasovellus
 • Oikari Pekka: Hilalaskenta
 • Palviainen Jari: Veden dynaamisissa grafiikkamalleissa käytettyjä lähestymistapoja
 • Partanen Jukka: Tietojärjestelmä ja ohjelmistoratkaisut kuntarakenneuudistuksessa
 • Pasanen Sari: Käyttöliittymän ja toiminnan yhteys: osallistuva heuristinen arviointi
 • Peltonen Janne: Mobiilimaksaminen - tietoturva ja tekninen toteuttaminen RFID-tekniikan avulla
 • Pelttari Mikko: Symbian Platform Security ja sen vaikutus sovelluskehitykseen
 • Pirinen Mikko: Monisovellusälykorttien käyttöönotto: tarvittavat muutokset teknologiassa ja infrastruktuurissa
 • Pylkkänen Niko: Tietämyksenhallinta ja tietämyksen muodostaminen IT-palvelutuotannossa
 • Pääkkönen Jouni: Väriavaruudet häviöllisessä wavelet -tiivistyksessä
 • Rastas Juha: Pikalajittelu ja merkkijonojen tehokas järjestäminen
 • Razumnaya Marina: Capability Maturity Model Integration (CMMI) version 1.2: Content and Appraisal
 • Rouhiainen Salli: Riskit ohjelmistoprojekteissa
 • Ruohonen Juhani: Loppukäyttäjän rooli ja merkitys muutoksenhallinnassa
 • Ryynänen Jaakko: Ohjelmistotuotannon riskit ja niiden hallinta
 • Savonheimo Arto: C-kielisten ohjelmien haavoittuvuudet ja niiden ohjelmallinen paikantaminen
 • Siiskonen Tiia: Transformaatiopohjaiset pakkausmenetelmät biosignaaleille
 • Taskinen Teppo: Haittaohjelmista ja niiltä suojautumisesta
 • Tiihonen Timo: Ongelmanhallinta ITIL-, COBIT- ja IT Service CMM -viitemalleissa
 • Timonen Ville: Real-time Visual Simulation of Volumetric Surfaces
 • Toivainen Juha-Pekka: Häviöttömät tiedon tiivistyksen menetelmät
 • Tolvanen Ville: Väliintulohyökkäykset
 • Tuomainen Antti: Yritysmallintaminen ja UEML
 • Törnroos Janne: Domain- ja Data source -kerrosten suunnittelumallit yritystason sovelluksissa
 • Vikström Ari: Fiale - Aluetietojärjestelmän käytettävyyden arviointi
 • Vuoti Ari: Tosiaikaisen ja hajautetun konepaja-automaatiojärjestelmän suunnittelu COMET-mallinnusprosessia käyttäen
 • Väisänen Minna: Julkishallinnon organisaatioiden asiakirjahallinnan kehittäminen - tapaus Kuopion yliopisto
 • Väätäinen Lauri: Ohjelmoinnin ja sen opetuksen kehitysvaiheista 1950-1970-luvuilla Suomessa

