Kroonisten sairauksien ehkäisy lapsuusiästä lähtien

Lasten liikunta ja ravitsemus –tutkimus (www.panicstudy.fi)

Tutkimuksen johtaja

Timo Lakka, LT, lääketieteellisen fysiologian professori, sisätautien erikoislääkäri

Tutkimuksen yleiskuvaus

Lasten liikunta ja ravitsemus - eli Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) -tutkimus on Itä-Suomen yliopiston Biolääketieteen yksikössä käynnissä oleva pitkäkestoinen kontrolloitu liikunta- ja ravitsemusinterventiotutkimus. Tutkimuksemme kahdeksan vuotta kestänyt interventiovaihe päättyi vuonna 2017, mutta sen pitkäkestoinen seurantavaihe jatkuu edelleen. Tutkimme 1) erityisesti lihavuuden, tyypin 2 diabeteksen ja ateroskleroottisten valtimotautien mutta myös tuki- ja liikuntaelinsairauksien, psyykkisten ongelmien,  muistisairauksien ja suun terveysongelmien riskitekijöitä ja patofysiologisia mekanismeja, 2) pitkäkestoisen liikunta- ja ravitsemusintervention vaikutuksia näiden sairauksien riskitekijöihin ja patofysiologisiin mekanismeihin, 3) muovaavatko geneettiset tekijät, raskaudenaikainen ja varhaislapsuuden kasvu sekä seksuaalinen kypsyminen pitkäkestoisen liikunta- ja ravitsemusintervention terveysvaikutuksia, 4) lisääntyneen terveydenhuollon palveluiden ja lääkkeiden käytön ja siihen liittyvien kustannusten syitä, 5) pitkäkestoisen liikunta- ja ravitsemusintervention vaikutuksia terveydenhuollon palveluiden ja lääkkeiden käyttöön ja siihen liittyviin kustannuksiin sekä 6) pitkäkestoisen liikunta- ja ravitsemusintervention kustannusvaikuttavuutta lapsuus- ja nuoruusiässä. Tutkimusaineistona oli 512 kuopiolaisen lapsen edustava väestöotos. Alkumittaukset tehtiin vuosina 2007-2009 tutkittavien ollessa 7-9-vuotiaita, kahden vuoden seurantamittaukset vuosina 2009-2011 heidän ollessaan 9-11-vuotiaita ja kahdeksan vuoden seurantamittaukset vuosina 2015-2017 heidän ollessaan 15-17-vuotiaita. Tulemme toteuttamaan 14 vuoden seurantamittaukset vuosina 2021-2023 tutkittaviemme ollessa 21-23-vuotiaita. Olemme keränneet monipuolista ja yksityiskohtaista tietoa tutkittaviemme elintavoista, terveydestä, hyvinvoinnista ja geneettisistä tekijöistä tutkimuksemme kaikissa kolmessa vaiheessa. Olemme lisäksi keränneet monipuolista tietoa tutkittaviemme kasvusta, kehityksestä ja terveydestä sikiöajalta ja varhaislapsuudesta. Teemme laajaa tutkimusyhteistyötä useiden suomalaisten ja kansainvälisten tutkijaryhmien kanssa. Tutkimuksemme on osa Itä-Suomen yliopiston Metabolic Diseases Research Communityä sekä suurta kansainvälistä Early Growth Genetics (EGG) -konsortioita.

Tutkimuksen merkitys

Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen tulokset auttavat 1) tunnistamaan lapsia ja nuoria, joilla on suurentunut yleisten kroonisten sairauksien, alentuneen hyvinvoinnin, heikentyneen oppimisen ja opintomenestyksen sekä lisääntyneen terveydenhuollon palveluiden ja lääkkeiden käytön ja sen aiheuttamien kustannusten riski, 2) suunnittelemaan ja toteuttamaan pitkäkestoisia liikunta- ja ravitsemusinterventioita yleisten kroonisten sairauksien ja niihin liittyvien ongelmien ehkäisyyn lapsuusiästä lähtien, 3) suuntaamaan pitkäkestoisia liikunta- ja ravitsemusinterventioita sekä rajallisia terveydenhuollon resursseja niitä eniten tarvitseviin lapsiin ja nuoriin sekä 4) edistämään lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia yksilö- ja väestötasolla. 

