Tiedekahvila tarjoilee:

Ajankohtaista biotaloudesta

Aika: Perjantai 11.3. klo 15 - 16

Paikka: Pohjois-Karjalan Marttojen tilat, Koskikatu 5 - 7, Joensuu

Juontaja: Janne Riiheläinen

Ohjelma

Metsäbiotalouden professori Jyrki Kangas, Itä-Suomen yliopisto

Mitä biotalouden kasvu merkitsee Suomen metsille?

Biotalouden kasvu lisää puun kysyntää Suomessa. Sen kattaminen kotimaisella puulla tuo euroja ja työpaikkoja. Metsiämme hakataan nykyään selvästi vähemmän kuin mitä puusto kasvaa. Pullonkaulaksi lähivuosina tuleekin ennemmin puukaupan sujuvuus kuin metsien puuvarat. Puuntuotannon kannattavuus motivoi metsänomistajia huolehtimaan puun riittävyydestä jatkossakin. Hakkuumahdollisuuksien nostaminen puuntuotantoa tehostamalla turvaisi paitsi metsätalouden kestävyyttä myös metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamista tilanteessa, missä hakkuumääriä pitää selkeästi lisätä kasvavan metsäbiotalouden tarpeisiin.

 

Orgaanisen kemian professori Janne Jänis, Itä-Suomen yliopisto

Puupohjaisesta bioöljystä fossiilisen raakaöljyn korvaajaksi?

Puupohjainen bioöljy on lupaava, uusiutuva raaka-aine liikennepolttoaineiden sekä teollisuuskemikaalien valmistamiseksi. Bioöljyä voidaan valmistaa puubiomassasta pyrolyysiprosessin avulla, jossa biomassa hajotetaan korkean lämpötilan avulla hapettomissa olosuhteissa. Prosessissa syntyvä bioöljy voidaan edelleen jalostaa polttonesteiksi tai kemian teollisuuden tarvitsemiksi bulkkikemikaaleiksi. Bioöljyn lähtöaineeksi kelpaavat hyvin myös teollisuuden erilaiset sivu- ja jätevirrat. Siten puupohjaisen bioöljyn avulla voidaan tulevaisuudessa osaltaan vähentää riippuvuutta raakaöljystä sekä vastata tiukkeneviin kansainvälisiin päästötavoitteisiin.