Harjoittelut

Tietojenkäsittelytieteen kandidaatin opintoihin kuuluu vapaavalintainen harjoittelu, maisteriopinnoissa erikoistyön voi korvata maisteriopintojen harjoittelulla. 

Yleiset tavoitteet

Harjoittelulla on sekä koulutuksellisia että yliopiston ja työelämän vuorovaikutukseen tähtääviä tavoitteita. Työnantajat saavat tietoa koulutuksen sisällöstä ja laadusta sekä arvokkaan työpanoksen, jonka opiskelija tuo mukanaan. Yliopisto puolestaan seuraa harjoittelun avulla työelämän vaatimuksia ja trendejä sekä hyödyntää harjoittelusta saatua palautetta opetussuunnitelmissaan.

Harjoittelu osana opintoja auttaa opiskelijaa jäsentämään teoreettista tietoa ja työelämään sijoittumista. Lisäksi työharjoittelulla on myös merkittävä positiivinen vaikutus opiskelijan urasuunnitelmiin ja opiskelumotivaatioon.

Vapaavalintaisten aineopintojen harjoittelu on tarkoitus suorittaa toisen lukuvuoden päätteeksi ja se on pituudeltaan 2-3kk. Maisteriopintojen harjoittelu on suunniteltu suoritettavaksi kolmannen tai neljännen lukuvuoden päätteeksi ja harjoittelu on kestoltaan 3-6kk.

Huom! Harjoittelusta kannattaa sopia mahdollisimman tarkkaan työnantajan kanssa ennen harjoittelun alkua ja tehdä opiskelijan ja työantajan välinen harjoittelusopimus tai -sitoumus (palkaton harjoittelu) tai työsopimus (palkallinen harjoittelu), kts. lisätietoa sopimuksista http://www.korkeakouluosaajat.fi/kaytannon_abc/sopimukset.

Harjoittelupaikka hakiessa tai viimeistään ennen harjoittelun alkua kannattaa tutustua myös yliopiston yleiseen harjoittelusivustoon;

https://kamu.uef.fi/student-book/tyoharjoittelu/

Jos opiskelija palkataan harjoittelijaksi Itä-Suomen yliopiston sisällä EU-rahoitteeseen projektiin, ei siitä voi saada harjoittelun opintopisteitä.

Vapaavalintaisten aineopintojen harjoittelu (5-8 op)

Harjoittelujakso sijoittuu aikavälille 1.5.-31.8. (suositus) ja sen kesto on 2-3 kuukautta. Ainenopintojen harjoittelussa opintopisteet lasketaan harjoittelun kokonaistyötuntimäärästä alla olevan taulukon mukaisesti.

Työtunnit (vähintään) Opintopisteet
250 5
300 6
350 7
400 8

 

Opiskelijalla on harjoittelun alkaessa oltava takanaan kahden lukuvuoden opinnot eli tietojenkäsitelytieteen perusopinnot sekä osa aineopinnoista. Harjoittelun sisällölle ei aseteta erityisiä vaatimuksia, vaan työ voi olla miltei mitä tahansa tietojärjestelmiin liittyvää kuten määrittelyä, suunnittelua, ohjelmointia, testausta, ylläpitotehtäviä tai dokumentointia. Tärkeintä on muodostaa käsitys tietojärjestelmien merkityksestä yrityksen tai muun yhteisön toiminnalle, sekä yrityksen tai muun yhteisön liiketoimintaan ja toimintatapoihin tutustuminen.

Maisteriopintojen harjoittelu (10-20 op)

Maisteriopintojen harjoittelun voi suorittaa vain tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskelijat. Harjoittelujakso sijoittuu välille 1.5.- 31.12. (suositus) ja sen kesto on 3-6 kuukautta.

Maisteriopintojen harjoittelussa opintopisteet lasketaan harjoittelun kokonaistyötuntimäärästä alla olevan taulukon mukaisesti.