2006

 • Antikainen Jukka: Matriisioperaatioiden rinnakkaistaminen
 • Antikainen Marko: CAMEL 4
 • Chudov Timofey: Genetic Algorithms
 • Eskelinen Eero: Palvelun tunnistamisen suorituskyky
 • Hagman Anssi: Viitekehys Open Source -mallinnusympäristöjen ja takaisinmallinnustulosten arviointiin - esimerkkinä mallinnuskokeilu ArgoUML-mallinnusympäristöllä, kohteena Sinkku-ohjelma
 • Happonen Einari: .NET ja C# peliohjelmoinnissa: siirrettävyys ja suorituskyky
 • Harjunen Vesa-Matti: Geneettiset algoritmit peleissä
 • Heimonen Jani: Relaatiotietokantojen XML-merkkaus
 • Hyart Marko: Järjestelmällinen ongelmanhallinta ohjelmistotuotannossa
 • Jakorinne Asmo: Mikrokaasuanturien lämmitysohjatut käyttöalgoritmit
 • Johansson Anita: Vaatimusten kalastaminen
 • Kaasinen Antti: Ohjelmistoagentit ja niiden soveltaminen semanttisessa webissä
 • Kainulainen Tommi: Transaktioiden hallinta palveluarkkitehtuurissa
 • Karvonen Jukka: Sähköisten maksujärjestelmien turvallisuuden arviointi
 • Katainen Jarmo: Digitaalisen sisällön hallinnan kehittäminen ja siinä huomioitavat prosessiryhmät, roolit ja tekniikat
 • Kauppinen Antti: Elliptiset käyrät kryptografiassa
 • Kekäläinen Jukka: Spontaani sensoriverkko
 • Khen Ilya: Grayscale Visual Cryptography
 • Khlebalin Nikolay: Parallel Computation Architectures
 • Kinnunen Johanna: Langaton paikannus
 • Kolmakow Tom: Rijndael-salaus
 • Korhonen Ilkka: Tulipesässä liikkuvan mittausanturin kehittämisen lähtökohtia
 • Kosonen Olli: Työtutkimuksesta lähtevä ohjelmiston vaativuusmäärittely
 • Kröger Matti: Konfiguraationhallinnan toteutuksen suunnittelu ITIL:n mukaan
 • Kukkola Mikko: WLAN-verkkojen tietoturvan analysointi
 • Kärsämä Markku: Prosessidatan analysointi teollisuuden palveluliiketoimintana - esimerkkeinä kolme energia-alan yritystä ja yksi sellunvalmistaja
 • Kääriäinen Markku: Datanomin tutkintoon valmistavan koulutuksen tuloksellisuuden arviointi
 • Lahtela Antti: Ohjelmistoprojektien epäonnistumiseen vaikuttavat tekijät Pohjois-Savossa
 • Mäyrä Hannu: Tietokannan toteuttaminen funktionaalisella olio- ohjelmoinnilla
 • Niiranen Saija: Paikannus ZigBee -ympäristössä
 • Niskala Jukka: PXE-Preboot Execution Environment
 • Ojala Simo: Ohjelmistotuotteen konfiguraatioiden hallinta testauksen ja toimituksen näkökulmasta
 • Pasanen Mikko: Avoimen lähdekoodin vaikutus yrityksen kilpailukykyyn
 • Puuronen Marita: Ohjelmistoyrityksen projektisalkunhallinta
 • Pylkkänen Matti: Tiedonkeruu kliinisissä lääketutkimuksissa
 • Pääkkönen Pekka: Rakenteisten dokumenttien muotoilumäärittelyt
 • Raatikainen Ossi: Palvelupohjaisuus ja SOA
 • Rantonen Aleksi: Helposti lähestyttävä ohjelmointikieli Symbian OS-alustoille
 • Riikonen Ilkka: Animaatio tietokonepeleissä
 • Riipinen Kari: Symbian OS 7.0S Series 60 mobiililaitteessa
 • Schalkowski Timo: Keinoelämä
 • Suhonen Marko: Kliinisen päätöksentuen integraation rajapinnat
 • Suslov Ivan: Graphics Engine in Java 3D
 • Timofeeva Nadezda: Perceptual Audio Signal Compression
 • Timonen Jani: Ohjelmistovirheet Web-sovellusympäristössä
 • Toivanen Lasse-Pekka: Geneerinen ohjelmointi ja Java
 • Toppinen Mika: Tulevaisuuden auton suunnittelu
 • Turunen Hannu: Ohjelmistoprojektin aikataulun ja kustannusten hallinta
 • Valkonen Juha: Steganografia tekijänoikeuksien digitaalisessa suojaamisessa
 • Valtanen Anu: Pk-kokoluokan ohjelmistoyrityksen prosessien kehittäminen
 • Vepsäläinen Jouni: Ohjelmistosyntetisaattori: algoritmit, arkkitehtuurit ja synteesimenetelmät
 • Väisänen Katriina: Kloonaus ylläpitäjän näkökulmasta
 • Zhu Feng: Variability of Software Product Line

