Kirjoittaminen ja lopputoimet

Tutkielman työstöön on olemassa kattava ohje: "Tutkielmien laatimisohjeita"  (pdf-tiedosto, 28 sivua).

Ohje kannattaa lukea ennen kirjoitusprosessin aloittamista ja siihen on syytä palata työskentelyn aikana. Lisäksi on syytä perehtyä yliopiston eettisen työskentelyn ohjeisiin.

 Tutkielma suositellaan tehtäväksi käyttäen laitoksen tutkielmapohjia, tällöin ulkoasu noudattaa laitoksen ja yliopiston ohjeistusta.

Tiivistelmäsivun lopussa ilmoitetaan työn ACM-luokat CCS-luokituksen mukaisesti (The ACM Computing Classification System 1998) sekä työhön liittyviä avainsanoja. ACM-luokitus löytyy osoitteesta: www.acm.org/about/class/1998/

Tutkielman tarkastaminen ja arvostelu

Kandidaatintutkielma sekä pro gradu -tutkielma tulee ennen arvostelua käyttää autenttisuustarkistuksessa, Turnitin työkalulla Moodlessa. Opiskelijan tulee sopia ohjaajan kanssa, millä tavalla Turnitin tarkistus tehdään. Turnitinia voi käyttää koko kirjoitusprosessin aikana aputyökaluna. Jos opiskelija haluaa käyttää Turnitinia itse eikä sitä näy Moodlen vasemmassa valikossa, työkalu löytyy myös tästä: Opiskelijan Turnitin.

Kandidaatintutkielman tarkastajana toimii työn ohjaaja. Arvostelussa käytetään Tiedekunan ohjeita-osiosta tiedekunnan arvostelulomaketta.

Pro gradu -tutkielman tarkastus- ja arvosteluprosessi sekä julkaiseminen: käytössä sähköinen järjestelmä. Ohjeet.

Kypsyysnäyte

Kandidaattitutkielman ja pro gradu -tutkielman tekijän on kypsyysnäytteillä osoitettava sekä perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan että suomen tai ruotsin kielen taitonsa  Kypsyysnäyte on esseemuotoinen kirjoitelma, jossa opiskelija osoittaa, miten syvällisesti hän on oppinut tutkielmansa asian. Kypsyysnäytteen on rakenteeltaan oltava jäsentynyt kokonaisuus sisältäen aloituksen, lopetuksen ja kappalejaon. Esseessä kirjoittaja voi pohtia tutkielmasta annettua aihetta oman näkymyksen pohjalta luovasti, kriittisesti ja persoonallisesti, huolellisen asiatyylin säilyttäen.

 

Kandidaatintutkielman kypsyysnäyte

Mikäli kandidaatin koulusivistyskieli on suomi, hyväksytään tutkielman suomenkielinen tiivistelmä kypsyysnäytteenä. Tällöin opinnäytetyön ohjaaja tarkastaa sekä tiivistelmän kieliasun että asiasisällön. Opiskelijalla on mahdollisuus korjata tiivistelmää palautteen mukaan ennen kuin hän jättää kandidaatintutkielman plagiaatintunnistustarkastukseen ja ohjaajalle lopulliseen arviointiin.

 

Pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte

Pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte voidaan ohjaajan hyväksynnällä tulkita suoritetuksi tutkielman yksisivuisella tiivistelmällä, muussa tapauksessa kypsyynäyte tulee suorittaa erikseen esseemuotoisella kirjoitelmalla.

Mikäli tutkielma on kirjoitettu muulla kuin suomen kielellä, tiivistelmä tulee kirjoittaa sekä tutkielman kielellä että suomeksi. Opinnäytetyön ohjaaja tarkastaa sekä tiivistelmän kieliasun että asiasisällön. Opiskelijalla on mahdollisuus korjata tiivistelmää palautteen mukaan ennen kuin hän jättää tutkielman plagiaatintunnistustarkastukseen ja ohjaajalle lopulliseen arviointiin.

Huom! Kypsyysnäytteen kirjoittaminen on edelleen vaatimuksena kansainvälisissä maisteriohjelmissamme.