Kesto (kokoaikainen) Työtunnit Opintopisteet
3 kk 450 10
4,5 kk 675 15
6 kk 900 20

 

Suosituksena on, että opiskelijalla on harjoittelun alkaessa Luk-tutkinto suoritettuna. Vähimmäisvaatimuksena on tietojenkäsittelytieteen aineopintojen pakolliset opinnot suoritettuna. 

Harjoittelun tulee tapahtua mielellään ICT-toimialalla toimivassa yrityksessä ohjelmistotuotantoprosesseihin liittyvissä työtehtävissä, kuten ohjelmointi- tai suunnittelutehtävissä. ICT voidaan suomentaa esimerkiksi termillä informaatio- ja viestintäteknologia.

Harjoittelutuki

Vuonna 2018  tietojenkäsittelytieteen laitoksen maksama harjoittelutuki työnantajalle on 600 euroa (ALV 0%) / harjoittelu.

Huom! Harjoittelupaikan kanssa palkkauksesta sopiessasi, että uuden harjoittelun tukikäytännön mukaan työnantaja ei voi laskuttaa harjoittelutukea vaikka se olisi sinulle myönnetykin, jos harjoittelusi on a) palkaton tai b) kuukausipalkkasi (brutto) on pienempi kuin KELA:n vuosittain vahvistama työssäoloehtoa kartuttava minimipalkka  lisätietoja), c) harjoittelet EU-rahoitteisessa hankkeessa, joihin ei voida maksaa harjoittelutukea yliopiston rahoituksesta.

Harjoittelutukea maksetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että työnantaja maksaa em. minimipalkan koko harjoittelun ajalta. Palkan suuruus voi vaihdella työtehtävistä ja työpaikasta riippuen

Listätietoa harjoittelutuesta yliopiston harjoittelusivustolta:

https://kamu.uef.fi/student-book/tyoharjoittelu/

Harjoittelutuilla on jatkuva haku. Kummallakin kampuksella on jaettavana 5 harjoittelutukea. Lähetä vapaamuotoinen harjoittelutukihakemus laitoksen harjoitteluvastaaville (kts. yhteystiedot sivun lopussa). Hakemuksessa kerrotaan:

 • omat opinnot ja niiden edistyminen (milloin aikoo valmistua kandidaatiksi/maisteriksi).
 • millaisia taitoja hakijalla omasta mielestään on ja
 • millaisia tehtäviä hän hakee, jos ei ole harjoittelupaikkaa.

Jos harjoittelupaikka on jo tiedossa, harjoittelupaikasta kerrotaan:

 • harjoittelun ohjaaja,
 • harjoitteluaika ja
 • tehtävät yrityksessä.

Tuen myöntämisessä perusteena on hakujärjestys, etukäteen hankittu harjoittelupaikka sekä opintomenestys (opintopisteet, arvosanat, opintojen kokonaiskesto). Sama opiskelija voi saada tuen harjoitteluun vain kerran opintojensa aikana.

Harjoittelijan, jolla ei vielä hakuhetkellä ole harjoittelupaikkaa, tulee esittää harjoittelupaikka viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Jos siihen mennessä ei ole löytynyt työnantajaa, joka palkkaisi harjoittelijan, niin harjoittelutuki siirtyy seuraavana jo paikan hankkineelle hakijalle (jäänyt varalle varsinaisessa haussa).

Harjoittelutuen myöntämispäätöksen jälkeen täytetään yliopiton ja työnantajan välinen harjoittelusopimus  (vuoden 2017 sopimus löytyy yliopiston sivulla https://kamu.uef.fi/student-book/tyoharjoittelu/ )  ja lähetetään se laitoksen harjoitteluohjaajalle.

Täytä lomakkeeseen omat tiedot ja harjoittelijan palkka, vaikka lomakkeessa sanotaan, että Yksikkö/oppiaine täyttää!

Maisteriopintojen harjoittelun korvattavuus

Jos olet ollut töissä ja arvelet, että työkokemuksesi kokonaisuudessaan muodostaa harjoittelun vaatimukset täyttävän kokonaisuuden, niin varmista ensin laitoksen harjoitteluohjaajalta työkokemustesi sopivuus lähettämällä hänelle sähköpostia, jossa perustelet millä tavoin työkokemuksesi korvaisi Maisteriopintojen harjoittelun.