2005

 • Ekonsalo Mika: Vahva tunnistaminen ja todentaminen
 • Havukainen Liisa: Toimialakomponentit ohjelmistotuotannossa
 • Heikkinen Liisa: Pääkomponenttianalyysi ja riippumattomien komponenttien analyysi sekä niiden käyttö bioinformatiikassa
 • Heinonen Mikko: Muistikorttiväylän I/O-sovellukset kämmentietokoneilla
 • Heiskanen Tero: Kouluikäisen tiedonhakumenetelmät hakukoneella
 • Holopainen Juha: Regressiotestaus ja testien valintatekniikat
 • Häsä-Hirvonen Tiia: Biometriset järjestelmät - standardien ja yksityisyyden näkökulma
 • Ikäheimonen Merja: Tuotannon prosessien sulauttaminen tuotannonohjausjärjestelmään
 • Kanabro Jaana: Riskienhallintamenetelmiä ohjelmistotuotannossa
 • Katzav Tal: The Information Value Chain of Business Intelligence
 • Kauppinen Katriina: Ei-toiminnalliset vaatimukset arkkitehtuurisuunnittelussa
 • Kettunen Katri: Kipan (kisapalvelu) käytettävyystutkimus
 • Kilpelänaho Antero: Mallinnusperusteinen arkkitehtuuri
 • Kokkonen Pertti: Terveydenhuollon tietojärjestelmien erityiskysymykset
 • Komulainen Jani: COTS-ohjelmistotuotteiden valintaprosessi
 • Komulainen Sulevi: Liiketoimintaprosessit tietojärjestelmäkehityksessä esimerkkeinä Business Process Modeling Notation ja Model Driven Architecture
 • Kuittinen Juha: Kvanttialgoritmit
 • Laukkanen Pasi: Wep-palvelut: SOAP, WSDL ja UDDI
 • Launonen Jarno: Roskapostin torjuntamenetelmät
 • Lebedeva Svetlana: XML Databases
 • Leppänen Pia: Miten yritykset rakentavat käytettävyyden ohjelmistotuotteeseen?
 • Leskinen Janne: Prosessimallinnus ja kuvaustekniikat
 • Liimatainen Juha-Pekka: Linux-klustereiden tehokkuusvertailua
 • Loukianenko Andrei: Analysis of Backoff Protocols
 • Lämsä Ville: Lihasten sähköisen toiminnan signaalien tilastollisia hahmontunnistusmenetelmiä
 • Matilainen Teemu: Wavelet-analyysi ja sen sovellukset kuvankäsittelyssä ja hahmontunnistuksessa
 • Nieminen Janne: Tekstinhakuautomaattien tehokas toteuttaminen
 • Paananen Jussi: DNA-mikrosirutiedon hallinta, integrointi ja jakaminen
 • Palviainen-Tiihonen Hilkka: Käyttötapaukset tietojärjestelmän testauksessa
 • Partanen Ari: Windows Server 2003 Active Directory - ryhmäkäytännöt ja skriptit lähiverkon ylläpidossa
 • Porali Minna: Julkisen avaimen järjestelmä osana terveydenhuollon tietoturvaa
 • Rahkola Saija: Käyttäjäkeskeiset suunnittelumenetelmät
 • Rosenström Milla: Kognitiivisten mallien hyödyntäminen käyttöliittymien suunnittelussa
 • Saartenoja Sami: UML-kaaviot - muuntaminen ja mallinnusympäristöt
 • Sillanpää Jaana: Tietovarastot ja tiedon välittäjät
 • Solmu Hanna: PDA-laitteen käyttöliittymäanalyysi LabVIEWä:llä
 • Teppo Matti: Numerotiedon graafinen esittäminen teho-osastolla
 • Timonen Sari: Lääkeainemolekyylien ryhmittäminen SOM ja K-Means algoritmeilla
 • Toivainen Sami: Skriptikielet CAD-integroinnin viitekehityksenä
 • Tyrväinen Mika: Kontekstiherkän järjestelmän periaatteet
 • Ulvinen Tero: Digitaalisen television lisäpalvelujen kehittäminen
 • Vainionpää Tarja: Ammattikorkeakoulujen verkko-opetus: opettajien käsityksistä uuteen koulutusmalliin
 • Varis Tapio: Tietojenkäsittelyn ammattitutkintojen kehittyminen
 • Venäläinen Raija: Palvelun tuki
 • Vesanen Jukka: Ohjelmistotuotannon arviointi: SW-CMM ja SPICE
 • Villman Juha: ICT-toimialan määrittely toimialaluokitusten avulla ja katsaus Kuopion ICT-toimialaan
 • Vänskä Heikki: Verkko-oppimisympäristöjen arvioinnin tekeminen
 • Willman Sampsa: Reaaliaikaisten älykkäitten sovellusten kehitysympäristöt - esimerkkeinä Aion ja G2

