Aineenopettajaksi tähtäävän maisteriopinnot

Vastuuhenkilöt

  • Professori Matti Tedre, matti.tedre(at)uef.fi

Kuvaus

Aineenopettajan erikoistumisalalla koulutetaan tietotekniikan opettajia ja kouluttajia.  Opintoihin sisältyvät aineenopettajan pedagogiset opinnot.  Tueksi suositellaan opetusteknologian opintoja..

Osaamistavoitteet

Tietojenkäsittelytieteen opintojen ja pedagogisten opintojen yhdistelmä valmistaa toimimaan vaativissa opetus- ja koulutustehtävissä ala- ja yläkoulusta lukioon, ammatillisiin oppilaitoksiin, yhteisöihin ja yritysmaailmaan sekä kansainvälisiin ja kansallisiin organisaatioihin.  Opetusteknologian sivuaineopintoihin yhdistettynä linja valmistaa opetusteknologian asiantuntijatehtäviin.  Opinnoissa on myös mahdollisuus jatkaa jatko-opintoihin, jotka antavat pätevyyden esimerkiksi tutkijanuralle.

Urakehitys

Opintojen aikana opiskeltavat aineenopettajan pedagogiset opinnot antavat yhdessä ylemmän korkeakoulututkinnon ja toisen opetettavan aineen opintojen kanssa pätevyyden toimia aineenopettajana peruskoulussa ja lukiossa sekä yleisaineiden opettajana ammatillisissa oppilaitoksissa.  Myös yritykset etsivät palkkalistoilleen ammattimaisia tietotekniikan kouluttajia, sillä kasvava osa yritysten toiminnoista liittyy yritysten järjestelmiin liittyvään koulutukseen.

Esitietovaatimukset

Opiskelijan tulee olla valittu aineenopettajan pedagogisiin opintoihin. Aineenopettajan opintoihin on erillinen opiskelijavalinta, josta vastaa filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto (SKOPE). Opettajan pedagogisiin opintoihin voi hakea haluamanaan opintovuotena, mutta sitä suositellaan mahdollisimman pian (jo heti ensimmäisenä opiskeluvuonna). Pedagogiset opinnot on mahdollista suorittaa vain Joensuun kampuksella. Myös Kuopion kampuksella opintonsa aloittanut opiskelija voi hakeutua aineenopettajakoulutukseen, mutta silloin hänen on sopivassa vaiheessa opintojaan suoritettava pedagogiset opinnot Joensuun kampuksella.

Tarkempaa tietoa aineenopettajan pedagogisten opintojen sisällöstä löytyy sivulta https://www.uef.fi/web/skope/aineenopettajan-pedagogiset-opinnot.

Yhteyshenkilö, SKOPE: opintosihteeri Riitta-Liisa Mustonen, riitta-liisa.mustonen(at)uef.fi

Opinnäytteet

Aineenopettajan opintojen opinnäytetöiden aiheet liittyvät usein tietotekniikan opetuksen eri koulutusasteilla tai opetuksen kehittämiseen teknologian avulla.

Aineenopettajalinjan opinnäytetöitä tehdään myös laitoksen opetus- ja kehitysteknologian tutkimusryhmän tutkimusprojekteihin:

Syventävät kurssit

Pakolliset kurssit, 14 op

Syventäviin opintoihin kuuluu kaksi pakollista 6 op laajuista kurssia, joista toisen voi valita tarjolla olevista neljästä kurssista:

Pakollinen    
3621513 Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät 6 op
Valinnaiset    

3621511 3621512

3621517

3621688

Algoritmien suunnittelu ja analysointi

Ohjelmistotuotanto 

Hahmontunnistus

Tekoäly

6 op

6 op

6 op

6 op

3621591

3621594/3

Tietojenkäsittelytieteen FM-seminaari

Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte

2 op

20 op

Suositellut valinnaiset vähintään 20 op  

3621521

3621665

3621523

3621533

3621586

Kehitys- ja opetusteknologia

Digitalisaation perusteet

Modernin opetusteknologian perusteet

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus

5 op

5 op

5 op

5 op

5 op

Syventäviin opintoihin voi myös tenttiä seuraavat kirjat joko kirjatentteinä tai esseinä.

  • Sentance, S. et al. (ed.) Computer Science Education: Perspectives on Teaching and Learning in School.
  • Guzdial, M. Learner-Centered Design of Computing Education: Research on Computing for Everyone.

Huom! Opintoihin ei sisälly pakollista erikoistyötä tai maisteriopintojen harjoittelua.

Suositeltava(t) sivuaine(et)

Aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan sellaiset LuK- ja FM-tutkinnot, jotka yhdessä sisältävät aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op) sekä toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot (60 op). (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986). Toiseksi opetettavaksi aineeksi sopivat parhaiten perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvat aineet. Näiksi opinnoiksi suositellaan jonkin kolmannen sivuaineen perusopintoja (25 op), koska niitä voi myöhemmin täydentää aineopinnoilla (35 op) ja saada näin itselleen kolmannen opetettavan aineen.