Rahoittajat

Edelleen käynnissä olevaa Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimusta ovat vuosina 2006-2019 rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kansaneläkelaitos, Kuopion Yliopistollisen Sairaalan eritysvastuualue (EVO- ja VTR-rahoitus), Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitra, Suomen Kulttuurirahasto, Lastentautien tutkimussäätiö, Juho Vainion Säätiö, Diabetestutkimussäätiö, Yrjö Jahnssonin säätiö, Sydäntutkimussäätiö, Paavo Nurmen Säätiö ja Kuopion kaupunki. Lisäksi väitöskirjatyöntekijämme ja postdoc-tutkijamme ovat saaneet rahoitusta Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulun kliiniseltä ja terveystieteiden tohtoriohjelmalta, Doctoral Programs in Public Health –tohtoriohjelmalta, Finnish Doctoral Program in Oral Sciences –tohtoriohjelmalta, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä, Paulon säätiöltä, Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiöltä, Aarne ja Aili Turusen säätiöltä, Suomen lääketieteen säätiöltä, Jenny ja Antti Wihurin säätiöltä, Suomen kipututkijoiden yhdistykseltä, Suomen hammaslääkäriseura Apollonialta, Pohjois-Savon hammaslääkäriseuralta, Terveyskeskushammaslääkäriyhdistykseltä, Suomen naishammaslääkäreiltä, Kuopio luonnonystäväin yhdistykseltä, Olvi-säätiöltä, Otto A. Malmin lahjoitusrahastolta ja Urho Känkäsen säätiöltä.

Yhteistyötahot

Yhteistyökumppanimme on lueteltu Lasten liikunta ja ravitsemus –tutkimuksen sivuilla www.panicstudy.fi/en/collaboration.

 

Julkaisut

Stop Diabetes (StopDia) –tutkimus (www.uef.fi/web/stopdia)

Tutkimuksen johtaja
Jussi Pihlajamäki, terveystieteiden tiedekunnan dekaani, sisätautien dosentti, sisätautien erikoislääkäri 

Tutkimuksen varajohtaja
Timo Lakka, lääketieteellisen fysiologian professori, sisätautien erikoislääkäri

Tutkimuksen yleiskuvaus

Kyseessä on Itä-Suomen yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n yhteistyössä useiden yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa toteuttama tutkimus- ja terveydenedistämishanke, jonka tavoitteena on luoda tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimintamalli hyödyntämällä uusinta tutkimustietoa. Pyrimme tunnistamaan nykyistä tehokkaammin suurentuneessa tyypin 2 diabeteksen riskissä olevat ihmiset, motivoimaan ja tukemaan heitä parantamaan elintapojaan, pienentämään heidän riskiään sairastua tyypin 2 diabetekseen ja siten hillitsemään terveydenhuollon kustannusten nousua. Keskeinen osa hanketta on yhden vuoden kestänyt ja vuonna 2019 päättynyt satunnaistettu kontrolloitu elintapainterventiotutkimus 3000 iältään 18-70-vuotiaalla miehellä ja naisella, joilla oli suurentunut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen ja jotka asuivat Pohjois-Savossa, Etelä-Karjalassa tai Päijät-Hämeessä. Elintapainterventiossa hyödynnettiin uudella tavalla digiteknologiaa ja ryhmäohjausta elintapamuutosten tukemiseksi ja aikaansaamiseksi. Lisäksi ihmisiä ohjattiin parantamaan elintapojaan ja terveyttään tuuppaustoimilla työpaikoilla. Hanke toteutettiin osana normaalia terveydenhuollon toimintaa yhteistyössä terveydenhuollon ja useiden sidosryhmien kanssa, jotta luotu toimintamalli saataisiin mahdollisimman hyvin juurrutettua terveydenhuoltoon ja koko yhteiskuntaan. Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston Metabolic Diseases Research Communityä.