2004

 • Aalto Tapio: Tietojärjestelmien ei-toiminnalliset vaatimukset
 • Ahonen Tero: Hajautettujen arkkitehtuurien toteutusalustat
 • Ali Hussein Ali: Modelling and Rendering of 3D Images
 • Enrique Roncero Mediero: Distributed database systems: Main current problems and solutions
 • Borro Loris: Alkuluvut ja tekijöiden jako
 • Haikarainen Tuomas: Virhetilanteiden hallinta optisissa laajaverkoissa
 • Heikkinen Jani: Puuautomaatit ja puumuuntimet
 • Hokkanen Juha; Tietoturva sähköisessä laskutuksessa
 • Husso Pasi: XML-tyylikielten CSS2 ja XSL vastaavuus
 • Huttunen Jouni: Tietovarastot kolmikerrosarkkitehtuurissa
 • Huttunen Jouni: Keskitetty verkonhallinta ja tapahtumakäsittelytekniikat vikojen\ hallinnan tukena
 • Huttunen Jouni: Keskitetty verkonhallinta ja tapahtumakäsittelytekniikat vikojen\ hallinnan tukena
 • Junolainen Elena: Logical Extensions of Relational Databases
 • Hämäläinen Kari: Ulkoasuriippumattomat asiakirjadokumentit
 • Härkönen Henrik: Biometriikka ja digitaalinen identiteetti
 • Kinnunen Mirva: RDF metatiedon kuvaustapana
 • Kolari Juha: Tietokonepelit: rooli- ja seikkailupelit, pelaajat ja peliteollisuus
 • Kolehmainen Kari: Tavukoodin sekoittaminen ohjelmiston suojausmenetelmänä pienen\ ohjelmistoyrittäjän näkökulmasta
 • Kolehmainen Teemu: Mikroprosessorin emulointi
 • Koponen Jonna: Extreme programming -menetelmän prosessimalli ja peru\ speriaatteet
 • Koponen Merja: Arkkitehtuurin tuki liiketoiminnalle
 • Korhonen Marjatta: Testausprosessin parantaminen ohjelmistotuotannossa prosessimallin avulla
 • Kurtti Jari: RAID-levyjärjestelmät
 • Kärkkäinen Arto: Kerrosarkkitehtuurisuunnittelu
 • Kärkkäinen Hannu: Verkko-oppimisympäristöt ja ohjelmoinnin opettaminen
 • Laakkonen Jani: XML-dokumenttien turvaaminen
 • Lepistö Harri: Kunnanvaltuutetun päätöksenteon tukijärjestelmä
 • Liimatainen Tatu: Kommunikointirajapinnat prosessiautomaatioteollisuudessa
 • Lintula Heli: Vaatimusten validointi ja verifiointi
 • Miettinen Pekka: Sähköisen laskutuksen ratkaisut
 • Minkkinen Irmeli: Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena - havaintoja soveltamisesta
 • Mussalo Petteri: Tiedon laatu - käsitteet ja lähetysmistavat
 • Myöhänen Paavo: Muutostenhallinta ohjelmistotuotannossa
 • Niiranen Antti: Sovellusten kehittäminen J2EE arkkitehtuurin mukaisesti
 • Nippolainen Olga: Security of Web
 • Nissinen Kari: Ohjelmistotuotteen uudistaminen
 • Nykänen Kirsi: Verkko-opetus ja sen käyttö tietojenkäsittelytieteen opetuksessa
 • Parviainen Leena: Windows 2000 - laiteajuriarkkitehtuuri ohjelmoijan näkökulmast\ a
 • Pellikka Matti: Ohjelmistotuotanto ja hajautettu toteutusprosessi
 • Pohjolainen Pentti: Ohjelmiston testauksen automatisointi
 • Ryhänen Pekka: Olio-ohjelmoinnin opettaminen Javalla
 • Räsänen Jonna: Rakenteiset piirrokset
 • Räsänen Piia: Bittirinnakkaiseen hahmonsovitukseen perustuvat merkkijonohakualgoritmit
 • Rönkkö Tero: Hajautetuista paikkatietokannoista
 • Sannikka Juhani: Tuotetiedon hallinta
 • Sarkkinen Tuula: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sähköisten potilaskertomusjärjestelmien yhteensopivuus
 • Savolainen Saara: Terveydenhuollon ohjelmistojen yhteisten palvelujen Standardit
 • Sihvonen Hanna-Miina: Reaaliaikaiset tietokantajärjestelmät
 • Sinkko Erkki: Yleisiä tietomurtotekniikoita dataverkoissa ja heikkouksia, joihin n\ e perustuvat.
 • Sormunen Saara-Maria: Käyttäjätyytyväisyys ja opiskelijatietojärjestelmät
 • Tiihonen Tuija: Väärinkäyttötapausmallinnuksen soveltaminen käyttäjäriskeihin ohjelmistotuotannossa
 • Vilpponen Sakari: Sähköinen asiakirjojen hyväksyminen