Harjoittelun vaiheet

1. Harjoittelusta vastaava henkilö tarkentaa harjoittelupaikkatarjouksen tiedot ja päivittää harjoittelupaikkatiedot web-sivustolle.

Laitokselle ilmoitettuja harjoittelupaikkatarjouksia löytyy täältä: http://www.uef.fi/web/cs/harjoittelupaikat

2. Opiskelija tutustuu harjoittelupaikkatarjouksiin ja tekee harjoittelupaikkahakemuksen, joka lähetetään harjoittelupaikkatarjouksen yhteystietojen mukaisesti.

Oheisilta Urapalvelun sivuilta löytyy Urapalveluiden koottua tietämystä harjoittelupaikan tai työpaikanhakuun liittyen kuten työhakemuksen ja CV:n teko-ohjeet.

3. Harjoittelupaikka valitsee harjoittelijan.

4. Harjoittelija tekee työsopimuksen (ja harjoittelusopimuksen) harjoittelupaikan kanssa ja ilmoittaa harjoittelun aloittamisesta harjoittelun vastuuhenkilölle sähköpostilla.

Jos harjoittelija saa harjoittelusta yliopiston harjoittelutukea, on täytettävä harjoittelusopimus  (kts. ylhäällä). Muussa tapauksessa pelkkä työsopimus tai opiskelijan ja työantajan välinen harjoittelusopimus tai -sitoumus riittää. Työsopimusta täytettäessä kannattaa huomioida seuraavat asiat:

 • Opiskelija voi sopia harjoittelupaikan tarjoajan kanssa osa-aikaisesta harjoittelusta pidemmälle ajanjaksolle.
 • Harjoittelut voi suorittaa useammassa kuin yhdessä yrityksessä tai muussa yhteisössä.
 • Harjoittelut voivat koostua useammasta vähintään yhden kuukauden koko- tai osa-aikaisesta jaksosta.

Harjoittelija ilmoittaa sähköpostilla laitoksen harjoitteluohjaajalle harjoittelun aloittamista (harjoittelupaikka, kesto, mikä harjoittelu).

5. Harjoittelija suorittaa harjoittelun ja laatii harjoittelukertomuksen.

Opintosuorituksen hyväksymiseksi opiskelijan tulee esittää harjoittelun jälkeen harjoittelukertomus, josta ilmenee:

 • Mistä harjoittelusta on kyse ja sen kesto.
 • Harjoittelupaikka, sen toiminta-ajatus ja organisaatio.
 • Kertomus omista työtehtävistä ja niiden suorittamisesta:
  • työtehtävät (kuvaus tehtävittäin, työtunnit ja prosenttiosuudet koko harjoitteluun käytetyistä tunneista),
  • oman suoriutumisen arviointi,
  • oman työn liittyminen yrityksen muuhun toimintaan,
  • mitä opin harjoittelussa,
  • missä onnistuin/missä mokasin,
  • mistä opetetuista asioista oli hyötyä,
  • mitä tietoja olisi pitänyt opettaa ennen harjoittelua ja
  • evästykset toisille työelämään meneville.
 • Erillinen työnantajan allekirjoittama todistus, josta selviävät harjoittelijan nimi, harjoitteluaika ja tehtävät. Todistuksesta tulee myös selvitä yhteenlaskettu tuntimäärä tai maininta että kyseessä on kokopäivätyö. Todistuksessa ei tarvitse olla työnantajan arviota työssä suoriutumisesta.

6. Harjoittelukertomus toimitetaan  laitoksen harjoitteluohjaajalle, joka hyväksyy harjoittelukertomuksen. Samalla toimitetaan työnantajan antama todistus harjoittelusta.

Laitoksen harjoitteluohjaajat

Joensuun kampus: Simo Juvaste, simo.juvaste(at)uef.fi, +358503803416

Kuopion kampus: Matti Nykänen, matti.nykanen(at)uef.fi, +358403553521