Dose Responses to Exercise Training (DR’s EXTRA) -tutkimus (www.kultu.fi/tutkimus/meneillaan-olevat-tutkimukset/)

Tutkimuksen johtaja
Kai Savonen, liikuntalääketieteen dosentti, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, ylilääkäri

Tutkimuksen varajohtaja
Timo Lakka, lääketieteellisen fysiologian professori, sisätautien erikoislääkäri

Tutkimuksen yleiskuvaus

Kyseessä on neljä vuotta kestänyt satunnaistettu kontrolloitu elintapainterventiotutkimus, jossa tutkitaan kestävyysliikunnan, lihasvoimaharjoittelun ja ravitsemusmuutosten sekä niiden yhdistelmien vaikutuksia valtimoiden endoteelin toimintaan, ateroskleroosiin ja kognitioon keski-ikäisillä ja ikääntyvillä miehillä ja naisilla. Tutkimusaineistona on 1410 iältään 57-78-vuotiaan Kuopiossa asuvan miehen ja naisen edustava väestöotos. Alkumittaukset tehtiin vuosina 2005-2007, kahden vuoden seurantamittaukset vuosina 2007-2009 ja neljän vuoden seurantamittaukset vuosina 2009-2011. Tutkimuksessa on kerätty monipuolista tietoa tutkittavien elintavoista, terveydestä, hyvinvoinnista ja perimästä tutkimuksen eri vaiheissa. Tutkimus on osa suuria kansainvälisiä MAGIC-, GIANT- ja CHARGE-geenitutkimuskonsortioita.

Finland-United States Investigation of NIDDM Genetics (FUSION) -tutkimus (www.fusion.sph.umich.edu/)

Tutkimuksen johtaja
Michael Boehnke, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA

Tutkimuksen yleiskuvaus

Kyseessä on suuri suomalais-amerikkalainen geneettisepidemiologinen tutkimus, jossa pyritään löytämään uusia geenimuunnoksia, jotka altistavat tyypin 2 diabetekselle, sen esiasteille ja siihen yhteydessä oleville aineenvaihdunnan häiriöille. Tutkimuksessa hyödynnetään laajan kansainvälisen kroonisten sairauksien genetiikan tutkijoiden verkoston osaamista. Osatutkimuksessa on otettu Kuopiossa, Helsingissä ja Savitaipaleella luustolihas-, rasvakudos- ja ihobiopsioita 300 mieheltä ja naiselta, joilla on tyypin 2 diabetes, häiriintynyt glukoositasapaino tai normaali glukoositasapaino kahden tunnin sokerirasituskokeen perusteella. Luustolihas- rasvakudos- ja ihobiopsioiden ottamisesta ovat vastanneet pääasiassa professori Timo Lakka Itä-Suomen yliopistosta ja dosentti Heikki Koistinen Helsingin yliopistosta. Luustolihas- ja rasvakudosnäytteistä on tutkittu luustolihaksen rakennetta sekä luustolihas- ja rasvakudoksen geeni- ja proteiiniekspressiota, jota koskevaa tietoa on yhdistetty laajaan genominlaajuiseen tietoon ja metabolomiikkatietoon. Lisäksi ihobiopsianäytteistä on viljelty fibroblasteja, joita hyödynnetään tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tähtäävään kantasolututkimukseen. Kerätty tieto mahdollistaa maailmanlaajuisesti korkeatasoisen tyypin 2 diabeteksen molekulaarisia mekanismeja koskevan tutkimuksen toteuttamisen.