2003

 • Ahtonen Niina: Käyttöoikeudet terveydenhuollon tietojärjestelmissä
 • Bäck Markku: Muutoksenhallinta tietojärjestelmähankkeissa
 • Forsström Erik: JXTA vertaisverkkojen kehityksessä
 • Hartikainen Riitta: Vaatimusten mallintaminen
 • Heikkilä Sari: Salauksen turvallisuus
 • Hirvonen Jani: Tapahtumapohjainen kontrollirakenne visuaalis\ essa tietovuo-ohjelmointiympäristössä
 • Hyppönen Konstantin: Use of Cryptographic Codes for Byte\ code Verification in Smart Card Environment
 • Iivanainen Maritta: Semanttinen web
 • Iivonen Pasi: Käytettävyyden huomioiminen intranet-ohjelmiston \ kehityksessä
 • Immonen Mirja: Käytettävyyden suunnittelu ja rak\ entaminen ohjelmistotuotantoprosessissa
 • Jylkkä Tuomo: XML-DTD ja XSDL-kaavioformalismien v&a\ uml;linen muunnettavuus
 • Jäntti Marko: Testitapausten suunnittelu UML-mallinnuksen avulla
 • Jääskeläinen Kirsi: Adaptiivinen web
 • Karhunen Harri: Arkkitehtuurin parantaminen kilpailukeinona
 • Karhunen Miia-Maarit: Käänteistekniikka ohjelmistoje\ n uudistamisen apuvälineenä
 • Kekäläinen Marko: Internet-käyttöisten ohjelmien suunnittelu ja toteutus
 • Kepanen Tuomas: Bluetooth-sovelluskehitys Linux-ympäristössä
 • Kilpivaara Tanja: Ohjelmistoprojektin hallinta
 • Kokkonen Sami: Tiedon tie tietovarastoon
 • Koponen Timo: Open source ohjelmistotuotannossa
 • Kuja-Aro Kirsti: Internet-myyntikanava pk-yrityksissä
 • Latikka Tapani: Hajautetut järjestelmät
 • Launonen Eeva-Liisa: Päätöspuut ja SOM.verkon käyttö päätöksenteon tukena
 • Partanen Anu: Olio-ohjelmoinnin testaus
 • Pehkonen Petri: Informaation prosessonnin, hallinnan ja analysoinnin menetelmät DNA-sirututkimuksessa
 • Ponomarev Oleg: EEG Signal analysis
 • Puumalainen Kari: Tietojärjestelmien integrointi y\ ritysten välisen liiketoiminnan kehittäjänä
 • Purdy Henrik: Käytettävyystyö ohjelmistotuotantoprosessin osana
 • Purdy Henrik: Käytettävyystyö ohjelmistotuotantoprosessin osana
 • Rautiainen Samuli: Laajakaista haja-asutusalueella
 • Rönkkö Toni: Tietokonegrafiikan mallinnustransformaatiois\ ta
 • Saesmaa Mikko: CSS-tyylikielet
 • Schafroth Mika: Web-based Enterprice Management (WBEM)
 • Simonen Tomi: Käyttöliittymien kehittyminen - esimerkkinä terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttöliittymät
 • Sigovtseva Tatiana: Web resources in computer science teaching
 • Strengel Juha: Palkkatietopalvelun arkkitehtuuri
 • Terrijos Jose Dos Santos: Light Weight Defensive Java Card \ Virtual Machine
 • Tiilikainen Satu: Rakenteisuus konekääntämisessä
 • Tirkkonen Jyrki: Tietojärjestelmien integrointi
 • Tuomala Jyrki: Tuotelinja-arkkitehtuurin määrittely
 • Virkanen Hannu:Ohjelmistojen testaus ja virheenjäljitys
 • Ylänen Antero: Poikkeuskäsittely Sumbian-mobiililaitteen ohjelmoinnissa

2002

 • Hakkarainen Heli: XML tulostuksen hallinnassa
 • Hallikainen Jouni: Ohjelmistojen versionhallinta
 • Heikkinen Asta: Sähköinen potilaskertomus - teoria vai käytäntöä
 • Hongwei Cao: Visualization of routing algorithms
 • Hyvönen Ari: Tietokantojen käyttö WWW-sovellusten yhteydessä
 • Hänninen Sanna:  Tiedonlähteiden integrointi: välittäjät ja kääree\ t
 • Kekäläinen Jani: Dokumenttipalvelimen toteutus
 • Kuldvere Jaakko: Tietokoneavusteisen opetusohjelman luominen - oppimisvaatimuksista toteutukseen
 • Laitinen Timo: Työmäärän ja kustannusten arvioiminen uusissa ohjelmistoratkaisuissa
 • Leivo Jorma: Ohjelmistokomponentit, eräs kehitysprosessi komponenttien kehittämiseksi ja uudelleenkäyttämiseksi
 • Miinalainen Mika: Internet- ja operatiivisten järjestelmien integrointi
 • Markkanen Mikko: J2EE-sovelluksen suunnittelu ja toteutus
 • Myöhänen Hannu: Jäljitettävyys ohjelmistotuotannon tukena
 • Nenonen Sanna: Yläasteen oppilaiden tietotekniikan käyttötaidot ja asenteet
 • Paappanen Jari: Visuaalisen koodin muotoilusta ja dokumentoinnista
 • Partikainen Jukka Pekka: Informaationhallinta riskienhallinnan tukena ohjelmistotuotantoprosessissa
 • Suovirta Minna: XML-merkkauskieli koulutusmateriaalin rakentamiseen
 • Tasanto Teemu: Sumea logiikka ja numeerinen hahmontunnistus
 • Tervo Tommi: Java-sovelluskehitys Symbian-käyttöj&a\ uml;rjestelmälle
 • Toivanen Marika: Inhimilliset tekijät ohjelmistotuot\ annossa
 • Tuomisto Kaarina: Tiedon esikäsittely tiedon louhinnan yhteydessä
 • Tuononen Vesa: Hajautettujen tietojärjestelmien integroinnin mekanismit
 • Uotinen Mikko: Tuotteenhallintapro\ sessin mittaaminen ja kehittäminen
   
 • Vuori Sami: Liiketoimintaprosseista UML-malleihin
 • Wolczkiewicz Anna: Usability testing from theory to practice: remote testing vs. laboratory testing
   
 • Vänttinen Pasi: Selainpohjaisten sovellusten skaalattavuus

2001

 • Kiljunen Mika: Skaalattavat komponenttiarkkitehtuurit
 • Korhonen Juha: Push-tekniikan soveltaminen WAP-arkkitehtu\ urissa
 • Korkiakoski Liisa: Corporate Procurement
 • Lohioja Tarja: Skitsofrenian mallintaminen neuroverkoilla
 • Meklin Jari: Yrityksen tietoteknisen infrastruktuurin suunnittelu VPN-tekniikkaa käyttäen
 • Miettinen Jami: Internet-palvelutarjonta ja tiedon siirto sähköverkon avulla
 • Penttinen Raimo: Langattoman informaatiojärjestelmän arkkitehtuuri
 • Porrasmaa Jari: Rakenteiset dokumentit oliotietokannoissa<\ /li>
 • Rannanheimo Juha: Sovelluspalvelimet komponentti-infrastruk\ tuurissa
 • Räisänen Petteri: Palveluiden toteuttaminen langattomaan tietoliikenneympäristöön
 • Saarelainen Kyösti: Oliokeskeisen tietomallin määrittely ja normalisointi
 • Sormunen Jaana: Selainpohjaisten tietokantasovelluksien luominen Active Server Pages - tekniikalla
 • Tanski Mikko: Kotien verkottuminen
 • Tikkanen Tomi: Oliokeskeisen suunnittelutiedon kuvaaminen rakenteisilla dokumenteilla
 • Toivonen Anne: Testausprosessin parantaminen käytettäessä iteratiivista ja lisäävää prosessimallia
 • Tuhkanen Rauno: LDAP-hakemistopalvelut
 • Varis Anja: Tietotuvat -projekteista pysyvään palvelutoimintaan

2000

 • Filipzcak Petri: 3D-grafiikka
 • Halonen Sari: Verkko-opetus
 • Hassinen Marko: Autentikointi
 • Hirvonen Minna: Käyttötapausten hyödynt&au\ ml;minen ohjelmistotuotannossa
 • Huotari Jussi: Epoc-käyttöjärjestelmän sovelluskehitys C++:lla ja Javalla
 • Kontio Mikko: Puheentunnistus neuroverkkojen avulla
 • Korhonen Ari: Tietokantojen tehokkuusvertailu, esimerkkinä Oracle ja Sybase
 • Korhonen Sanna: Komponenttipohjainen käyttöliittym\ än kehitys Javalla
 • Kostenko Andrei: Structural drawings
 • Marttila Maija: Sumea logiikka ja asiantuntijajärjestelm&\ auml;t
 • Miettinen Aki: Tiedon varastointi
 • Miettinen Ari: Dokumenttien rakenteistaminen
 • Mikkonen Hannu: Informaatiojärjestelmien ontologia
 • Pasanen Jukka: XML-tiedon prosessointitekniikat
 • Pitkänen Jukka: Linux-työasemaverkot
 • Rautiainen Kari: Tietoturvallisuus - uhkatekijät ja niihin varautuminen
 • Räsänen Mika: Sovellusrajapintojen toteuttamisvaihtoehdot terveydenhuollon tietojärjestelmissä\ ;, erityisesti hajautettujen olioiden avulla
 • Sottinen Mika: Tiedonlouhinta
 • Sukkala Tapani: Sanomanvälitys potilastietojärjes\ telmissä
 • Surakka Esa: Yritysten verkostoitumisen tietotekniset ongelmat
 • Väänänen Olli-Pekka: Oliopohjaisten neuroverkkokomponenttien toteutus

1999

 • Harju Tarmo: ActiveX-ohjelmistoteknologia
 • Kokkonen Jari: Sulautetun reaaliaikaisen oliokeskeisen järjestelmän teollinen kehittäminen
 • Kolehmainen Juha: JDBS-Rajapinta ja tietokantaohjelmointi JBuilder-sovelluskehittimellä
 • Kääriäinen Jukka: Heterogeenisten elektroniikka-tuotannon suunnitteludokumenttien hallinta/tuotetiedon hallinta (PDM)
 • Lötjönen Marko: SGML, XML ja HTML sairaalan laatukäsikirjajärjestelmässä
 • Mononen Ari: Sumean säätimen käyttö monikerroksisen Perceptron - neuroverkon toiminnan tehostamisessa
 • Penttinen Tommi: Neuroverkkojen back-propagation opetusalgoritmi
 • Pietiäinen Katja: Ohjelmoinnin ongelmia aloittelevilla ohjelmoijilla
 • Toroi  Tanja: Ohjelmakoodin ymmärtäminen
 • Voutilainen Markku: Tiedon salaus ja tietoturvallisuus

1998

 • Haapio Topi: Kolmitasoarkkitehtuurin eri middleware-vaihtoehdot<\ /li>
 • Honkanen Tiina: Etätyö
 • Kaasinen Juha: Graphical User Interfaces: Designing a Style Guide
 • Komulainen Sami: Ohjelmakehitys hajautetussa ympäristössä
 • Koppinen Anne: Car driver oriented product development and usability
 • Mykkänen Juha: Selaintekniikkaa käyttävien terveydenhuollon tietojärjestelmien arkkitehtuurit
 • Röynä Markku: Relaatiotietokantojen uudet ominaisuudet
 • Sormunen Marko: FixIT - välineistön toteuttaminen selain-Java -tekniikalla
 • Syrjänen Samuli: Experiments on wall-following bahaviour in local navigation environment using decision tree learning
 • Tamminen Kimmo: Waveletit tiivistämisessä

1997

 • Ek Merja: Molekylaarilaskenta
 • Eskelinen Timo: Oliotietokannat
 • Itkonen Matti: Asiantuntijajärjestelmät ja syvä tietämys lääketieteellisessä diagnosoinnissa
 • Kaatrasalo Mauri: Työasema-palvelin-arkkitehtuurin mukainen sovelluskehitysvälineistö M-ympäristöön
 • Niskanen Pekka: Vuorovaikutteisuuden  toteuttaminen WWW-dokumenteissa
 • Ruippo Pekka: Navigointi hypertekstissä ja hypertekstin suunnittelu: havainnointi Kuopion yliopiston WWW-palvelusta
 • Röynä Markku: Relaatiotietokantojen uudet ominaisuudet
 • Sell Hanna: Heterogeenisten tietojenkäsittely-ympärist\ öjen standardien - DCE ja OMA/COBRA -vertailua
 • Tynninen Juha: World Wide Web -sivujen toteutus
 • Valta Jukka: Hahmontunnistusmenetelmät dokumettimuunnoksissa
 • Viikki Kati: Päätöspuut tietämyksen hankinnassa

1996

 • Hotti Ismo: Graafiset mallinnusohjelmat mikrotietokoneympär\ istössä
 • Jalkanen Jarmo: Käyttöliittymän käyttäjänäkökulma, suunnittelu ja käytettävyys
 • Karvonen Jouni: Tietoturvallisuuden hallinta ja lähiverkot
 • Keinänen Pirjo: Johdon tietojärjestelmät apuna yritysstrategioinnissa -käsiteanalyyttinen tarkastelu
 • Korhonen Maritta: Laatujärjestelmän käyttöönotto ohjelmistotuotannossa
 • Kortelainen Jussi: Uudelleenkäytettävyys oliokoskeisissä C++, Oberon ja Delphi -kielissä
 • Korjamo Kirsi: Oliotietokannan ja verkkotietokannan vertailu
 • Mykkänen Jouni: Representation and retrieval of image information
 • Nupponen Ulla: GSM-verkon keskuksen, tukiaseman ja matkapuhelimen toimintojen ominaisuuksien mallintaminen formaalilla Object-Z spesifiointikielellä
 • Niemilä  Vesa: Visuaalinen tietovuo ohjelmoinnin välineenä
 • Närvänen Pia: Model-View-Controller -mallin Model-osa verkonhallintasovelluksissa
 • Parviainen Tuula: Tietämyksen esittäminen sääntöpohjaisessa asiantuntijajärjestelmässä
 • Pöyhönen Petteri: Parallel Distributed Processing Models
 • Räsänen Harri: Kohosen itseorganisoituvien piirrekarttojen visualisointi ja analysointi
 • Savolainen Jari: Suunnittelumallit ja sovelluskehitykset oliosuunnittelun ja -ohjelmoinnin apuna
 • Tanskanen Jarmo: Kognitiiviset työvälineet: Kognitiivinen kartta alan kirjallisuudesta
 • Tuomainen Satu: Lääketieteellisten asiantuntijajärjestelmien päättelymenetelmät: varmuuskertoimet, todennäköisyydet ja päätösanalyysi
 • Vänskä Sari: Client server model in distributed systems

1995

 • Juvonen Anna: Specification of a Mail Service for Intensive Care Units
 • Karvinen Kirsi: Graafisen käyttöliittymän ja asiakaspalvelinarkkitehtuurin toteutusvaihtoehdot Suomen M-pohjaisten sairaalatietojärjestelmien modernisoinnissa
 • Kivi Marja-Riitta: CASE-välineet sovelluskehittäj\ än näkökulmasta
 • Klemola Ilkka and Laurikkala Jorma: Sairaankuljetustietoj&au\ ml;rjestelmän kehittäminen Fusion-menetelmän avulla
 • Lauronen Seija: Integrating Structured Analysis and Formal Methods
 • Mönkkönen Oili: Z-kieli ja tarkennuskalkyyli
 • Nupponen Jouni: Vuorovaikutteinen grafiikka kaupallis-hallinnollisissa sovelluksissa
 • Rönkkö Mauno: Tietokonevirtakaavioiden työstö analyysitiimissä
 • Viskari Markku: Eräiden lavansijoitusmenetelmien tehokkuusvertailu

1994

 • Hauta-Kasari Markku: Pään magneettikuvien segmentointi ja tilavuusanalyysi
 • Heiskanen Marko: Tietokoneen suorituskyvyn lisääminen ohjelmien avulla
 • Keränen Pekka: Deduktiiviset tietokannat
 • Liukkonen Esa: Ohjelmistotuotannon laatu
 • Partanen Ulla: SGML-standardi dokumentin rakenteen määrittelyyn
 • Ruusu Juha: Tietämyksen hankkiminen induktiomenetelm\ illä
 • Tenhovaara Juha: Hajautetutn tietokannan hallinta Nokia-Mailleferin myyntijärjestelmässä
 • Väisänen Marjo-Kaisa: Aktiiviset dokumentit

1993

 • Airola Minna: Uudelleenkäytettävyys oliokeskeisten systeemien suunnittelussa
 • Eskelinen Terho: OVT:n käyttö laboratoriotietoje\ n siirrossa
 • Heikkinen Harri: Hajautetut tietokannat
 • Hämäläinen Paula: Intentionaalisuushypoteesi ja pdp-mallit vahvassa tekoälyssä
 • Kujanmäki-Iire Pirjo: Neuraaliverkkojen oppimisesta
 • Normaja Antti: Johtamisen tietojärjestelmät ja niiden inhimilliset tekijät
 • Rissanen Mika: Selaaja- ja jäsentäjägeneraattorit<\ /li>
 • Savolainen Pirjo: Olioiden välisen yhteistyön hyvä suunnittelu- ja toteutustyyli
 • Tanskanen Ulla: Älykkäät tietokannat
 • Torvinen Vesa: Tietojärjestelmien kehitystyön koulukunnista: analyysi soveltaen kehittävän työntutkimuksen käsitteitä

1992

 • Haapalainen Kari: Videokuvan ja tietokonegrafiikan yhdistäminen
 • Hyttinen Tarmo: Oliopohjaisten tietokantojen ja relaatiotietokantojen vertailu
 • Jaatinen  Kai: MATLAB-ohjelmiston soveltuvuus kuvankäsittelyyn
 • Jääskeläinen Antti: Bioindikaattoritutkimukse\ n tietojenkäsittelyn kehittäminen
 • Paukkunen Marketta: Tietotekniikan työpajakurssin toteutuminen suomenkielisissä lukioissa tietotekniikan näkökulmasta tarkasteltuna
 • Roivanen Aki: X-ikkunointiin perustuvista graafisista käyttöliittymistä
 • Räsänen Seppo: Oliokeskeisen systeemityön case-tuki
 • Teroheimo Tarja: Tietokoneavusteinen aikuiskoulutus ja sen kehittämismahdollisuudet
 • Tiirikainen Ismo: Fraktaalimatematiikan perusteita
 • Vaskin Ari: Kuvatietokannat

1991

 • Haataja Timo: Reaaliaikaohjelmistojen suunnittelu
 • Juvonen Pirjo: Tietämyksen hankkiminen asiantuntijajärjestelmiin - Opintotukiasiantuntijajärj\ estelmä
 • Jääskeläinen Tiina: Tutkimus tietämystekniikan soveltamismahdollisuuksista Telessä ja asiantuntijajärjestelmän kehittäminen valittuun ongelmaan
 • Kasurinen Virpi: Tietokoneavusteisten opetusohjelmien rakenne, suunittelu ja laadintavälineet
 • Lampinen Tiina: Visualisointi - tieteellinen esittäminen
 • Leppänen Eva: Topografisen järjestelmän toteutus relaatio- ja oliopohjaisena tietokantajärjeste\ lmänä
 • Pesonen Erkki: Dokumenttien tallentamiseen ja käsittelyyn soveltuvien tietokantamallien vertailu
 • Riekkinen Sannamari: Käyttöliittymät ja niiden suunnittelu
 • Turunen Pekka: Oliopohjainen systeemityö

1990

 • Hodju Jari: Johdatus rinnakkaisprosessointiin Transputer - ympäristössä
 • IkonenJukka: Modelling in object management systems
 • Kaukola Jukka: Asiantuntijajärjestelmä sähköverkon kuormituksen arviointiin
 • Ritola Minna: Hypertekstit ja hypermediat ohjelmistoyrityk\ sessä

1989

 • Kopponen Marja: Tietokoneavusteinen opetus
 • Purkunen Jari: Digitaalisen kuvan tiivistäminen